44.940 работници добија поголема плата во првиот месец од спроведувањето на мерката субвенционирање на придонеси 

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска, директорката на Управата за јавни приходи Сања Лукаревска и претседателот на Организацијата на работодавачи, Ангел Димитров денеска на прес-конференција ги соопштија првите резултати од спроведувањето на мерката за субвенционирање на придонеси за раст на плати. Министерката Царовска изјави дека резултатите се одлични и дека субвенционирањето само за еден месец е искористено за зголемување на платите на 44.940 вработени од приватниот сектор.

„Согласно Законот за субвенционирање на придонес , со кој работодавачите се ослободени од плаќање на придонес за делот на покачена плата од 600 до 6.000 денари и наместо нив ги уплаќа државата, за месец ноември покачена плата земаа 44.940 работници. Просечното покачување изнесува 4.100 денари во нето износ“, рече министерката Царовска. Министерката истакна дека вкупниот број на вработени во приватниот сектор во државата е околу 490.000 врботени, што значи дека во првиот месец од имплементација на законот 9% добиле зголемување на плата.

„Нашите проекции беа дека месечното искористување на мерката ќе биде за околу 20% вработени од таргетираната група. Зголемен број на искористеност на мерката се очекува за претстојните месеци поради стапување на сила на Законот за минимална плата“, рече Царовска.

Директорката на УЈП Лукаревска истакна дека Управата и Министерството за труд и социјална политика водеа сметка работодавачите на наједноставен начин да можат да го искористат ова право, при што законските одредби и софтверското решение овозможуваат користење на субвенционирањето со самото поднесување на МПИН пресметката до Управата за јавни приходи.

„Досегашното искуство со поднесување на барањата од страна на работодавачите е многу добро и од нив добиваме позитивен фидбек за лесниот и брз начин на аплицирање во системот на УЈП. Барањето за субвенционирање на придонеси работодавачите го поднесуваат преку Месечната пресметка за интегрирана наплата (познат како образец МПИН), со внесување на ознака за лицето за кое побаруваат субвенционирање на придонесите по основ на зголемување на плата. Со внесување на шифрата, Управата за јавни приходи за конкретното лице за кое се бара субвенционирање, како и за работодавачот, ја проверува исполнетоста на законските услови и во Декларацијата за прием дава известување до работодавачот“, рече Лукаревска.

Директорката на УЈП истакна дека на интернет страницата на УЈП објавено е соопштение за јавноста со детали за начинот на спроведување на мерката, за сите работодавачи кои се заинтересирани да го користат ова право. 

„Би сакала да потсетам дека земени се предвид и исплатите на минималната плата, за коишто придонесите се плаќаат до најниската основица за пресметка на придонеси. На пример, при зголемување на плата од 12.500 денари на 14.500 денари, иако се пресметуваат и плаќаат исти придонеси, сепак предвидено е субвенционирање на придонесите на работодавачите, пресметани на разликата на зголемувањето на платата“, рече Лукаревска.

Ангел Димитров од ОРМ ги повика работодавачите коишто ги исполнуваат условите да ја искористат оваа мерка којашто е предвидена да се спроведува во следните три години.

44.940 punëtorë morën pagë më të lartë në muajin e parë të zbatimit të masës së subvencionimit të kontributeve

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska, drejtoresha e Drejtorisë së të Ardhurave Publike, Sanja Llukarevska dhe kryetari i Organizatës së Punëdhënësve, Angell Dimitrov sot në konferencë shtypi i kumtuan rezultatet e para nga zbatimi i masës së subvencionimit të kontributeve për rritjen e pagës. Ministrja Carovska theksoi se rezultatet janë të shkëlqyeshme dhe se subvencionimi për vetëm një muaj është shfrytëzuar për rritjen e pagave për 44.940 punëtorë të sektorit privat. Rritja mesatare arrin 4.100 denarë në shumën neto”, theksoi ministrja Carovska. 

“Në përputhje me Ligjin për subvencionimin e kontributit, me të cilin punëdhënësit janë të liruar për pagesën e kontributeve në pjesën e pagës së rritur prej 600 deri 6.000 denarë dhe në vend tyre i paguan shteti, për muajin nëntor pagë të rritur morën 44.940 punëtorë. Ministrja theksoi se numri i përgjithshëm në sektorin privat në shtet është rreth 490.000 punëtorë, që do të thotë se në muajin e parë nga implementimi i ligjit 9% kanë fituar rritje të pagës.

“Projeksionet tona ishin se shfrytëzimi mujor i kësaj mase do të jetë për rreth 20% të të punësuarve nga grupi i targetuar. Rritja e shfrytëzimit të kësaj mase pritet në muajt në vijim për shkak të hyrjes në fuqi të Ligjit për pagën minimale”, theksoi Carovska.

Drejtoresha e DAP, Llukarevska theksoi se Drejtoria dhe Ministria e Punës dhe Politikës Sociale kanë mbajtur llogari që punëdhënësit në mënyrë më të thjeshtë të shfrytëzojnë këtë të drejtë, ku gjatë kësaj dispozitat ligjore dhe zgjidhja softuerike mundësojnë shfrytëzimin e subvencionimit me vetë parashtrimin e përllogaritjes MPIN në Drejtorinë e të Ardhurave Publike. 

“Përvoja e deritanishme me parashtrimin e kërkesës nga ana e punëdhënësve është shumë e mirë dhe prej tyre kemi marrë feedback për mënyrën e lehtë dhe të shpejtë të aplikimit në sistemin e DAP. Kërkesa për subvencionimin e kontributeve punëdhënësit e parashtrojnë përmes përllogaritjes mujore të pagesës së integruar (e njohur si formulari MPIN), duke shënuar emrin e personit për të cilin kërkohet subvencionim i kontributeve mbi bazën e rritjes së pagës. Me vendosjen e shifrës, Drejtoria e të Ardhurave Publike për personin konkret për të cilin kërkohet subvencionim dhe për punëdhënësit, e kontrollon përmbushjen e kushteve ligjore dhe në Deklaratën për pranim e informon punëdhënësin”, theksoi Llukarevska. 

Drejtoresha e DAP theksoi se në internet faqen e DAP është publikuar kumtesë për opinionin me detalet për mënyrën e zbatimit të masës, për të gjithë punëdhënësit që janë të interesuar ta shfrytëzojnë këtë të drejtë.

“Dua të rikujtoj se janë marrë parasysh edhe pagesat e pagës minimale, për të cilat kontributet paguhen deri në bazën më të ulët për përllogaritjen e kontributeve. Për shembull, gjatë rritjes së pagës prej 12.500 denarë në 14.500 denarë, edhe pse përllogariten dhe paguhen kontribute të njëjta, megjithatë është paraparë subvencionimi i kontributeve të punëdhënësve, të përllogaritura në dallimin e rritjes së pagës”, theksoi Llukarevska.

Angell Dimitrov nga OPM u bëri thirrje punëdhënësve që  i plotësojnë kushte ta shfrytëzojnë këtë masë e cila është paraparë të zbatohet në tre vitet e ardhshme.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->