Бајрактар: Преку ликовна уметност до социјална инклузија на децата со попреченост 

Заменикот министер за труд и социјална политика Ѓонул Бајрактар по повод Меѓународниот ден на лицата со попреченост се обрати на изложбата која е дел од ликовно едукативниот проект „Уметност за сите” во организација на Националната Галерија.  

Бајрактар рече дека овој ден треба да биде поттик за едно подобро разбирање за сите лица коишто имаат некаков вид и степен на попреченост, да се поттикне целокупната јавност да стане посвесна за нивните права, нивното достоинство и благосостојба. 

„Процесот на креирање на уметност го стимулира когнитивниот и емоционалниот развој, овозможува создавање на врски и води кон намалување на деструктивното однесување кај сите деца, без разлика дали имаат или немаат некаква попреченост. Преку ликовната уметност се овозможува социјална инклузија на децата со попреченост со активно вклучување на нивните врсници од редовната настава, за кој што целосна поддршка дава и Министерството за труд и социјална политика”, рече Бајрактар.

Додаде дека е уверен дека ваквите проекти како што е „Уметност за сите“ целосно ги оправдува зацртаните цели и задачи и истовремено треба да претставува иницијална каписла за сите останати владини и невладини организации активно да се вклучат во културолошката димензија и инклузија на лицата со попреченост во нашата држава, затоа што таа е повеќе од потребна и би им помогнала на децата со посебни потреби да се интегрираат и социјализираат во секојдневниот живот.

Bajraktar: Përmes artit deri tek inkluzioni social  i fëmijëve me aftësi të kufizuara

Zëvendësministri i Punës dhe Politikës Sociale, Gjonul Bajraktar, me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Personave me Aftësi të Kufizuara, mbajti fjalim në ekspozitën e cila është pjesë e projektit edukativ figurativ “Art për të gjithë”, në organizim të Galerisë Nacionale. 

Bajraktar theksoi se kjo ditë duhet të jetë nxitje për mirëkuptimin e të gjithë personave që kanë njëlloj pengese, të nxitet opinioni i gjerë të vetëdijesohet për të drejtat, dinjitetin dhe mirëqenien e tyre. 

“Procesi i krijimit të artit e stimulon zhvillim kognitiv dhe emocional, mundëson krijimin e lidhjeve dhe çon në reduktimin e sjelljes destruktive tek të gjithë fëmijët, pa marrë parasysh nëse kanë apo nuk kanë pengesë. Përmes artit mundësohet inkluzionit social i fëmijëve me pengesa duke i përfshirë të gjithë moshatarët nga mësimi i rregullt, për të cilën mbështetje të plotë jep edhe Ministria e Punës dhe Politikës Sociale”, theksoi Bajraktar. 

Ai ka shtuar se është i bindur që projektet e këtilla, siç është projekti “Art për të gjithë”, tërësisht i arsyeton detyrat dhe qëllimet e synuara dhe në të njëjtën kohë duhet të jetë pikënisje iniciale për të gjitha organizatat tjera qeveritare dhe joqeveritare që aktivisht të përfshihen në dimensionin kulturor dhe inkluzionit e personave me aftësi të kufizuara në vendin tonë, sepse kjo është më se e nevojshme dhe u ndihmon fëmijëve me aftësi të kufizuara që të integrohen dhe socializohen në jetën e përditshme. 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->