Царовска: Кавадаречко Возарци доби прва градинка, се грижиме секое дете да има еднаков старт во животот 

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска и градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев, денеска ја отворија првата градинка во село Возарци. За простор на градинката е искористен стар напуштен објект којшто е целосно реновиран и прилагоден за потребите на згрижување и воспитание на децата.

“Мене ми е среќен секој ден во којшто отвораме градинка посебно во руралните средини. Секое дете треба да има еднаков старт во животот и затоа инвестираме во раниот детски развој. Како Влада посветено работиме на зголемување на опфатот на деца во предучилишно образование за 50%, за што забрзано се зголемуваат капацитетите во детската заштита. На овој начин преку инвестициите во градинките инвестираме во раниот детски развој, а со тоа и во иднината на нашата држава”, рече Царовска.

За идната година од Буџетот на државата се издвоени 105 милиони денари за реконструкција, опремување и изградба на детски градини, а изминатите две и пол години беа инвстирани над 180 милиони денари. Обезбедени се и дополнителни 15 милиони евра од Светска банка за изградба на градинки.

Министерката Царовска истакна дека освен што се зголемуваат капацитетите се работи на подобрување на воспитните програми и на јакнење на кадарот којшто се грижи и ги воспитува децата. Само во последната година платите на вработените во градинките се зголемени за 21% што е најголемо покачување до сега.

Carovska: Vozarci i Kavadarcit për herë të parë me kopsht fëmijësh,  kujdesemi që secili fëmijë të ketë start të barabartë në jetë

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska dhe kryetari i komunës së Kavadarcit Mitko Jançev sot e kanë hapur kopshtin e parë në fshatin Vozarci, një objekt i vjetër është shfrytëzuar për kopsht, i cili është rinovuar tërësisht dhe përshtatur për nevojat e kujdesit dhe edukimit të fëmijëve.

“Për mua çdo ditë është e lumtur kur hapim kopshte, sidomos në mjediset rurale. Secili fëmijë duhet të ketë start të njëjtë në jetë, prandaj investojmë në zhvillimin e hershëm të fëmijëve. Si Qeveri jem duke punuar në rritjen e përfshirjes së fëmijëve në arsimin parashkollor për 50%, për çka në mënyrë të përshpejtuar janë duke u rritur kapacitetet në mbrojtjen e fëmijëve. Në këtë mënyrë përmes investimeve në kopshte, investojmë në zhvillimin e hershëm të fëmijëve dhe me këtë edhe në të ardhmen e fëmijëve tanë”, theksoi Carovska.

Për vitin e ardhshëm nga Buxheti i shtetit janë ndarë 105 milionë denarë për rikonstruktimin, pajimin dhe ndërtimin e kopshteve të fëmijëve, kurse në dy vitet e gjysmë të kaluara janë investuar mbi 180 milionë denarë. Janë siguruar edhe 15 milionë euro shtesë nga Banka Botërore për ndërtimin e kopshteve.

Ministrja Carovska theksoi se përveçse janë duke u rritur kapacitetet, është duke u punuar në përmirësimin e programeve edukuese dhe në përforcimin e kuadrit i cili kujdeset dhe i edukon fëmijët. Vetëm në vitin e fundit pagat e punonjësve në kopshte janë rritur për 21%, që është rritja më e madhe e shënuar deri më tani.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->