Царовска на почеток на градба на нова градинка во Миладиновци: Не запираме додека не ги вклучиме сите деца во предучилишно образование 

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска и градоначалникот на Општина Илинден Жика Стојановски денеска присуствуваа на почетокот на изградба на нова детска градинака во населеното место Миладиновци.Новиот објект ќе се простира на површина од 540 метри квадратни со капацитет за згрижување на 90 деца, на возраст од 2  до 6 години, како и деца на возраст од 9 месеци до 2 години, односно ќе се воведат јасли за најмладите.

„Како Влада посветено работиме на зголемување на опфатот на деца во предучилишно образование за 50%, за што забрано се зголемуваат капацитетите во детската заштита и нема да запреме се додека не постигнеме опфат на деца од 100%. За идната година во Буџетот издвоивме 105 милиони денари за реконструкција, опремување и изградба на детски градини, а изминатите две и пол години инвестиравме над 180 милиони денари и обезбедени се дополнителни 15 милиони евра од Светска банка за изградба на градинки”, рече Царовска.

Министерката Царовска истакна дека освен што се зголемуваат капацитетите се работи на подобрување на воспитните програми и на јакнење на кадарот којшто се грижи и ги воспитува децата. Само во последната година платите на вработените во градинките се зголемени за 21% што е најголемо покачување до сега. Вкупната вредност на инвестицијата изнесува 30 милиони денари, од кои 24 милиони денари се обезбедени од Буџетот на Општина Илинден, додека 6 милиони денари се обезбедени од Министерството за труд и социјална политика.

Новата детска градинка е лоцирана  веднаш до Централното општинско основно училиште „Браќа Миладиновци“ и новоизградената амбуланта во населено место Миладиновци, со што ќе се создадат услови за згрижување на најмладите од околните населени места каде што вкупно живеат приближно 4000 жители. 

Carovska në fillimin e ndërtimit të kopshtit të ri në Milladinovci: Nuk ndalemi derisa t’i përfshijmë të gjithë fëmijët në arsimin parashkollor

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska dhe kryetari i Komunës së Ilindenit, Zhika Stojanovski sot morën pjesën në fillimin e ndërtimit të kopshtit të ri për fëmijë në vendbanimin Milladinovci. Objekti i ri është me sipërfaqe prej 540 metra katrorë me kapacitet për përkujdesjen e 90 fëmijëve, të moshës prej 2-6 vjet, si dhe për fëmijët e moshës prej 9 muaj deri 2 vjet. 

“Si Qeveri me përkushtim punojmë në rritjen e përfshirjes së fëmijëve në arsimin parashkollor për 50%, dhe në mënyrë të përshpejtuar janë duke u rritur kapacitetet në mbrojtjen e fëmijëve dhe nuk do të ndalemi derisa nuk arrijmë përfshirjen e fëmijëve në 100%. Për vitin e ardhshëm në Buxhet kemi ndarë 105 milionë denarë për rikonstruktimin, pajimin dhe ndërtimin e kopshteve të fëmijëve, ndërsa në dy vitet e gjysmë të kaluara kemi investuar mbi 180 milionë denarë dhe janë siguruar 15 milionë euro shtesë nga Banka Botërore për ndërtimin e kopshteve”, tha Carovska.

Ministrja Carovska theksoi se përveç që rriten kapacitetet, po punohet edhe në përmirësimin e programeve edukative dhe në përforcimin e kuadrit që kujdeset dhe i edukon fëmijët. Vetëm vitin e fundit pagat e punonjësve në kopshte janë rritur për 21%, që është rritja më e madhe deri më tani. Vlera e përgjithshme e investimit arrin 30 milionë denarë, prej të cilave 24 milionë denarë janë siguruar nga buxheti i komunës së Ilindenit, ndërsa 6 milionë janë siguruar nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale.

Kopshti i ri i fëmijëve është vendosur afër Shkollës fillore qendrore komunale “Vëllezërit Milladinovci” në vendbanimin Milladinovci, me çka do të krijohen kushte për përkujdesjen e më të rinjve nga vendbanimet përreth, ku gjithsej jetojnë afërsisht 4.000 banorë.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->