Царовска: Се залагаме за праведен и еднаков третман за сите работници

Непријавената работа, намалувањето на сивата економија и процесот на воспоставување предвидлива и стабилна деловна околина, еднакви можности и здрава конкуренција, беа теми на дискусијата и состанокот за проектот финансиран од ЕУ „Подобрување на условите за работа“, на којшто присуствуваше министерката за труд и социјална политика Мила Царовска.

Целта на овој проект е да му помогне на Министерството за труд и социјална политика во решавањето на предизвиците поврзани со создавање поправедна околина на пазарот на трудот, борба против непријавената работа и справување со различните позиции на мажите и жените на пазарот на трудот.

„Со овој проект промовираме праведен и еднаков третман за сите работници во однос на работните услови. Резултатите што ќе произлезат ќе бидат многу важни за граѓаните на Република Северна Македонија, бидејќи ќе ја подигнат нивната свест за придобивките од пријавената работа, ќе ја унапредат нивната даночна дисциплина и ќе го подобрат пристапот на жените на пазарот на трудот“, истакна Царовска.

Конкретно, овој проект се состои од два компоненти. Првиот се фокусира на поддршка при спроведувањето на избрани правни и политички мерки, и мерки за подигање на свеста. Со воведување и спроведување на овие мерки ќе овозможиме зајакнување на придобивките од вработувањето и социјалното осигурување. 

Активностите ќе бидат насочени и кон воведување и тестирање на процедурите и законската регулатива во избрани сектори кај коишто постои најголема веројатност од непријавена работа. 

Втората компонента се фокусира на борбата против родовата дискриминација на работните места и усогласување меѓу семејниот и професионалниот живот. Активностите од оваа компонента вклучуваат преглед и унапредување на законските одредби и мерките што не се уредени со закон.

Carovska: Angazhohemi për trajtim të drejtë dhe të barabartë për të gjithë punëtorët

Puna e padeklaruar, ulja e ekonomisë gri dhe procesi i vendosjes së mjedisit afarist të parashikueshëm dhe stabil, mundësi të barabarta dhe konkurrenca e shëndetshme ishin tema diskutimi dhe të mbledhjes për projektin e financuar nga BE “Përmirësimi i kushteve për punë”, në të cilën mori pjesë edhe ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska.

Qëllimi i këtij projekti është që të ndihmohet Ministria e Punës dhe Politikës Sociale për zgjidhjen e sfidave që ndërlidhen me krijimin e mjedisit të drejt të tregut të punës, luftës kundër punës së padeklaruar dhe ballafaqimi me pozitat e ndryshme të burrave dhe grave në tregun e punës.

“Me këtë projekt promovojmë trajtim të drejtë dhe të barabartë për të gjithë punëtorët lidhur me kushtet e punës. Rezultatet që do të dalin do të jenë shumë të rëndësishme për qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut, sepse do të ngritin vetëdijen e tyre për përfitimet nga puna e padeklaruar, do të përmirësojnë disiplinën e tyre tatimore dhe do të përmirësojmë qasjen e grave në tregun e punës”, theksoi Carovska.

Konkretisht, ky projekt përbëhet prej dy komponentëve. I pari fokusohet në mbështetjen gjatë zbatimit të masave të zgjedhura juridike dhe politike dhe masave për ndërgjegjësim. Me vendosjen dhe zbatimin e këtyre masave, do të mundësojmë përforcimin e përfitimeve nga punësimi dhe sigurimi social. 

Aktivitetet do të orientohet edhe në vendosjen dhe testimin e procedurave dhe legjislacionit në sektorët e zgjedhur tek të cilat ka mundësinë më të lartë të punës së padeklaruar.

Komponenti i dytë fokusohet në luftën kundër diskriminimit gjinor të vendeve të punës dhe harmonizimit ndërmjet jetës familjare dhe profesionale. Aktivitetet e këtij komponenti përfshijnë edhe rishikimin dhe avancimin e dispozitave ligjore dhe masave që nuk janë rregulluar me ligj.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->