Царовска: Штип доби Дневен центар за лица со попреченост над 18 години, создаваме услуги за вклученост на секого во општеството 

Денеска во Штип, во присуство на министерката за труд и социјална политика Царовска, градоначалникот на Општина Штип Благој Бочварски и претседателот на Републичкиот центар „Порака” Чедомир Трајковски, започна со работа нов Дневен центар за лица со интелектуална попреченост постари од 18 години.

Центарот има капацитет од 20 лица, а во моментот го посетуваат 15 корисници кои добиваат дневно згрижување, стручна работа, рехабилитација и сл.

Министерката Царовска истакна дека Дневниот центар во Штип е одличен пример за соработка меѓу граѓанска организација, локална самоуправа и централна власт.

“Дневните центри коишто изминатиот период ги отворивме низ цела држава значат многу во локaлната заедница затоа што тие помагаат во исполнувањето на одредбите од Конвенцијата за правата на лицата со попреченост, кои се однесуваат на правото на самостојно живеење, лична мобилност, пристап до образование, здравствена заштита, рехабилитација и вработување. Развојот на ваквиот вид услуги на локално ниво ги следат индивидуалните потреби на секое дете и лице со попреченост и на нивните семејства. Овие сервиси се мост до другите системи на поддршка. Само така, можеме да обезбедиме целосно вклучување на лицата со попреченост во општеството“, рече Царовска.

Просторот на центарот е обезбеден од општината, а набавката на опремата со дополнителна опрема и дидактички средства се планирани од МТСП за 2020 година.

Отворањето на Дневниот центар е дел од стратегијата на МТСП за воспоставување и развој на социјални услуги на локално ниво. Тоа овозможува подобри услови за развој на потенцијалот на лицата со попреченост и нивно рамноправно учество во заедницата и во општеството и претставува најдобра превенција од институционализација.

Министерството за труд и социјална политика ја поддржува работата на 32 дневни центри кои што ги посетуваат околу 450 деца и лица со попреченост.

Carovska: Shtipi me Qendër ditore për personat me aftësi të kufizuara të moshës mbi 18 vjeçare, krijojmë shërbime për përfshirjen e gjithsecilit në shoqëri 

Sot në Shtip, në prani të ministres së Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska, kryetarit të Komunës së Shtipit Bllagoj Boçvarski dhe kryetarit të Qendër Republikane “Porosia” Çedomir Trajkovski filloi me punën Qendra e re ditore për personat me aftësi të kufizuara intelektuale të moshës mbi 18 vjeçare.

Kjo Qendër ka kapacitet për 20 persona, kurse aktualisht e frekuentojnë 15 shfrytëzues, të cilët marrin trajtim ditor, punë profesionale, rehabilitim dhe ngjashëm. Ministrja Carovska theksoi se Qendra ditore në Shtip është shembull i shkëlqyer për bashkëpunimin ndërmjet organizatave civile, autoriteteve lokale dhe pushtetit qendror.

“Qendrat ditore të cilat i hapëm në periudhën e kaluan në tërë shtetin kanë rëndësi të madhe në komunitetin lokal sepse ndihmojnë në përmbushjen e dispozitave të Konventës për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara, që kanë të bëjnë me të drejtën e jetesës së pavarur, mobilitetit personal, qasjes në arsim, mbrojtje shëndetësore, rehabilitim dhe punësim. Zhvillimi i llojit të këtillë të shërbimeve në nivel lokal i ndjekin nevojat individuale të secilit fëmijë dhe person me aftësi të kufizuar dhe të familjeve të tyre. Këto servise janë urë lidhëse me sistemet tjera të mbështetjes. Vetëm në këtë mënyrë mund të sigurojmë përfshirjen e plotë të personave me aftësi të kufizuara në shoqëri”, theksoi Carovska.

Hapësira e kësaj qendre është siguruar nga komuna, kurse furnizimi i pajimit me pajisja shtesë dhe mjetet didaktike janë planifikuar nga MPPS-ja për vitin 2020. Hapja e Qendrës ditore është pjesë e strategjisë së MPPS-së për vendosjen dhe zhvillimin e shërbimeve sociale në nivel lokal. Kjo mundëson kushte më të mirë për zhvillimin e potencialit të personave me aftësi të kufizuara dhe pjesëmarrjen e tyre të barabartë në komunitet dhe në shoqëri dhe paraqet parandalimin më të mirë nga institucionalizimi.

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale e mbështetë punën e 32 qendrave ditore  - të cilat i frekuentojnë rreth 450 fëmijë dhe persona me aftësi të kufizuara. 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->