Царовска: Детскиот развој ни е приоритет за две и пол години инвестиравме над 180 милиони денари во 43 градинки

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска денеска ја посети детската градинка „11 Октомври“ во Општина Бутел кадешто со донација се опремија катчиња во занималните по најсовремени стандарди.

„Грижата за децата и инвестирањето во раниот детски развој е приоритет на Владата, но и на локалните самоуправи. Навистина ми е драго што Општина Бутел обезбеди партнер за подобрување на условите кадешто престојуваат дечињата. Министертвото за труд и социјална политика продолжува посветено да инвестира во детската заштита, а со тоа вложува во иднината на секое дете и на нашата држава. За идната година во Буџетот издвоивме 105 милиони денари за реконстрикција, опремување и изградба на детски градинки, а изминатите две и пол години како Влада инвестиравме над 180 милиони денари во вкупно 43 градинки“, рече Царовска.

Министерката Царовска истакна дека Министерството за труд и социјална политика освен што инвестира во објекти за детска заштита го јакне и кадарот во градинките, но и го враќа достоинството на професијата воспитувачи. Со последното зголемување, платите во детската заштита се зголемени за 21%, односно во просек за 5.700 денари плус на нето плата за воспитувачите. 

Градоначалникот на Општина Бутел Велимир Смилевски рече дека донацијата е обезбедена преку компанија од Турција и со неа се опремени по сите стандарди, катчињата во занималната за деца во Бутел 1.

“Со оваа донација се овозможи најсовремен начин на работа за деца од предучилишна возраст и значајно е што опремата е изработена од безбеден природен материјал – дрво и нетоксични бои. Во иднина планираме да поставиме ваква опрема во сите детски градинки- клонови на територија на Општина Бутел, со што ќе биде првата Општина што ќе ги обезбеди овие современи услови за сите дечиња од предучилишна возраст. Реализираните капитални инвестиции во реконструкции и санации во сите детските градинки за изминативе 2 години се со износ од 16.200.000,00 денари“, рече Смилевски.

Carovska në Butel: Zhvillimi i fëmijëve është prioritet i ynë, për 2 vite e gjysmë kemi investuar mbi 180 milionë denarë në 43 kopshte 

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska, sot e ka vizituar kopshtin e fëmijëve “11 Tetori” në Komunën e Butelit, në të cilin me donacione janë pajuar kënde të lojërave për fëmijët sipas standardeve bashkëkohore.

“Kujdesi ndaj fëmijëve dhe investimi në zhvillimin e hershëm të fëmijëve është prioritet i Qeverisë, por edhe i autoriteteve lokale. Vërtetë më vjen mire që Komuna e Butelit ka siguruar partner për përmirësimin e kushteve ku qëndrojnë fëmijët. Ministria e Punës dhe Politikës Sociale vazhdon të investojë me përkushtim në mbrojtjen e fëmijëve, duke investuar në ardhmërinë e secilit fëmijë dhe të shtetit tonë. Për vitin e ardhshëm në Buxhet kemi ndarë 105 milionë denarë për rikonstruktimin, pajimin dhe ndërtimin e kopshteve të fëmijëve, kurse gjatë dy viteve e gjysmë të kaluara si Qeveri kemi investuar mbi 180 milionë denarë në gjithsej 43 kopshte”, theksoi Carovska.

Ministrja Carovska theksoi se Ministria e Punës dhe Politikës Sociale përveç që investon në objekte për mbrojtjen e fëmijëve, është duke e përforcuar kuadrin e kopshteve, por edhe duke e kthyer dinjitetin e profesionit edukator. Me rritjen e fundit, pagat në mbrojtjen e fëmijëve janë rritur për 21%, respektivisht mesatarisht për 5.700 denarë plus të pagës neto për edukatorët.

Kryetari i Komunës së Butelit, Velimir  Smilevski, theksoi se donacioni është siguruar nëpërmjet një kompanie nga Turqia dhe me të janë pajisur këndet për lojëra të fëmijëve në Butel 1 sipas të gjitha standardeve.

“Me këtë donacion mundësohet mënyra më bashkëkohore e punës për fëmijët e moshës parashkollore dhe me rëndësi është që pajisja është punuar me material të sigurt natyror – dru dhe ngjyra jo toksike. Në të ardhmen planifikojmë të vendosim pajisje të këtillë në të gjitha kopshtet e fëmijëve në territorin e komunës së Butelit, me çka do të jetë Komuna e parë që do t’i sigurojë këto kushte bashkëkohore për të gjithë fëmijët e moshës parashkollore. Investimet e realizuara kapitale në rikonstruktimin e sanimin e të gjitha kopshteve të fëmijëve për 2 vitet e kaluara kapin shumën 16.200.000,00 denare”, tha Smilevski.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->