Царовска во Тетово: Во 2020 година пензиите ќе пораснат за околу 900 денари 

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска денеска се сретна со пензионерите од Тетово со кои разговараше за претстојното зголемување на пензиите, но и за други актуелни прашања поврзани со повозрасната популација.  

“Со пензиската реформа само за една година направивме заштеда во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување од 3 милијарди денари, а минималната плата порасна за 15% што ни дава за право да направиме трето усогласување на пензиите коешто ќе биде законско. Во јануари 2020 година сите пензии ќе пораснат за 700 денари и дополнително ќе се усогласат со 160 до 200 денари со што до крајот на 2020 покачувањето ќе изнесува околу 900 денари”, рече Царовска.   

Царовска истакна дека покачувањето се прави плански со издржани пресметки и во услови кога имаме стабилизација на пензискиот систем, но и кога имаме раст на економијата во државата.  

Илија Ивановски, заменик директорот на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување истакна дека пензиите се покачуваат во време кога приходите на Фондот за ПИО се зголемени за 10%.  

Претседателката на Сојузот на здруженија на пензионери Станка Трајкова рече дека секој заслужува достоинствен живот и истакна дека дополнителните 700 денари коишто ќе ги добијат сите пензионери ќе значат најмногу токму за пензионерите со минималните пензии, а такви се 44% од вкупниот број пензионери.

На средбата во Тетово присуствуваше и претседателот на тетовското здружение на пензионери, Селвер Амети.  

Carovska në Tetovë: Në vitin 2020 pensionet do të rriten për rreth 900 denarë

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska, sot u takua me pensionistët e Tetovës me të cilët ka biseduar për rritjen e ardhshme të pensioneve, por edhe për çështje tjera aktuale që ndërlidhen me këtë kategori të qytetarëve.   “Me reformën pensionale vetëm për një vit kemi bërë kursime në Fondin e Sigurimit Pensional dhe Invalidor për 3 miliardë denarë, ndërsa paga minimale është rritur për 15% që na jep të drejtë të kryejmë harmonizim e pensioneve – që do të jetë ligjore. Në janar të vitit 2020 të gjitha pensionet do të rriten për 700 denarë dhe në mënyrë shtesë do të harmonizohen prej 160 deri 200 denarë, me çka deri në fund të vitit 2020 rritja do të arrijë deri 900 denarë”, theksoi Carovska.  Carovska theksoi se rritja e pensioneve bëhet me plan, me përllogaritje të qëndrueshme edhe në kushte kur ka stabilizim të sistemit pensional, por edhe kur kemi rritje të ekonomisë në shtet. 

Ilija Ivanovski, zv/drejtor i Fondit për Sigurim Pensional dhe Invalidor theksoi se pensionet rriten në kohën kur të hyrat e Fondit të SPI janë rritur për 10%.

Kryetarja e Lidhjes së Shoqatave të Pensionistëve, Stanka Trajkova, tha se secili meriton jetë dinjitoze dhe theksoi se 700 denarët shtesë që do t’i marrin pensionistët do të vlejnë shumë pikërisht për pensionistët më të hyra minimale, kurse të tillë janë 44% nga numri i përgjithshëm i pensionistëve. 

Në këtë takim në Tetovë mori pjesë edhe kryetari i Shoqatës së Pensionistëve të Tetovës, Selver Ameti.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->