МТСП и оваа зима ги отвори прифатните пунктови за бездомни лица

Министерството за труд и социјална политика и оваа зима ги стави во функција четирите прифатни пунктови за бездомни лица низ државата, поради најава за намалување на температурите. Во функција се ставени прифатните пунктови во Скопје, Битола, Струмица и Струга.

Истовремено, апелираме до граѓаните доколку забележат бездомно лице да го пријават на дежурните телефонски броеви за да биде сместено во некои од прифатните пунктови коишто се во функција од почетокот на зимскиот период.  

Пријавувањето може да се прави  на следните телефонски броеви: Скопје: 071 733 171, 071 411 908, 071 261 778; Битола: 070 791 770; 071/397-272; 071/397-875; Струмица: 070 381 660; Струга: 070 317 612 / 046 781 733. По пријавата на овие телефонски броеви мобилните тимови од Центрите за социјална работа и на Црвениот крст излегуваат на терен и ги згрижуваат бездомниците во неколку пунктови во Скопје и низ Република Северна Македонија каде што добиваат чиста облека, топол оброк, греење и лекарска помош. На лицата коишто одбиваат да се сместат во некој од пунктовите им се дистрибуира вреќа за спиење, ќебе, облека, храна. 

Со цел да ги заштити од ниските температури на 14 семејствата со деца коишто беа останати да живеат во импровизирани живеалишта под Кале, Министерството за труд и социјална политика пред две недели обезбеди живеалиште во објект на МТСП, а претходната година 85 лица од коишто половината се деца, исто така беа згрижени во објект со цврста градба. Лани пред почетокот на студениот бран топло живеалиште добија и 15 семејства од под Кале коишто се преселија во привремената населба во Визбегово. Овие лица освен што се сместени во објекти на установа за социјална заштита, истите се вклучени во системот за социјална заштита и програми за активација на пазар на труд, а децата посетуваат настава.  

MPPS edhe këtë vit i hapi punktet e sistemimit për të pastrehët  

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale edhe këtë vit i ka vënë në funksionit katër punktet e pranimit për të pastrehët në shtet, për shkak të paralajmërimit të uljes së temperaturave. Në funksion janë vënë punkte strehimi në Shkup, Manastir, Strumicë dhe Strugë.   Njëkohësisht, apelojmë deri tek qytetarët nëse vërejnë ndonjë të pastrehë të paraqiten në numrat kujdestar të telefonit që të vendoset në ndonjërin nga punktet që janë në funksion nga fillimi i periudhës së dimrit. 

Paraqitja mund të bëhet në këto numra të telefonit: 071 733 171, 071 411 908, 071 261 778; Manastir: 070 791 770; 071/397-272; 071/397-875; Strumicë: 070 381 660; Strugë: 070 317 612 / 046 781 733. Pas paraqitjes në këto numra të telefonit, ekipet mobile të Qendrës për Punë Sociale dhe Kryqit të Kuq dalin në terren dhe i strehojnë të pastrehët në disa punkte në Shkup dhe në Republikën e Maqedonisë së Veriut ku marrin veshmbathje, ushqim, ngrohje dhe ndihmë mjekësore. Personat që refuzojnë të vendosen në ndonjërin nga këto punkte  u distribuohet thes për fjetje, batanije, veshmbathje, ushqim. 

Me qëllim për t’i mbrojtur nga temperaturat e ulëta, 14 familjeve me fëmijë që vendosën të qëndrojnë në vendbanimet e improvizuara nën Kala, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale para dy jave siguroi vendbanim në një objekt të  MPPS-së, kurse vitin e kaluar 85 persona prej të cilëve gjysma fëmijë, po ashtu u vendosën në një objekt prej ndërtimit të fortë. Vjet para fillimit të valës së të ftohtit edhe 15 familje tjera që ishin në Kala u shpërngulën një lagjen e përkohshme Vizbbeg. Këto persona përveçse janë vendosur në objekte të institucionit për mbrojtje sociale, të njëjtit janë përfshirë në sistemin për mbrojtje sociale dhe në programet për aktivizim në tregun e punës, kurse fëmijët frekuentojnë procesin edukativo-arsimor.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->