МТСП: На работниците да не им се кратат трошоците, регулирани со колективен договор, или договор за вработување

Министерството за труд и социјална политика ги повикува работниците и работодавачите да водат социјален дијалог за сите прашања поврзани со остварувањето на работничките права. Апелираме до работодавачите, доколу правата на трошоци за превоз и храна се регулирани со колективни договори, или со договори за вработување, да не им ги кратат на работниците овие права, бидејќи тоа е спротивно на Законот. 

Законот за работните односи предвидува, односно дава можност работодавачот на свој трошок на работниците да може да им организира превоз до работа и од работа како и исхрана за време на работа. Трошокот за исхрана може да изнесува најмногу до 20% од просечната нето плата по работник исплатена во претходната година, а трошокот за превоз  во висина на остварните трошоци во јавниот превоз. Трошоците за храна и превоз се предмет на договор во колективните договори и за истото треба да се договарaат работниците и работодавачите, или да се уредат со договорите за вработување.

Истовремено МТСП ги повикува работодавачите да го исплаќаат законски утврдениот износ на минимална плата којашто сега изнесува 14.500 денари.  

Министерството за труд и социјална политика ги охрабрува работниците и работодавачите да преговараат за работничките права и да потпишуваат колективни договори, бидејќи само задоволни работници носат до продуктивно производство.

MPPS: Punëtorëve të mos u shkurtohen shpenzimet, të rregulluara me marrëveshje  kolektive ose kontratë për punësim 

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale u bën thirrje punëtorëve dhe punëdhënësve të zhvillojnë dialog social për të gjitha çështjet që ndërlidhen me ushtrimin e të drejtave të punëtorëve. 

Apelojmë deri tek punëdhënësit, nëse të drejtat e shpenzimeve për transport dhe ushqim janë të rregulluara me marrëveshje kolektive ose me kontratë për punës të mos ua shkurtojnë punëtorëve këto të drejta, sepse janë në kundërshtim me Ligjin.

Ligji për marrëdhënie pune parashikon respektivisht jep mundësi që punëdhënësi me shpenzim të vet punëtorëve t’u organizojë transport deri në punë dhe nga puna, si dhe ushqim gjatë punës. Shpenzimi për ushqim mund të arrijë më së shumti deri 20% nga paga mesatare neto për punëtor, që është paguar në vitin paraprak, ndërsa shpenzimi për transport në lartësi të shpenzimeve të realizuara në transportin publik.  Shpenzimet për ushqim dhe transport janë lëndë e marrëveshjes në marrëveshjet kolektive dhe për të njëjtat duhet të dakordohen punëtorët dhe punëdhënësit ose të rregullohen me kontratat për punësim.  Njëkohësisht, MPPS-ja u bën thirrje punëdhënësve që të paguajnë shumën e përcaktuar ligjore të pagës minimale, që tashmë arrin 14.500 denarë. Ministria e Punës dhe Politikës Sociale i inkurajon punëtorët dhe punëdhënësit të negociojnë për të drejtat e punëtorëve dhe të nënshkruajnë marrëveshjet kolektive, sepse vetëm punëtorë të kënaqur sjellin prodhim produktiv.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->