Секторската работна група за образование, вработување и социјална политика ја разгледа Програмата за реформи во вработувањето и социјалната политика 2020- 2022  

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска, министерот за образование и наука Арбер Адеми, Никола Бертолини, претставник од Европската делегација и претставници на меѓународните организации, институциите и граѓанскиот сектор денеска во Владата на Република Северна Македонија одржаа состанок на секторската работна група за образование, вработување и социјална политика. 

Во согласност со дел од заклучоците од претходниот состанок на денешниот состанок беше разгледана и ревизијата на Програмата за реформи во вработувањето и социјалната политика (ЕСРП) 2022 година, која што ја подготвија Министерството за труд и социјална политика и Министерството за образование.   

„Силно верувам дека успешни политики се креираат само со учество на сите општествени чинители. Преку секторската работна група заеднички носиме одлуки од областа на образование, вработување и социјална политика. Тука се вклучени релевантните национални институции и организации, донатори, бизнис заедницата, граѓанските организации и социјалните партнери“  рече Царовска.

Во рамки на оваа Секторска работна група се дискутираат, идентификуваат и поставуваат приоритетите во образованието, вработувањето и социјалната политика.  Исто така, се обезбедува секторска и донаторска координација во имплементација на националните политики.  

Вклученоста на сите партнери во Секторската работна група особено е значајно во овој период кога започнува фазата на дефинирање нов циклус политики, а следува и процесот на планирање и програмирање на претпристапната помош за  периодот по 2020, односно програмирањето на ИПА 3.

Европска комисија има дефинирано рамка со пет приоритети  што може да се финансираат. Работата продолжува со секторскиот пристап, за да се постигне договор за стратешки тематски приоритети  со Комисијата и да се дефинираат акцискиските програми. 

Grupi Sektorial i Punës për arsim, punësim dhe politikë sociale e shqyrtoi Programin për reforma në punësim dhe politikë sociale 2020-2022

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska, ministri i Arsimit dhe Shkencës, Arbër Ademi, Nikolla Bertolini - përfaqësues i Delegacionit Evropian dhe përfaqësuesit e organizatave ndërkombëtare, institucioneve dhe sektorit civil sot në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut kanë mbajtur mbledhjen e Grupit sektorial të punës për arsim, punësim dhe politikë sociale. 

Në përputhje me një numër të konkluzioneve të mbledhjes paraprake, në mbledhjen e sotme u shqyrtua edhe rishikimi i Programit për reforma në punësim dhe mbrojtje sociale (ESRP) 2022, që e ka përpiluar Ministria e Punës dhe Politikës Sociale dhe Ministria e Arsimit dhe Shkencës .

“Besoj fort se politikat e suksesshme krijohen vetëm me pjesëmarrjen e të gjithë aktorëve shoqërorë. Përmes Grupit sektorial të punës së bashku marrim vendime nga sfera e arsimit, punësimit dhe politikës sociale. Këtu janë përfshirë organizata dhe institucione relevante nacionale, donatorë, komuniteti i biznesit, organizatat civile dhe partnerët socialë”, theksoi Carovska.  Në kuadër të këtij grupi sektorial të punës diskutohen, identifikohen dhe vendosen prioritetet në arsim, punësim dhe politikë sociale. Po ashtu, sigurohet edhe koordinimi sektorial dhe i donatorëve në implementimin e politikave nacionale. 

Përfshirja e të gjithë partnerëve në Grupin sektorial të punës është me rëndësi të madhe në këtë periudhë kur fillon faza e definimit të ciklit të ri të politikave, e më pas pason edhe procesi i planifikimit dhe programimit të ndihmës para-aderuese për periudhën pas vitit 2020, respektivisht programimi i IPA 3. 

Komisioni Evropian ka definuar kornizë me pesë prioritete që mund të financohen. Puna vazhdon me qasje sektoriale për t’u arritur marrëveshje me Komisionin për prioritetet strategjike tematike dhe të definohen programet e veprimit.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->