Царовска: Просечната пензија за една година е покачена од 13.954 на 14.445 денари, пензиите постојано ќе растат

Во своето вечерашно гостување на ТВ 24 министерката за труд и социјална политика, Мила Царовска одговараше на сите актуелни прашањи поврзани со реформите во пензискиот систем и денешната кривична пријава која МТСП ја поднесе во Основното јавно обвинителство. Царовска истакна дека пензиската реформа обезбедува стабилен пензиски систем и постојан раст на пензиите. 

„Со пензиската реформа обезбедуваме праведност во системот за двете групи корисници, сегашните и идните пензионери. Со претходниот систем биле обесправени идните пензионери. Пример за тоа се овие 12.000 лица на кои не им биле префрлани средства во вториот столб, но и целосната поставеност на системот бил неправеден. Сега тоа го исправаме“, истакна Царовска.

Таа посочи дека не е точно тврдењето дека пензиите нема да растат. Порсечната пензија, посочи Царовска, од декември 2017 до декември 2018 година е порасната од 13.954 на 14.445 денари. „Во изминатата година докажавме дека пензиите растат и тоа ќе биде случај и оваа година. Пензионерите може да бидат апсолутно спокојни. Реформата која ја правиме е избалансирана, до неа дојдовме преку темелни анализи грижејќи се да не оштетиме никого. Со неа го намалуваме дефицитот во ПИОМ за 2 милијарди годишно, но без радикални мерки како замрзување на пензии или покачување на старосната граница“ – рече Царовска. Таа истакна дека Владата покрај реформата во пензискиот систем воведува и социјлана пензија од која корист ќе имаат околу 6.000 граѓани кои во моментов немаат никакви примања. 

Запрашана за тоа кога и како ќе се обесштетуваат пензионерите чии средства не биле префрлани во вториот столб, Царовска рече  дека трансферот за обесштетување на пензионерите почнува утре а првата исплата ќе опфати 4.926 осигуреници. 

„Првата исплата на 4.926 осигуреници почнува утре, но и задолжителното префрлување согласно новата законска регулатива на 11.319 членови од вторите друштва кон првите веќе тече. Двата трансфера ќе завршат до крајот на месецов“, истакна Царовска.

Carovska: Pensioni mesatar për një vit është rritur prej 13.954 denarë në 14.445 denarë, dhe të njëjtat do të rriten vazhdimisht

Në intervistën e saj të mbrëmshme për TV 24, ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska iu përgjigj të gjitha çështjeve aktuale lidhur me reformat në sistemin pensional dhe për kallëzimin penal që MPPS-ja e parashtroi në Prokurorinë Themelore Publike. Carovska theksoi se reforma pensionale siguron sistem të qëndrueshëm të pensioneve dhe rritje të vazhdueshme të të njëjtave.

“Me reformën pensionale sigurojmë drejtësi në sistem për të dyja grupet e përfituesve, për pensionistët e tanishëm dhe për ata të ardhshëm. Me sistemin e mëparshëm pensionistëve u janë shkaktuar padrejtësi. Shembull për këtë janë këta 12.000 persona të cilëve nuk u janë transferuar mjete në shtyllën e dytë, por edhi i tërë sistemi ka qenë i padrejtë. Tani e bëjmë këtë”, theksoi Carovska.

Ajo theksoi se nuk është i vërtetë pohimi se pensionet nuk do të rriten. Pensioni mesatar, theksoi Carovska, prej dhjetorit të vitit 2017 deri më dhjetor të vitit 2018 është rritur prej 13.954 denarë në 14.445 denarë. “Në vitin e kaluar dëshmuan se pensionet rriten dhe kjo do të ndodhë edhe këtë vit. Pensionistët të jenë absolutisht të qetë. Reformën që jemi duke e bërë është e balancuar, dhe këtë e realizuam pas një analize të detajuar, duke u kujdesur të mos dëmtojmë asnjërin. Dhe me këtë reformë e zvogëlojmë deficitin në FSPIM për 2 miliardë denarë në vit, por pa masa radikale, si “ngrirja” e pensioneve apo rritja e kufirit të moshës”, ka shtuar Carovska. Ajo theksoi se Qeverisa përpos reformës në sistemin pensional, do të zbatojë edhe pensionin social prej të cilës do të përfitojnë rreth 6.000 qytetarë të cilët aktualisht nuk kanë asnjë të hyrë.

E pyetur se si do të kompensohen pensionistët që mjetet e tyre nuk janë transferuar në shtyllën e dytë, Carovska theksoi se transferi i kompensimeve të pensionistëve fillon nesër dhe pagesa e parë do të përfshijë 4.926 të siguruar.

“Pagesa e parë për 4.926 të siguruar fillon nesër, por do të realizohet edhe transferta e obliguar në përputhje me legjislacionin i ri për 11.319 anëtarë nga shoqëritë e dyta ndaj të parave. Të dyja transferet do të përfundojnë deri në fund të muajit”, ka nënvizuar Carovska.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->