Царовска: Сите деца од домот 11 Октомври преселени во мали групни домови и згрижувачки семејства, деинституционализацијата продолжува

Повеќе нема деца во Домот за деца без родители „11 Октомври“ во Скопје. Од пред неколку дена тие се сместени во 4 мали групни домови и згрижувачки семејства. Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска и претставникот на УНИЦЕФ во Македонија Бенџамин Перкс денеска ги посетија децата коишто од неодамна се сместени во една од куќите во Скопје.

„Како што ветивме, до почетокот на второто училишно полугодие го трансформиравме и домот „11 Октомври“. При тоа водевме сметка децата да останат во близина на училиштето коешто го посетуваат и да не ги разделуваме децата коишто се братчиња и сестрички. Процесот на деинституционализација тече подобро од очекуваното, досега бројот на деца сместени во институции се намали за 60%. Нашите заложби како Влада се до 2020 година да нема повеќе деца под 18 години во големите институции. Секое дете заслужува да расте со семејство, да чуствува вистинска грижа и топлина. Продолжуваме да работиме на отворање на мали групни домови, каде децата имаат услови за живот како во вистински семеен дом. Ги охрабрувам и сите оние кои се заинтересирани да станат згрижувачи да го направат овој чекор и да го отворат својот дом и срце за нов член на семејството“, изјави Царовска.

Процесот на деинституционализација МТСП го спроведува во партнерство со УНИЦЕФ, УНДП и Делегацијата на ЕУ во Македонија.

„Многу земји од ЕУ, преку систематски реформи и кампањи за промена на ставовите, прераснаа во места каде што сместувањето на деца во институции веќе не се прифаќа. Со затворањето на претпоследната институција за деца во земјата се доближуваме до остварување на таа иста цел“, рече Бенџамин Перкс, претставник на УНИЦЕФ. “За жал секогаш ќе постојат деца без родителска грижа. За да им се обезбеди на тие деца поддршка во семејно опкружување ни требаат мали групни домови, како овој, и голема мрежа згрижувачки семејства кои се подготвени да ги отворат своите срца и домови за децата кои може да имаат потреба од грижа во иднина“, рече Перкс. Пред околу четири месеци целосно беше трансформиран и домот „25 Мај“ и сите 25 деца сега живеат во 5 мали групни домови во Скопје и се вклучени во редовниот образовен процес. Исто така, до крајот на минатата година од Специјалниот завод „Демир Капија“ беа извадени сите деца до 18 години и сместени во мали групни домови каде што добија 24 часовен надзор, и индивидуализирани програми и дефектолошки третмани.

Carovska: Të gjithë fëmijët nga Shtëpia “11 Tetori” janë vendosur në shtëpi të vogla në grup dhe në familje kujdestare, vazhdon deinstitucionalizimi

Nuk ka më fëmijë në Shtëpinë e fëmijëve pa prindër “11 Tetori” në Shkup. Që prej disa ditësh ata janë vendosur në 4 shtëpi të vogla dhe në familje kujdestare. Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale Milla Carovska dhe përfaqësuesi i UNICEF-it në Maqedoni, Benxhamin Perks sot i vizituan fëmijët që kohë më parë u vendosën në një nga shtëpitë e Shkupit.

“Ashtu siç premtuam, deri në fillim të gjysmë vjetorit të dytë shkollor e transformuam Shtëpinë “11 Tetori”. Por, gjatë kësaj mbajtëm llogari që fëmijët të mbeten në afërsi të shkollës që e ndjekin dhe të mos i ndajmë fëmijët që janë vëllezër e motra. Procesi i de-institucionalizimit rrjedh më mirë seç kemi pritur, ndërsa deri më tani numri i fëmijëve të vendosur në institucione është zvogëluar për 60%. Përpjekjet tona si Qeveria janë që deri në vitin 2020 nuk duhet të ketë më fëmijë nën moshën 18 vjeç në institucionet e mëdha. Çdo fëmijë meriton të rritet me familjen, të ndjejë ngrohtësinë dhe kujdesin e vërtetë. Ne vazhdojmë të punojmë në hapjen e shtëpive të grupeve të vogla, ku fëmijët kanë kushte jetese sikurse në një shtëpi të vërtetë familjare. I inkurajoj të gjithë ata që janë të interesuar të bëhen kujdestarë të ndërmarrin këtë hap dhe të hapin shtëpinë dhe zemrën e tyre për një anëtar të ri të familjes”, tha Carevska.

MPPS-ja këtë proces e zbaton në partneritet me UNICEF, UNDP dhe Delegacionin e BE në Maqedonisë. 

“Shumë vende të BE-së, përmes reformave sistematike dhe fushatave për ndryshimin e qëndrimeve u shndërruan në vende ku strehimi i fëmijëve në institucione nuk pranohet më. Me mbylljen e institucionit të parafundit për fëmijët në vend ne i afrohemi realizimit  të synimit të njëjtë”, theksoi Benxhamin Perks, përfaqësues i UNICEF-it. “Për fat të keq, akoma ka fëmijë pa kujdes prindëror. Për t’u siguruar këtyre fëmijëve mbështetje në rreth familjar na nevojiten shtëpi të vogla grupore, sikurse kjo, dhe një rrjet i madh i familjeve kujdestare që janë të gatshëm t’i hapin zemrat dhe shtëpitë e tyre për fëmijët që mund të kenë nevojë për kujdes në të ardhmen”, theksoi Perks. Para katër muajve tërësisht u transformua edhe Shtëpia “25 Maji” dhe të gjithë 25 fëmijët tani jetojnë në 5 shtëpi të vogla në grup në Shkup dhe janë përfshirë në procesin e rregullt arsimor. Po ashtu, deri në fund të vitit të kaluar  nga Enti Special “Demir Kapi” u nxorën të gjithë fëmijët deri në moshën 18 vjeçare dhe janë vendosur në shtëpi të vogla, ku tani ata janë nën mbikëqyrje 24 orësh, ku ka programe të individualizuara dhe trajtime defektologjie.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->