Царовска: Започна уплатата од државата кон приватните друштва за првите 4.926 оштетени осигуреници

Денеска започна првата уплата од државата кон двете приватни пензиски друштва за оштетените осигуреници на кои со години не им биле плаќани придонеси во вториот пениски столб. Со првата уплата се опфатени 4.926 осигуреници и истата треба да заврши до крајот на месецот. Уплатите за другите осигуреници ќе се случуваат во наредните месеци и треба да завршат до средината на годината, со што сите 12 илјади осигуреници ќе бидат целосно обесштетени. За оваа намена Владата обезбеди 19 милиони евра од државниот буџет. Согласно со новата законска регулатива, исто така во тек е трансферот на 11.319 членови од вторите кон првите друштва.

Обештетувањето на осигурениците и сите други мерки предвидени со пензиската реформа беа тема на работниот состанок на министерката за труд и социјална политика Мила Царовска и директорите на ПИОМ, МАПАС и приватните пензиски друштва.

„Засега реформата тече според предвидената динамика, без никакви потешкотии при спроведувањето. Во измината година докажавме дека пензиите растат и тоа ќе биде случај и оваа година. Пензионерите може да бидат апсолутно спокојни. Реформата која ја правиме е избалансирана, до неа дојдовме преку темелни анализи грижејќи се да не оштетиме никого. Со неа го намалуваме дефицитот во ПИОМ за две милијарди годишно, но без радикални мерки како замрзување на пензии или покачување на старосната граница“, изјави министерката Царовска по состанокот.

Министерството за труд и социјална политика вчера до Основното јавно обвинителство поднесе кривична пријава против непознат сторител за скандалот со неуплатените придонеси. Со кривичната пријава е поднесена и документација од темелната анализа на пензискиот систем со која беа откриени неправилностите.

Carovska: Filloi pagesa e shtetit për shoqëritë private për 4.926 të siguruarit e parë të dëmtuar

Sot ka filluar pagesa e parë e shtetit ndaj dy shoqërive private pensionale për të siguruarit e dëmtuar, të cilëve me vite nuk u janë paguar kontribute në shtyllën e dytë pensionale. Me pagesën e parë janë përfshirë 4.926 të siguruar dhe e njëjta duhet të përfundojë deri në fund të muajit. Pagesat për të siguruarit tjerë do të realizohen në muajt e ardhshëm dhe duhet të përfundojnë deri kah mesi i vitit, me çka të gjithë 12 mijë të siguruar do të dëmshpërblehen. Për këtë qëllim Qeveria ka siguruar 19 milionë euro nga buxhetit i shtetit. Në pajtim me rregullativën e re ligjore, po ashtu në rrjedhë e sipër është transferi i 11.319 anëtarëve nga shtylla e parë në të dytat.

Kompensimi i të siguruarve dhe të gjitha masat tjera të parapara me reformën pensionale ishin temë e takimit të ministres së Punës dhe Politikës Sociale Milla Carovska me drejtorin e FSPIM dhe shoqëritë private pensionale. 

“Deri tani reforma realizohet sipas dinamikës së paraparë, pa vështirësi gjatë zbatimit. Në vitin e kaluar dëshmuan se pensionet rriten dhe kjo do të ndodhë edhe këtë vit. Pensionistët duhet të rrinë absolutisht të qetë. Reformën që jemi duke e kryer është e balancuar, por këtë e kemi arritur pas analizave të detajuara, duke u kujdesur që mos të dëmtojmë asnjë. Me reformën në fjalë, jemi duke e zvogëluar deficitin e FSPIM për dy miliardë në vit, por pa masa radikale, si “ngrirja” e pensioneve apo rritja e kufirit të moshës”, deklaroi ministrja Carovska pas këtij takimi.

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale dje në Prokurorinë Themelore Publike parashtroi kallëzim penal kundër kryerësit e panjohur për skandalin me kontributet e papaguara. Me kallëzimin penal është parashtruar edhe dokumentacioni i analizës së detajuar të sistemit pensional, me të cilën u zbuluan parregullsitë.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->