МТСП: Државниот инспекторат за труд со засилени контроли за исплатата на К-15 

Државниот инспекторат за труд, прави засилени контроли во приватните фирми за исплата на К-15 на вработените. Надзорот кој што започна од почетокот на годината ќе се спроведува до крајот на февруари, а инспекторите ги посетуваат правните субјекти од сите дејности, вклучувајчи ги и фабриките за производтсво на текстил и чевли.  

Засилениот инспекциски надзор во областа на производство на  текстил и чевли е од причини што најголем број на преставки  во изминатите години беа од работниците во наведените дејности. Напоменуваме дека во случаите каде ќе се утврди дека не е постапено согласно Законот и Колективните договори, Државниот инспекторат за труд ќе преземе мерки согласно со Закон.

Државниот инспекторат за труд е орган кој е надлежен да врши инспекциски надзор над примената на правата и обврските на работниците и работодавачите утврдени со Закон и со Колективен договор. Во таа насока, при инспекцискиот надзор,  ќе се проверува  исплатата на регресот за годишен одмор (К-15), право коешто е утврдено со Спогодба за изменување и дополнување на Општиот колективен договор  за приватниот сектор  од областа на стопанството. Во Спогодбата е утврдено дека работникот има право на регрес за годишен одмор во висина од најмалку 40% од основицата, под услов работникот да работел најмалку 6 месеци во календарската година кај ист работодавач. 

Истовремено ги повикуваме работниците неисплатата на К-15 да ја пријавуваат на дежурниот телефонски број на Државниот инспекторат за труд 15 131.

MPPS: Inspektorati Shtetëror i Punës me kontrolle të shtuara lidhur me pagesën e K-15 Inspektorati

Shtetëror i Punës kryen kontrolle të shtuara në firmat private lidhur me pagesën e K-15 për punëtorët. Mbikëqyrja inspektuese, e cila ka filluar që nga fillimi i vitit, do të zbatohet deri në fund të shkurtit, kurse inspektorët i vizitojnë subjektet juridike nga të gjitha veprimtaritë, duke përfshirë fabrikat e tekstilit dhe të këpucëve.

Mbikëqyrja e shtuar inspektuese në sferën e prodhimit të tekstilit dhe këpucëve është për shkak të faktit se numri më i madh i denoncimeve në vitet e fundit ishin nga punëtorët në veprimtaritë e lartpërmendura. Theksojmë se në rastet ku do të konstatohet se nuk është vepruar në pajtim me Ligjin dhe Marrëveshjet Kolektive, Inspektorati Shtetëror i Punës do të marrë masa në përputhje me Ligjin.

Inspektorati Shtetëror i Punës është organ që është kompetent për të kryer mbikëqyrjen inspektuese mbi zbatimin e të drejtave dhe detyrimeve të punëtorëve dhe punëdhënësve të përcaktuara me Ligj dhe Marrëveshje Kolektive. Në këtë drejtim, gjatë mbikëqyrjes inspektuese, do të kontrollohet pagesa e regresit për pushim vjetor (К-15), e drejtë kjo e përcaktuar me Marrëveshjen për ndryshimin dhe plotësimin e Marrëveshjes së Përgjithshme Kolektive për sektorin privat nga sfera e ekonomisë. Në Marrëveshje është përcaktuar se punëtori ka të drejtë për regres për pushim vjetor në shumë prej së paku 40% të bazës, me kusht që punëtori të ketë punuar së paku 6 muaj në vitin kalendarik tek i njëjti punëdhënës.

Njëkohësisht, u bëjmë thirrje punëtorëve që ta paraqesin mospagesën e K-15 në numrin e telefonit kujdestar të Inspektoratit Shtetëror të Punës 15 131.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->