МТСП: Ја проширувме услугата персонални асистенти ќе може да ја користат 200 лица со попреченост

Министерството за труд и социјална политика, продожува во унапредување на правата на лицата со попреченост преку финансирање на индивидуализиарни социјални услуги во заедницата од Буџетот.

Она што сакаме да го потенцираме е дека со законот кој што е во собраниска процедура услугата персонална асистенција, која досега ја имаше само во 7 општини се проширува низ цела Македонија. Со овој чекор се исполнува долгогодишното барање на лицата со попреченост, што ќе придонесе за нивно независно и самостојно живеење, активно и рамноправно учество во заедницата и во општеството во целина. Во 2019 година е предвидено со оваа услуга да се опфатат 200 лица со попреченост. Во моментот услугата ја користат околу 60 лица со попреченост.

Услугата персонална асистенција од денеска во Скопје ќе ја нудат уште 30 нови лица на кои им се доделени сертификатите за персонална асистенција, откако  успешно ја поминаа обуката на Црвен крст и на Хуманост. Со ова бројот на сертифицирани лични асистенти на територија на Македонија се зголемува на околу 130.

Освен персоналните продолжува и обуката и поддршката за образовните асистенти коишто нудат помош на деца со попреченост во образовниот процес. Во новата учебна година 2018/2019, овој број е зголемен со учество на 34 општини и 300 асистенти во настава. Во 2017/2018 година преку активните мерки за вработување беа ангажирани вкупно 140 образовни асистенти во 18 општини во државата.

MPPS: Zgjerohet shërbimi i asistentëve personalë, do të mund ta shfrytëzojnë 200 persona me aftësi të kufizuar

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale vazhdon të promovojë të drejtat e personave me aftësi të kufizuara përmes financimit të shërbimeve individuale sociale në komunitet nga Buxheti.

Ajo që duam të theksojmë është se me ligjin, që është në procedurën parlamentare, shërbimi i asistencës personale, që deri më tani ka pasur vetëm në 7 komuna, po përhapet në të gjithë Maqedoninë. Me këtë hap përmbushet kërkesa shumëvjeçare e personave me aftësi të kufizuara, me çka do të kontribuohet në jetën e tyre të pavarur, pjesëmarrjen aktive dhe të barabartë në komunitet dhe në shoqëri në tërësi. Në vitin 2019 parashihet që me këtë shërbim të përfshihen 200 persona me aftësi të kufizuara. Aktualisht, shërbimin e shfrytëzojnë rreth 60 persona me aftësi të kufizuara.

Këtë shërbim prej sot në Shkup do ta ofrojnë edhe 30 persona të rinj, të cilëve u janë ndarë certifikata për asistencë personale, pasi me sukses e kaluan trajnimin e Kryqit të Kuq dhe të “Humaniteti”. Me këtë numri i asistentëve personalë të licencuar në territorin e Maqedonisë rritet në rreth 130 asistentë personalë. 

Përveç asistentëve personalë, vazhdon edhe trajnimi dhe përkrahja për asistentët arsimorë që u ofrojnë ndihmë fëmijëve me pengesa në procesin arsimor. Në vitin e ri shkollor 2018/2019 ky numër është rritur me pjesëmarrjen e 34 komunave dhe 300 asistentëve në mësim. Në vitin shkollor 2017/2018 nëpërmjet masave aktive për punësim u angazhuan gjithsej 140 asistentë arsimor në 18 komuna të shtetit.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->