МТСП: Пензиите се редовни и продолжуваат да растат, со сет мерки ја стабилизираме дупката од 15 милијарди денари во ПИОМ

Неодговорното однесување на претходното раководство, погрешните политики и ад хок покачувања на пензии, надвор од законската рамка за 10 години направи дупка од околу 15 милијарди денари во Фондот за ПИОМ. 

Со пензиската реформа на актуелната Влада која стартуваше од почетокот на јануари, обезбедуваме стабилна исплата и континуиран раст на пензиите, без при тоа да се замрзнуваат и да се зголемува старинсата граница за пензионирање. Со Закон воведуваме редовно усогласување на пензиите. Пензиите ќе се усогласуваат два пати во годината и тоа  100%  со порастот на трошоците на живот, наместо 50% како што беше претходно. Воведена е и законска одредба со која што ќе има дополнително усогласување на пензиите од 1 април, доколку бруто домашниот производ во претходната година има реален пораст над 4%.

Исто така, оваа Влада во изминатите две години обезбеди стабилна исплата и континуиран раст на пензиите. Доказ за тоа се статистичките параметри коишто покажуваат евидентен раст на пензиите во Македонија. Така, во 2016 година просечната пензија изнесуваше 13.754 денари, во 2017 година 13.954 денари, а во 2018 година 14.421 денари.

MPPS: Pensionet janë të rregullta dhe vazhdojnë të rriten, me një pako masash e stabilizojmë zbrazëtirën prej 15 milionë denarësh në FSPIM 

Sjellja e papërgjegjshme e udhëheqësisë së mëparshme, politikat e gabuara dhe rritja ad hock e pensioneve jashtë kornizës ligjore për 10 vjet shkaktoi zbrazëtirë prej rreth 15 miliardë denarë në PSPIM.

Me reformën pensionale të Qeverisë aktuale që ka filluar që nga fillimi i janarit, siguruam pagesë të qëndrueshme dhe rritje të vazhdueshme të pensioneve, pa ngrirjen dhe rritjen e kufirit të moshës për pensionim. Me Ligjin ne vendosim harmonizimin e rregullt të pensioneve. Pensionet do të harmonizohen dy herë në vit edhe atë 100% me rritjen e shpenzimeve të jetesës, në vend se 50% siç më parë. Është inkorporuar dispozita ligjore me të cilën do të ketë harmonizim shtesë të pensioneve nga 1 prilli, nëse bruto prodhimi i vendit në vitin paraprak rritje reale mbi 4%.

Po ashtu, kjo Qeveri në dy vitet e kaluara siguroi pagesë stabile dhe rritje të vazhdueshme të pensioneve. Dëshmi për këtë janë parametrat statistikorë që tregojnë rritje të dukshme të pensioneve në Maqedoni. Kështu, në vitin 2016, pensioni mesatar arrinte 13,754 denarë, në vitin 2017 ishte 13,954 denarë, kurse në vitin 2018 pensioni mesatar ka arritur 14,421 denarë.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->