МТСП: Пензиите се стабилни и продолжуваат да растат, просечната пензија во 2016 беше 13.754, а во 2018 година, 14.421 денар

Министерството за труд и социјална политика преку фондот на ПИОМ обезбедува и во иднина ќе обезедува редовна исплата, стабилен и континуиран раст на пензиите. Доказ за тоа се статистичките параметри коишто покажуваат евидентен раст на пензиите во Македонија. Така, во 2016 година просечната пензија изнесуваше 13.754 денари, во 2017 година 13.954 денари, а во 2018 година 14.421 денари.

Оваа Влада со Закон дефинираше дека пензиите ќе се усогласуваат редовно и тоа два пати во годината. Исто така воведена е законска одредба за усогласување на пензиите од 1 април, доколку бруто домашниот производ во претходната година има реален пораст повеќе од 4%.

Со новата законска регулатива се стабилизира пензискиот систем, без притоа да се зголеми старонста граница за пензионирање и без замрзнување на пензиите. Главната цел на овие реформи е спречување на ширењето  на дефицитот во фондот на ПИОМ и негово намалување.

MPPS: Pensionet janë stabile dhe vazhdojnë të rriten, pensioni mesatar në vitin 2016 ishte 13.754 denarë, ndërsa në vitin 2018, 14.421 denarë

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale përmes Fondit të Sigurimit Pensional dhe Invalidor edhe në të ardhmen do të sigurojë pagesë të rregullt të pensioneve, qëndrueshmëri dhe rritje të vazhdueshme të pensioneve. Dëshmi për këtë janë parametrat statistikore që tregojnë rritje të dukshme të pensioneve në Maqedoni. Kështu, në vitin 2016, pensioni mesatar arrinte 13,754 denarë, në vitin 2017 ishte 13,954 denarë, kurse në vitin 2018 pensioni mesatar ka arritur 14,421 denarë.

Kjo qeveri me ligj ka definuar se pensionet do të harmonizohen rregullisht, edhe atë dy herë në vit. Po ashtu, është inkorporuar edhe dispozita ligjore për harmonizuar pensioneve prej 1 prillit, nëse bruto prodhimi i vendit në vitin paraprak ka rritje reale prej më shumë se 4%.

Me rregullativën e re ligjore është stabilizuar sistemi pensional, pa u rritur kufiri i pleqërisë për pensionim dhe pa “ngrirjen” e pensioneve. Qëllimi kryesor i këtyre reformave është parandalimi i përhapjes së deficitit në fondin e sigurimit Pensional dhe invalidor të Maqedonisë dhe zvogëlimi i të njëjtit.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->