МТСП: Во тек се конкурси за поддршка за активности за заштита на децата на улица и во социјален ризик, наскоро ќе има и нови

Министерството за труд и социјална политика објави јавни конкурси за поддршка на активности на здружениja за социјална заштита на деца на улица и психо - социјална поддршка на деца во социјален ризик. МТСП наскоро ќе објави уште два конкурса на кои ќе финансира активности поврзани со деца со пречки во развојот и со аутизам. Со овозможување повеќе и поквалитетни услуги надвор од институциите градиме поефикасен систем за заштита на децата и нивна интеграција во општеството.

Со конкурсите кои што се во тек МТСП поодржува активности за заштита на децата на улица и нивно вклучување во општеството, намалување на негативните влијание на улицата врз децата и нивниот развој, зајакнување на системот за заштита на децата на улица и промовирање на вонинституционалната форма на социјална заштита -Дневен центар за деца на улица.

Меѓу предвидените активности ќе се работи и на обезбедување храна, облека и хигиенски средства за потребите на децата, медицинска нега и едукација за здравствената заштита, мотивација и подготовка на децата и нивните родители за вклучување во редовниот образовен систем, како и теренски активности и работа со децата на самото место (раскрсници, семафори и други места).

Целта на доставените проекти за психо - социјална поддршка на деца во социјален ризик треба да биде зајакнување на животните вештини на децата со воспитно социјални проблеми и нарушено поведение, со посебен акцент на деца кои употребуваат психоактивни супстанции. Во рамки на овој проект ќе се спроведат активности за идентификација и поддршка во надминување на социјалниот ризик на децата кои употребуваат психоактивни супстанци, а ќе се овозможи и помош за совладување на образовните содржини, односно довршување на образовниот процес или доквалификација заради полесно вклучување на пазарот на труд.

Конкурсите траат 5 дена од денот на објавувањето, а крајниот рок за доставување на апликациите е до 16 часот на последниот ден на конкурсот.

Двата јавни конкурси се достапни на: http://www.mtsp.gov.mk/oglasi-izvestuvanja.nspx

MPPS: Në rrjedhë e sipër janë konkurset për aktivitetet për mbrojtjen e fëmijëve në rrugë dhe në rrezik social, së shpejti do të ketë konkurse të reja

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale ka publikuar konkurset publike për mbështetjen e aktiviteteve të shoqatave për mbrojtjen sociale të fëmijëve në rrugë dhe mbështetjen psiko-sociale të fëmijëve në rrezik social. MPPS-ja së shpejti do të publikojë edhe dy konkurse në të cilat do të financojë aktivitete që lidhen me fëmijët me aftësi të kufizuara në zhvillim dhe me autizëm. Duke mundësuar më shumë shërbime gjithnjë e më cilësore jashtë institucioneve, ndërtojmë sistem më efikas për mbrojtjen e fëmijëve dhe integrimin e tyre në shoqëri.

Me aktivitetet që janë në rrjedhë e sipër, MPPS-ja përkrah aktivitete për mbrojtjen e fëmijëve në rrugë dhe përfshirjen e tyre në shoqëri, reduktimin e ndikimeve negative të rrugës ndaj fëmijëve dhe zhvillimit të tyre, fuqizimi i sistemit për mbrojtjen e fëmijëve në rrugë dhe promovimi i formës jashtëinstitucionale të mbrojtjes sociale – Qendra Ditore për fëmijët në rrugë. Ndër aktivitetet e parapara, do të ketë aktivitete edhe për sigurimin e ushqimit, veshmbathjes dhe mjeteve higjienike për nevojat e fëmijëve, përkujdesje mjekësore dhe edukim për mbrojtje shëndetësore, motivim dhe përgatitje të fëmijëve dhe prindërve të tyre për përfshirje në procesin e rregullt arsimor, si dhe aktivitete dhe punë në terren me fëmijët në vendin ne ngjarjes (kryqëzime, semaforë dhe vende tjera).

Qëllim i projekteve të parashtruara për përkrahje psiko-sociale të fëmijëve në rrezik social duhet të jetë përforcimi i shkathtësive jetësore të fëmijëve me probleme edukativo-sociale dhe me sjellje të prishur, me theks të veçantë të fëmijëve që përdorin substanca psikoaktive. Në kuadër të këtij projekti do të zbatohen aktivitete për identifikim dhe mbështetje në tejkalimin e rreziqeve sociale të fëmijëve që përdorin substanca psikoaktive, ndërsa do të ofrojë ndihmë në të mësuarit e lëndëve mësimore, respektivisht përfundimin e procesit arsimor ose kualifikimit për përfshirje më të lehtë në tregun e punës.

Konkurset zgjasin 5 ditë nga dita e publikimit, kurse afati përfundimtar për parashtrimin e aplikacioneve është deri në orën 16 të ditës së fundit të konkursit.

Të dyja konkurset publike i gjeni në: http://www.mtsp.gov.mk/oglasi-izvestuvanja.nspx

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->