МТСП: Започна тридневна обука за поддршка на независно живеење на лицата со попреченост

Во рамките на заедничкиот проект реализиран од четири агенции на Обединетите нации во државата (УНИЦЕФ, УНДП, UN Women и УНФПА) започна тродневна обука „Промена на парадигмата и придонес кон прифаќање на Конвенцијата на Обединетите нации за правата на лицата со попреченост“ наменета за околу 60 релевантни претставниците од владини институции, невладини организации и испорачувачи на услуги за лицата со попреченост. Целта на тренинг сесиите е да се придонесе кон подобро разбирање, прифаќање и препознавање на начелата пропишани во Конвенцијата од страна на различните чинители, а во правец на нејзина поуспешна имплементација во праксата и поддршка на независното живеење на лицата со попреченост во заедницата.  

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска рече дека при подготовка на законските решенија владините институции секогаш треба да ги имаат во предвид потребите на лицата со попреченост.

„Владата на Република Македонија континуирано работи во правец на имплементација на Конвенцијата за правата на лицата со попреченост и тоа е видливо во развојот и унапредувањето на самите сервиси на локално ниво, но и креирањето на нови услуги. Веќе е основано телото за имплеметанција на Конвенцијата при Владата на РМ, а очекуваме и брзо формирање на телотото за мониторинг при Народниот правобранител. Наш приоритет останува и понатаму бескомпромисно почитување на начелата од Конвенцијата на сите нивоа помеѓу сите чинители“ – изјави Мила Царовска, министерка за труд и социјална политика.

В.д постојаниот координиратор на ООН и претставник на УНИЦЕФ Бенџамин Перкс, истакна дека на глобално ниво околу 10 % од населението е со попреченост.

  „Агенциите на ООН во државата здружно работат со владините институции во правец на имплеметанција на конвенцијата. Во земјата постои одреден напредок, но има уште многу да се направи. Би сакале да видиме општество во кое сите имаат еднакви можности да ги остварат своите потенцијали, да се вработат и да живеат достоинствен живот во своите заедници. Исто така, многу важно е да се обезбеди рано откривање на деца со попреченост и да им се овозможи непречен пристап во редовниот образовен процес. Сите луѓе со попреченост во текот на целиот живот имаат право за исполнет достоинствен живот и да ги уживаат сите права“, потенцираше Бенџамин Перкс, в.д постојан координиратор на ООН и претставник на УНИЦЕФ. Конвенцијата за правата на лицата со попреченост е усвоена од Генералното собрание на ООН во 2006 година, а во 2011 година е ратификувана од Владата на РМ. 

MPPS: Filloi trajnimi treditor për mbështetjen e jetës së pavarur të personave me aftësi të kufizuara

Në kuadër të projektit të përbashkët, realizuar nga katër agjencitë e Kombeve të Bashkuara në vend (UNICEF, UNDP, UN Women dhe UNFPA), ka filluar trajnimi treditor “Ndryshimi i paradigmave dhe kontributi në pranimin e Konventës së Kombeve të Bashkuara mbi të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara”, dedikuar për rreth 60 përfaqësues relevantë nga institucionet qeveritare, organizatat joqeveritare dhe ofruesit e shërbimeve për personat me aftësi të kufizuara. Qëllimi i këtyre sesioneve të trajnimit është të kontribuohet në të kuptuarit, pranimin dhe njohjen e dispozitave të shënuara në Konventë nga aktorë të ndryshëm, që janë në drejtim të implementimit të saj të suksesshëm në praktikë dhe përkrahje në jetën e pavarur të personave me aftësi të kufizuara. 

 Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska, theksoi se gjatë përgatitjes së zgjidhjeve ligjore institucionet qeveritare çdoherë duhet t’i kenë parasysh nevojat e personave me aftësi të kufizuara.

“Qeveria e Republikës së Maqedonisë angazhohet në vazhdimësi për të implementuar Konventën mbi të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara dhe kjo duket qartë në zhvillimin dhe avancimin e vetë shërbimeve në nivel lokal, por edhe duke krijuar shërbime të reja. Tanimë është themeluar organ për implementimin e Konventës që është pranë Qeverisë së RM-së, dhe presim së shpejti edhe formimin e organit për monitorim pranë Avokatit të Popullit. Edhe më tej prioritet i ynë mbetet respektimi i dispozitave të Konventës në të gjitha nivelet ndërmjet vetë aktorëve”, theksoi ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska. 

Ushtruesi i detyrës koordinator i përhershëm i OKB dhe përfaqësues i UNICEF-it, Benxhamin Perks theksoi se në nivel global rreth 10% e popullatës është me aftësi të kufizuara. 

Agjencitë e OKB-së në shtet veprojnë në bashkëveprim me institucionet qeveritare për të implementuar Konventën. Në vend vërehet përparim i konsiderueshëm, por mbetet për t’u bërë edhe shumë punë. Do të kishim dashur të shohim një shoqëri në të cilën të gjithë kanë të drejta të barabarta për t’i zhvilluar potencialet e tyre dhe të jetojnë jetë dinjitoze në komunitetet e tyre. Po ashtu, është shumë me rëndësi të sigurohet zbulimi i hershëm i fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe t’u mundësohet qasje të papenguar në procesin e rregullt arsimor. Të gjithë personat me aftësi të kufizuara gjatë tërë jetës së tyre kanë të drejtë të kenë jetë dinjitoze dhe t’i gëzojnë të gjitha të drejtat”, ka potencuar Ushtruesi i detyrës koordinator i përhershëm i OKB dhe përfaqësues i UNICEF-it, Benxhamin Perks. Konventa mbi të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara është miratuar në Asamblenë e përgjithshme  të OKB në vitin 2006, kurse në vitin 2011 Qeveria e RM-së e ka ratifikuar të njëjtën.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->