Бајрактар на Детска недела: Се обврзавме до 2021 да го зголемиме за 50% опфатот на деца од предучилишна возраст во установите

Заменикот министер за труд и социјална политика Ѓонул Бајрактар присуствуваше на првата меѓуопштинска детска олимпијада „Нека победи највеселиот”, по повод Детската недела, а во организација на Општина Бутел и детската градинка „11 Октомври”. 

Пред почетокот на Олимпијадата заменикот министер Бајрактар во своето кратко обраќање истакна дека инвестирањето во раниот детски развој е еден од високите приоритети на Владата на Република Северна Македонија. „Во таа насока, Министерството за труд и социјална политика изминатите две години интезивно работеше на реформата во делот на заштита на децата,  работиме на секое дете да му обезбедиме услови за подобар раст и развој, а овој темелен процес продолжува и  во наредните години”, потенцираше Бајрактар.

Тргнувајќи од начелото дека децата имаат право на квалитетно предучилишно згрижување, воспитување  и образование, Владата на Република Северна Македонија се обврза до 2021 да го зголеми за 50% опфатот на деца од предучилишна возраст во установите за згрижување и воспитание. За таа цел, Министерството за труд и социјална политика во соработка со општините работи на проширување на капацитетите за заштита и воспитание на децата. 

„Сите деца имаат еднакви права и на сите треба да им се даде неопходната поддршка и овозможат еднакви можности. Одговорноста за децата е на целата заедница, на сите нас. Светот останува на децата и претставува предизвик да ги научиме да ги спознаат вистинските вредности во животот и да им дадеме сила да истраат и да успеат во овој свет”, рече заменикот министер за труд и социјална политика Ѓонул Бајрактар.

Тој потсети дека секоја година почетокот на месец октомври се посветува на децата  во рамките на кој се одбележува  Детската недела, годинава под мотото „Детски права за наше детство!“. 

Средствата, што по разни основи ќе бидат собрани во рамките на Детската недела, ќе бидат наменети за заштита на најранливите групи на деца во земјава. Во периодот на Детската недела се обезбедува поддршка од сите општествени фактори во насока на подобрување на статусот на децата на еден симболичен начин со тоа што голем број институции ќе одвојуваат симболичен дел од своите средства кои се собираат врз основа на продадени карти за спортски настани, кина, театри и сл. 

Bajraktar në Javën e Fëmijëve: U obliguam që deri në vitin 2010 të rrisim për 50% përfshirjen e fëmijëve të moshës parashkollore në institucione

Zëvendësministri i Punës dhe Politikës Sociale, Gjonul Bajraktar, mori pjesë një Olimpiadën e parë ndërkomunale të fëmijëve “Le të fitojë më i hareshmi”, me rastin e Javës së Fëmijëve, që e organizoi Komuna e Butelit dhe Kopshti i fëmijëve ’11 Tetori”. 

Para fillimit të Olimpiadës, zëvendësministri Bajraktar në fjalimin e tij të shkurtër theksoi se investimi në zhvillimin e hershëm të fëmijërisë është një nga prioritetet kryesore të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut. "Në këtë drejtim, Ministria e Punës dhe e Politikës Sociale për dy vitet e fundit ka punuar intensivisht në reformën e mbrojtjes së fëmijëve, punojmë për çdo fëmije që t’i sigurojmë kushte për rritje dhe zhvillim më të mirë, dhe ky proces themelor vazhdon edhe në vitet e ardhshme”,  theksoi Bajraktar.

Duke u nisur nga parimi se fëmijët kanë të drejtë për përkujdesje, edukim dhe arsim parashkollor cilësor, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut mori për obligim që deri në vitin 2020 të rrisë kapacitetin për 50% të përfshirjes së fëmijëve në institucionet për përkujdesje dhe edukim. Prandaj, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale në bashkëpunim me komunat punon në zgjerimin e kapaciteteve për mbrojtje dhe edukim të fëmijëve.

“Të gjithë fëmijët kanë të drejta të barabarta dhe të gjithëve duhet t’u jepet mbështetje të domosdoshme dhe t’u ofrohen mundësi të barabarta. Përgjegjësia për fëmijët është e tërë komunitetit, e të gjithë neve. Bota u mbetet fëmijëve dhe mbetet sfidë që t’i mësojmë që t’i njohin vlerat e vërteta në jetë dhe t’u japim forcë të qëndrojnë dhe t’ia dalin në këtë botë”, theksoi zëvendësministri i Punës dhe Politikës Sociale, Gjonul Bajraktar. 

Ai tha se çdo vit fillimi i muajit tetor u kushtohet fëmijëve, në kuadër të të cilit shënohet Java e Fëmijëve, sivjet me moton “Të drejtat e fëmijëve për fëmijërinë tonë!”.   Mjetet që do të mblidhen në baza të ndryshme, në kuadër të Javës së Fëmijëve, do të dedikohen për mbrojtjen e grupeve më të ndjeshme të fëmijëve në vend. Në periudhën e Javës së Fëmijëve sigurohet mbështetje nga të gjithë faktorët e shoqërisë, në drejtim të përmirësimit të statusit të fëmijëve në mënyrë simbolike, me atë që një numër i madh i institucioneve do të ndajnë pjesë simbolike nga mjetet e tyre që do të grumbullohen në bazë të biletave të shitura për ngjarje sportive, kinoteka, teatro etj.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->