Бајрактар: Заеднички и континуирано работиме на подигнување на јавната свест за безбедност и здравјето при работа

Заменикот министер за труд и социјална политика Ѓонул Бајрактар во своето обраќање по повод Европската недела за безбедност и здравје при работа подвлече дека оваа тема е особено значајна и актуелна, имајќи ги во предвид истражувањата и анализите кои недвосмислено покажуваат дека сè поголем број на работници на своите работни места се изложени на влијанија на опасни супстанции. Имено, Министерството за труд и социјална политика, во соработка со Националниот совет за безбедност и здравје при работа, се приклучи на одбележувањето при што во фокусот е Кампањата за здрави работни места, која ја организира Европската агенција за безбедност и здравје при работа (EU-OSHA) и е посветена на темата: „Управување со опасни супстанции на работно место“.

„Изложеноста на опасни супстанции на работното место мора да биде елиминирана или барем ефикасно управувана и контролирана, пред сè преку алатки и механизми како што се креирањето на една превентивна култура, вршењето на проценка на ризиците, преземањето на превентивни и заштитни мерки, како би се обезбедила безбедна и здрава работна средина за работниците”, рече заменик министерот Бајрактар.

Тој истакна дека одбележувањето на Европската недела е само еден мал повод и потсетник кој треба сите да не поттикне заеднички континуирано да работиме токму на подигнување на јавната свест за безбедноста и здравјето при работа. Во таа насока, Република Северна Македонија недвосмислено ја покажува својата намера и цврста решеност и понатаму да се залага за унапредување на здравјето на работниците и безбедноста на работните места, промовирање на културата и политиката на превенција.

„Во овој контекст, сакам посебно да ја потенцирам и важноста на работата и улогата и на Националниот Совет за БЗР, кој како експертско советодавно тело дава значаен придонес во изминатиот период, како во креирањето на стратешките и оперативни документи од областа, така и во следењето на состојбите во делот на БЗР, поттикнување на иницијативи итн. Во оваа прилика би ги споменал и Државниот инспекторат за труд и инспекторите, кои со своите секојдневни активности на терен и со капацитетите со кои располагаат, континуирано ја следат и контролираат примената на законски предвидените обврски во однос на обезбедување на безбедна и здрава средина за работниците”, потенцираше Бајрактар.

Сектори и дејности во кои се забележува зголемено изложување на работниците на опасни супстанции се земјоделството, производството, градежништвото, управувањето со отпад и рециклирање и други, иако, може слободно да се каже дека работниците од сите сектори се наоѓаат во потенцијален ризик од изложување на различни видови на опасни супстанции поради нивното користење, присуство или создавање во работниот процес и работната средина.

Особено важно, е начинот на кој го водиме овој процес,  транспарентно и со консултација и вклученост на сите субјекти кои на различен начин учествуваат во креирањето или имплементацијата на политиките и системите за Безбедност и здравје при работа.

Bajraktar: Jemi duke punuar në kontinuitet në ngritjen e vetëdijes publike për siguri dhe shëndet gjatë punës

Zëvendësministri i Punës dhe Politikës Sociale, Gjonul Bajraktar në fjalimin e tij me rastin e Javës evropiane për siguri dhe shëndet gjatë punës nënvizoi se kjo temë është e rëndësishme dhe aktuale, duke pasur parasysh hulumtimet dhe analizat të cilat tregojnë se një numër i madh i punëtorëve të vendet e tyre të punës janë ekspozuar ndikimeve të substancave të rrezikshme. Në fakt, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale në bashkëpunim me Këshillin nacional për siguri dhe shëndet gjatë punës janë përfshirë në shënimin e kësaj jave dhe fokusi është vënë në Fushatën për vende të shëndetshme pune (EU-OSHA)  dhe mbi temën: “Menaxhimi me substanca të rrezikshme në vendin e punës”.  “Ekspozimi i substancave të rrezikshme në vendin e punës doemos duhet të eliminohet ose së paku të menaxhohet dhe kontrollohet me efikasitet, para së gjithash nëpërmjet mekanizmave, siç janë krijimi i një kulture preventive, kryera e vlerësimeve të rreziqeve, ndërmarrja e masave preventive dhe mbrojtëse, si të sigurohet mjedis pune i sigurt dhe i shëndetshëm për punëtorët”, theksoi zv/ministri Bajraktar.

Ai theksoi se shënimi i Javës Evropiane është vetëm një rast i vogël dhe përkujtues që duhet të gjithëve të na nxisë në kontinuitet dhe në mënyrë të përbashkët të punojmë pikërisht në rritjen e vetëdijes publike për sigurinë dhe shëndetin gjatë punës. Në këtë drejtim, Republika e Maqedonisë së Veriut është duke e shfaqur vendosmërinë e fortë që edhe më tej të angazhohet në avancimin e shëndetit të punëtorëve dhe sigurisë të vendeve të punës, promovimin e kulturës dhe politikën e parandalimit. 

“Në këtë kontekst, dua sidomos të potencojë edhe rëndësinë e punës dhe rolit të Këshillit Nacional për SSHP, i cili si trup ekspertial këshillëdhënës ka dhënë kontribut të konsiderueshëm në periudhën e kaluar, si në krijimin e dokumenteve strategjike dhe operative të kësaj sfere, ashtu edhe në ndjekjen e gjendjes në pjesën e SSHP, nxitjen e iniciativave etj. Me këtë rast do të potencoj edhe Inspektoratin Shtetëror të Punës dhe inspektorët të cilët me aktivitetet e tyre të përditshme në terren dhe me kapacitetet me të cilat disponojnë në mënyrë të vazhdueshme janë duke e ndjekur dhe kontrolluar zbatimin e obligimeve të parapare ligjore lidhur me sigurimin e mjedisit të sigurt dhe të shëndetshëm për punëtorët”, potencoi Bajraktar.

Sektorët dhe veprimtaritë në të cilat vërehet ekspozim i rritur i punëtorëve të substancave të rrezikshme janë: bujqësia, prodhimi, ndërtimtaria, menaxhimi me mbetje dhe riciklim dhe te tjerë, edhe pse lirisht mund të thuhet se punëtorët nga këto sektorë gjenden në rrezik potencial të ekspozimit të llojeve të ndryshme të substancave të rrezikshme për shkak të shfrytëzimit të tyre, pranisë apo krijimit në procesin e punës dhe mjedisin e punës.

Sidomos me rëndësi është mënyrë se si e udhëheqim atë proces, në mënyrë transparente dhe me konsultim dhe përfshirje të të gjitha subjekteve të cilat në mënyra të ndryshme marrin pjesë në krijimin ose implementimin e politikave dhe sistemeve për siguri dhe shëndet gjatë punës.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->