Царовска на министерска панел дискусија за социјалните реформи во седиштето на Светска банка во Вашингтон

„Политичко економски фактори во реформите и спроведувањето на социјалната заштита “, беше тема на министерската панел дискусија на којашто учествуваше министерката за труд и социјална политика Мила Царовска во седиштето на Светска банка во Вашингтон. Со овој панел започна неколкудневната обуки за социјална работа и заштита коишто се одржуваат во Светска банка.

„Со подобрувањето на квалитетот на животот на најранливите го подобруваме квалитетот на животот на општеството како целина. Реформата во системот на социјална заштита има трансформативен потенцијал за целото општество. Со менувањето на начинот на којшто ги перципираме и се грижиме за лицата во социјален ризик го менуваме и целото општество“, истакна министерката Царовска.

Министерката Царовска пред отворањето на обуките имаше работна средба со Коен Давидсе, извршен директор на Светска банка и преставник на конституенцата на Светска банка во Северна Македонија. На средбата тие разговараа за социјалната реформа којашто успешно се имплементира веќе неколку месеци во земјава, како и за инвестирањето во човечкиот капитал.  

Останатите теми на следните панел дискусии на настанот во Вашингтон се зајакнување на социјалните услуги за подобрување на животот и животните услови на граѓаните, проширување на пристапот и подобрување на квалитетот на социјалните услуги, вклучително и предучилишното образование за ранливите групи.

Carovska në panel diskutimin ministror në selinë e Bankës Botërore në Uashington

“Faktorët politiko-ekonomikë në reformat dhe zbatimi i mbrojtjes sociale”, ishte tema e panel diskutimit ministror në të cilin mori pjesë edhe ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska, në selinë e Bankës Botërore në Uashington. Me këtë panel filluan trajnimet disaditore për punë sociale dhe mbrojte, që mbahen në Bankën Botërore.

“Duke përmirësuar cilësinë e jetës së më të rrezikuarve e përmirësojmë cilësinë e jetës së shoqërisë si tërësi. Reforma në sistemin e mbrojtjes sociale ka potencial transformues për tërë shoqërinë. Duke ndryshuar mënyrën në të cilën i perceptojmë dhe kujdesemi për personat me rrezik sociale, e ndryshojmë edhe tërë shoqërinë”, theksoi ministrja Carovska.

Ministrja Carovska para hapjes së trajnimeve kishte takim pune edhe me Koen Devidse, drejtor ekzekutiv i Bankës Botërore dhe përfaqësues i konstituencës së Bankës Botërore në Maqedoninë e Veriut. Në këtë takim ata biseduan për reformat sociale që zbatohet me sukses tashmë disa muaj në vend, si dhe për investimin në kapitalin njerëzor. 

Temat tjera të panel diskutimeve tjera të kësaj ngjarje në Uashington janë: përforcimi i shërbimeve sociale për përmirësimin e jetës dhe kushteve jetësore të qytetarëve, zgjerimi i qasjes dhe përmirësimi i cilësisë së shërbimeve sociale, duke përfshirë edhe arsimin parashkollor për kategoritë e ndjeshme.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->