Царовска: Во консултација со локалните бизниси продолжуваме да креираме успешни активни мерки за вработување за 2020 година

Министерството за труд и социјална политика, Агенцијата за вработување, бизнис заедницата, локалниот економско социјален совет, и останатите чинители денеска во Тетово на регионален состанок почнаа широка консултација за новиот оперативен план за активни мерки за вработување за 2020 година. Конкретните предлозите се очекува да произлезат од Локалниот економско социјален совет како и од членовите на Стопанската комора на северозападна Македонија и останатите стопански комори.

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска ги повика стопанствениците од Тетово, Гостивар, Кичево и Струга да ги дадат своите сугести за потребите на пазарот на труд.

„Сметам дека овој тип на дебати на локално ниво се клучни. Мерките се успешни кога се креираат на локално ниво и за тоа имаме позитивем пример од минатата година.Во западниот регион во 2018 година имавме околу 700 вработувања преку оперативниот план, а до септември 2019 околу 500 вработувања. Верувам дека со добро планирање и сугестиите што ќе ги добиеме од бизнис секторот можеме да го зголемиме бројот на вработенени што ќе биде во интерес на сите. И на бизнисот, и на граѓаните и на државата“, рече Царовска.

Градоначалничката на Тетово Теута Арифи ја поздрави идејата за организирање на регионалните состаноци, бидејќи тоа ќе овозможи креирање на поквалитетни политики за вработување и развој на бизнисите на локално ниво.

„Целта на организирањето на регионалните состаноци е директно да се слушнат предлозите, но и проблемите на локалните бизниси и новите мерки коишти ги финасира Владата. Сакам да споделам некои искуства од овие години. Како градоначалничка се сретнав со над 19.000 граѓани и 85% од нив бараа вработување, затоа сметам дека дијалогот е многу важен за креирањето на успешните политики кои ќе ја носат државата напред“, рече Арифи.

Директорката за Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија Билјана Јовановска истакна дека улогата на АВРСМ, е да биде вистински сервис за невработените, но и за бизнис заедницата.

„ Во 2019 година имаме успешна реализација на ОП од високи над 90 проценти, и за тоа сме заслужни сите. Целта ни е да направиме добра координација меѓу побарувањата на бизнисот и на пазарот на трудот. Во моментот во овој регион се вршат обуки на 1.700 лица. Договори за самовработување имаме над 1.000 лица, 220 се субвенционирани вработувања, 110 вработувања се субвенционирани за раст и развој на работодавачот. Во овој регион имаше голем интерес за практикантвото. Имаме околу 400 потпишани договори за практикантво. 130 лица добија сертификати за побарувани занаети. Ние можеме повеќе и затоа заедно ќе ги креираме новите мерки“, рече Јовановска.

Денешната средба во Тетово беше организирана со поддршка на проектот за Зајакнување на социјалниот дијалог , кој го финасира ЕУ и го спроведува Меѓународната организација на трудот. Министерството за труд и социјална политика ќе организира уште три регионални настани во Скопје, Струмица и Битола.

Carovska: Në konsultim me bizneset lokale, vazhdojmë të krijojmë masa aktive të suksesshme për punësim për vitin 2020

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, Agjencia për Punësim, Shoqëria e biznesit, Këshilli lokal ekonomiko-social dhe faktorët tjerë, sot në Tetovë, në një takim rajonal filluan konsultimin e gjerë për planin e ri operativ për masa aktive, për punësim në vitin 2020. Propozimet konkrete pritet të dalin nga Këshilli lokal ekonomiko-social si dhe nga anëtarët e Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore dhe odave tjera ekonomike.

Ministrja e punës dhe politikës sociale Mila Carovska i ftoi sipërmarrësit nga Tetova, Gostivari, Kërçova dhe Struga t’i japin sugjerimet e veta për nevojat e tregut të punës.

„Vlerësoj se ky lloj i debateve në nivel lokal janë kyçe. Masat janë të suksesshme kur krijohen në nivel lokal, prandaj kemi shembull pozitiv nga viti i kaluar. Në rajonin perëndimor, në vitin 2018 kishim rreth 700 punësime nëpërmjet planit operativ, ndërsa deri në shtator të vitit 2019, rreth 500 punësime. Besoj se me planifikim të mirë dhe sugjerimet që do t’i marrim nga sektori i biznesit mund ta rrisim numrin e të punësuarve, që do të jetë në interes të të gjithëve, edhe të biznesit, edhe të qytetarëve edhe të shtetit“, tha Carovska.

Kryetarja e komunës së Tetovës, Teuta Arifi e përshëndeti idenë për organizim të takimeve rajonale, sepse kjo do të mundësojë krijimin e politikave më cilësore për punësim dhe zhvillim të bizneseve në nivel lokal.

„Qëllimi i organizimit të takimeve rajonale është që drejtpërdrejtë të dëgjohen propozimet, por edhe problemet e bizneseve lokale dhe masat e reja të cilat i financon Qeveria. Do të doja të ndaja disa përvoja të këtyre viteve. Si kryetare e komunës u takova me mbi 19.000 qytetarë, dhe 85% e tyre kërkonin punësim, prandaj vlerësoj se dialogu është shumë i rëndësishëm për krijimin e politikave të suksesshme, të cilat do ta shpien shtetin përpara“, tha Arifi.Drejtoresha e Agjencisë për Punësim të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Biljana Jovanovska theksoi se roli i Agjencisë është të jetë shërbim i vërtetë i të papunësuarve, por edhe shoqërisë së biznesit.

„Në vitin 2019 kemi realizim të suksesshëm të PO me mbi 90 për qind, dhe për këtë të gjithë jemi meritorë. Qëllimin e kemi të bëjmë koordinim të mirë mes kërkesave të biznesit dhe të tregut të punës. Aktualisht në këtë rajon kryhen trajnime për 1700 persona bëhen. Marrëveshje për vetëpunësim kemi për mbi 1000 persona, 220 janë punësime të subvencionuara, 110 punësime janë subvencionuar për rritje dhe zhvillim të punëdhënësit. Në këtë rajon kishte interes të madh për praktikë. Kemi rreth 400 kontrata të nënshkruara për praktikë. 130 persona morën certifikata për zanate të kërkueshme. Ne mundemi edhe më shumë, prandaj bashkë do t’i krijojmë masat e reja“, tha Jovanovska.

Takimi i sotëm në Tetovë u organizua me përkrahje të projektit për Përforcim të dialogut social, i cili financohet nga BE, ndërsa e realizon Organizata Ndërkombëtare e Punës. Ministria e Punës dhe Politikës Sociale do të organizojë edhe tri ngjarje rajonale në Shkup, Strumicë dhe Manastir.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->