Ја зголемивме поддршката за најранливите, создаваме подобра перспектива за сите

Министерката за труд и социјална политика, Мила Царовска денеска со неколку поранешни министри и актуелни функционери од регионот дебатираше на панел дискусија посветена на политиките против сиромаштијата, во рамки на регионалната конференција „Ефективна социјална заштита: поддршка на деца, семејства и заедници во борбата против сиромаштијата“. 

„За пет години најмалку ќе знаме колку се трансформативни реформите, што ги спроведуваме. Овие социјални реформи се исклучително важни не само за да им овозможиме поддршка и услови за нормален живот на социјално ранливите семејства, туку и за да се подобри состојбата за сите граѓани, за да се задржат младите во државата и да се креира подобра перспектива за сите“, истакна Царовска.

Изминатите 30 години центрите за социјална работа ги губеа своите функции и своето достоинство и не го работеа она што треба да го прават. Со социјалната реформа се зголемени трансферите на пари кон најранливите, се воведува управување со случај во социјалните центри и се овозможува поддршка за преквалификација, доквалификација и вработување, како механизми за трајно излегување од сиромаштија.

 Ања Копач Мрак, државен секретар од Канцеларијата на Премиерот на Република Словенија и поранешна министерка посочи дека ефективните трансфери во Словенија се 44,6 %, а во ЕУ е 36%. Детската сиромаштија пак, која е многу важно прашање, изнесува 15,1 % во Словенија и 21% во ЕУ.

„Во сите промени коишто ние ги правиме мора луѓето да ги ставиме како човечки капитал. Мора секој да биде вклучен и да изградиме социјално кохезивно општетсво. Затоа освен трансферите на помош кон семејствата се работи и на јакнење на заедниците. Имаме воспоставено мултигенерациски семејни центри. Идејата е тука луѓето да си помагаат. Но, дури и сега, процесот не е завршен и има уште работа“, истакна Ања Копач Мрак. 

Гордана Матковиќ, професор на Факултетот за економија, финансии и администрација, Белград и поранешен министер за труд, вработување, прашања за борци и социјална политика, Србија, беше исто така учесник на оваа панел дискуција.

„Во еден момент бев навистина исфрустринарана бидејќи немаше можност да се координираме со министрите и да се седнат на иста маса. Во тој момент го измисливме Фондот за социјални иновации и испративме порака до донаторите коишто во тој момент ги имавме доста“, посочи таа. 

 Славко Габер, Педагошки факутет – професор на Универзитетот на Љубљана и поранешен министер за образование, Словенија, истакна дека: „Сега имаме проблеми по незасвисноста, но следните генерации нашите деца, нашите внуци ќе бидат успешни. Важно е да се стабилизираат елементите на општеството при преминот од една економија до друга, од еден политички систем во друг“.

E kemi rritur mbështetjen për më të ndjeshmit, krijojmë perspektivë më të mirë për të gjithë 

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Mila Carovska, sot me disa ish-ministra dhe funksionarë aktual nga rajoni ka debatuar në panel diskutimit kushtuar politikave kundër varfërisë, në kuadër të konferencës rajonale “Mbrojtje efektive sociale: mbështetje e fëmijëve, familjeve dhe komuniteteve në luftën kundër varfërisë”. 

“Për së paku pesë vjet do të dimë se sa janë reformat transformative, që jemi duke i zbatuar. Këto reforma sociale janë me rëndësi të jashtëzakonshme jo vetëm t’u mundësojmë mbështetje dhe kushte për jetë normale të familjeve të ndjeshme sociale, por edhe të përmirësohet gjendja për të gjithë qytetarët, për t’i mbajtur të rinjtë në shtet dhe të krijohet perspektivë më e mirë për të gjithë”, theksoi Carovska.

Në 30 vitet e kaluara Qendrat për punë sociale i humbën funksionet dhe dinjitetin e tyre dhe nuk e punuan atë që duhet të bëjnë. Me reformën sociale janë rritur transferet e të hollave ndaj më të rrezikuarve, vendoset menaxhimi me rast në qendrat sociale dhe mundësohet mbështetje për rikualifikim, kualifikim shtesë dhe punësim, si mekanizma për daljen e përhershme nga varfëria.   Anja Kopaç Mrak, sekretare shtetërore nga Zyra e kryeministrit të Republikës së Sllovenisë dhe ish-ministre nënvizoi se transferet efektive në Slloveni janë 44.6%, ndërsa në BE 36%. Varfëria e fëmijëve, që është çështje shumë e rëndësishme, arrin 15.1% në Slloveni dhe 21% në BE.

“Në të gjitha ndryshimet që jemi duke i bërë, njerëzit duhet t’i vendosim si kapital njerëzor. Doemos gjithsecili duhet të përfshihet dhe të ndërtojmë shoqëri sociale kohezive. Prandaj, përveç transfereve të ndihmës nga familjeve, është duke u punuar edhe në përforcimin e komuniteteve. Kemi vendosur qendra familjare multigjeneratash. Ideja është që këtu njerëzit të ndihmojnë. Por, madje edhe tani, procesi nuk ka përfunduar dhe ka akoma punë”, theksoi Anja Kopaç Mrak. Gordana Matkoviq, proferoreshë e Fakultetit të ekonomisë, financave dhe administratës nga Beogradi dhe ish-ministre e Punës, Punësimit, Çështjeve të Luftëtarëve dhe Politikës Sociale, Serbi, po ashtu ishte pjesëmarrëse në këtë panel diskutim.

“Në një moment vërtetë isha e frustruar sepse nuk kishte mundësi të koordinohemi me ministrat dhe të ulen në tavolinën e njëjtë. Në atë moment e menduam Fondin e Inovacioneve Sociale dhe dërguam porosi deri tek donatorët të cilët në atë moment i kishim shumë”, nënvizoi ajo. 

Sllavko Gaber, Fakulteti Pedagogjik – profesor i Universitetit të Lubjanës dhe ish-ministër i Arsimit, Slloveni, theksoi: “Tash kemi probleme pas pavarësimit, por gjeneratat e ardhshme, fëmijët tani, nipërit tanë do të jenë të suksesshëm. Më rëndësi është që të stabilizohen elementet e shoqërisë gjatë kalimit nga një ekonomi në tjetrën, nga një sistem politik në tjetrin”.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->