МТСП: 421 лице доби неповратни средства за самовработување

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска, директорката на Агенцијата за вработување Билјана Јовановска и постојаната претставничка на УНДП во Северна Македонија Нарине Сахакјан денеска во Тетово се сретнаа со невработени лица коишто се селектирани за користење на неповратни средства од програмата за Самовработување. Од вкупно 421 дополнително селектирано лице за кои се обезбедија средства од ребалансот на годинешниот буџет најголем број, односно 81 се од Тетово. Овие лица по успешно изработениот бизнис план набрзо ќе може да ги регистрираат своите фирми и ќе почнат со работа.

Министерката Царовска истакна дека самостојните корисници добиваат грант предвиден со Оперативниот план за 2019 година до 5.000 евра, или ако се двајца содружници до 10.000 евра.

„Навистина ми е драго што меѓу вас има многу млади луѓе коишто имаат идеја за бизнис. Верувам дека вашите бизниси ќе станат одржливи и ќе растат со што ќе имате потреба од нови вработувања. Оваа година навистина бележиме огромен интерес за програмата Самовработување, и затоа Владата водејќи се пред се од интересот на невработените лица да се активираат на пазарот на трудот, одвои рекордни скоро 8 милиони евра како поддршка на поголем број идни претприемачи од првично предвидените средства“, изјави Царовска.

Во последните 3 години средствата за Програмата за самовработување се зголемени повеќе од два пати во споредба со периодот од 2007 до 2016 година.

Постојаната претставничка на УНДП Сахакјан го истакна задоволството од многу годишното успешно партнерство со Владата и другите национални партнери при имплементацијата на Програмата за самовработување.

„Поради огромниот интерес за мерката што постојано расте, навистина можеме да кажеме дека самовработување е бренд програма на секој Оперативен план. Посебно ни е драго што младите стануваат движечка сила на оваа мерка со своите нови и иновативни бизнис идеи кои во иднина ќе генерираат и нови работни места“, рече Сахакјан.

Директорката на АВРСМ Билјана Јовановска потенцираше дека освен самовработување отворени се и други активни мерки од Оперативниот план за 2019 и тоа за ИТ обуките и за субвенционирање на платите.

„На ниво на цела држава за годинава предвидено е потпишување на вкупно 1.484 договори за самовработување. Од нив вкупно 557 лица, односно 38% се млади лица, до 29 години, а 518, односно 35% се жени“, рече Јовановска.

Во последните неколку години околу 15 % од вкупно регистрираните приватни бизниси во државата потпаѓаат под Програмата самовработување. Од 2007 година се формирани над 30.000 бизниси со самовработување од кои 65 % се уште се активни.

MPPS: 421 persona fituan mjete të pakthyeshme për vetëpunësim

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Mila Carovska, drejtoresha e Agjencisë së Punësimit, Biljana Jovanovska dhe përfaqësuesja e Përhershme e UNDP-së në Maqedoninë e Veriut Narine Sahakjan sot në Tetovë u takuan me të papunët e përzgjedhur për shfrytëzimin e mjeteve të pakthyeshme nga Programi i vetëpunësimit. Nga gjithsej 421 persona shtesë të përzgjedhur, për të cilët u siguruan mjeteve nga rebalanci i buxhetit të këtij viti, numri më i madh, respektivisht 81 persona, janë nga Tetova. Këta njerëz pas biznes planit të përpiluar me sukses së shpejti do të mund të regjistrojnë kompanitë e tyre dhe të fillojnë me punë.

Ministrja Carovska theksoi se shfrytëzuesit do të marrin grant të paraparë me Planin operativ për vitin 2019 në shumë deri 5.000 euro dhe nëse janë dy bashkëshortë kjo shumë shkon deri 10.000 euro. 

“Vërtetë më vjen mirë që ndër jush ka shumë të rinj të cilat kanë ide për biznes. Besoj që bizneset e juaja do të jenë të qëndrueshëm dhe do të rriten me atë që do të keni nevojë për punësime të reja. Këtë vit vërtetë shënojmë interes të madh për programin e vetëpunësimit, prandaj Qeveria duke u udhëhequr nga interesi i personave të papunë për t’u aktivizuar në tregun e punës, ka ndarë gati 8 milionë euro si mbështetje për një numër më të madh të sipërmarrësve të ardhshëm, nga mjete e parashikuara fillimisht”, deklaroi Carovska. Në 3 vitet e fundit mjetet për Programin e vetëpunësimit janë rritur për më shumë se dy herë në krahasim me periudhën prej vitit 2007 deri në vitin 2016.

Përfaqësuesja e përhershme e UNDP-së, Sahakjan e theksoi kënaqësinë nga partneriteti i suksesshëm me Qeverinë dhe partnerët tjerë nacional gjatë implementimit të programit për vetëpunësim.

“Për shkak të interesit të madh për masën që vazhdimisht rritet, vërtetë mund të themi se vetëpunësimi është brend program i çdo plani operativ. Ne jemi veçanërisht të kënaqur që të rinjtë po bëhen forca lëvizëse e kësaj mase me idetë e tyre të reja dhe inovative të biznesit që në të ardhmen  do të krijojnë vende të reja pune”, tha Sahakjan.

Drejtoresha e APRMV Biljana Jovanovska potencoi se përveç vetëpunësimit, janë hapur edhe masa tjera aktive të Planit operativ për vitin 2019, edhe atë” për trajnimet IT dhe për subvencionimin e pagave.

“Në nivel shteti për këtë vit është paraparë nënshkrimi i gjithsej 1484 kontratave për vetëpunësim. Prej tyre, gjithsej 557 persona, respektivisht 38% janë të rinj deri në moshën 29 vjeçare, derisa 515, respektivisht 35% janë femra”, theksoi Jovanovska.

Në vitet e fundit rreth 15% nga gjithsej bizneset e regjistruara private në shtet bien në Programin e vetëpunësimit. Prej vitit 2007 janë themeluar mbi 30.000  biznese, prej të cilave 65% janë ende aktive.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->