МТСП: Исплата на правата од социјална и детска заштита

Министерството за труд и социјална политика соопштува дека се врши исплата на долунаведените права за месец октомври 2019 година:

 

Гарантиран детски додаток

•Детски додаток

• Посебен додаток за месец 11/2019

• Еднократна парична помош за новороденче

• Родителски додаток за трето дете

• Родителски додаток за четврто дете

• Единствен родителски додаток

• Парична помош за студирање

• Гарантирана минимална помош

 • Социјална парична помош

• Паричен надоместок за помош и нега од друго лице

• Постојана парична помош

• Еднократна парична помош

• Мобилност и слепило

• Сместување во згрижувачко семејство

• Цивилна инвалиднина

• Социјално домување

• Социјална парична помош за азиланти 

• Азиланти домување

• Парична помош за згрижувач

• Социјална сигурност на стари лица - социјална пензија. 

• Парична помош на лице кое до 18 години возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа

• Субвенции за електрична енергија

• Образовен додаток дополнителен  5 мерен период

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->