МТСП: Неколкукратно зголемен буџетот за превенција и заштита од семејно насилство

Имплементацијата на постојниот Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство, беше тема на дискусија на јавна расправа што денеска се одржа на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите во Собранието на Република Северна Македонија.

Претставничката од Министерството за труд и социјална политика Софија Спасовска во своето поздравно обраќање истакна дека Министерството за труд и социјална политика направи повеќе чекори со кои се подобрува положбата на жените во општеството. За таа цел неколкукратно се зголемени и средствата во Буџетот наменети за давателите на услуги. За 2019 година се предвидени 6,4 милиони денари, а во 2017 година биле предвидени само 1 милион денари.

„Во 2018 година Северна Македонија ја ратификуваше Истанбулската конвенција, по што го усвои Акцискиот план за нејзино спроведување за период до 2023 година. Тука се предвидени конкретни активности, а посебен фокус во имплементацијата на акцискиот план е во националната легислатива и развивање на специјализирани сервиси за жртви на родово базирано насилство. За да ја имплементираме Конвенцијата истовремено развиваме и услуги. Имаме кризен центар во Скопје со престој 24/48 часа, СОС линија, 5 специјализирани сервиси за жртви на семејно насилство, а годинава согласно акцискиот план се воспоставени 8 сервиси во планските региони. До крајот на годината е предвидено на отворање на уште два сервиса. До крајот на годината предвидено е отворање на специјализирани сервиси во сите плански региони на територијата на државата. Досега се воспоставени 8 сервиси, а до крајот на 2019 ќе бидат отворени уште два“, рече Спасовска.

Спасовска потенцираше дека во тек е изработка на нов Закон со кој ќе бидат опфатени сите форми на насилство врз жената и дека за истиот наскоро ќе бидат отворени јавни дебати.Покрај претставничката од Министерството за труд и социјална политика на јавната расправа воведно обраќање имаше и претседателката на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите Даниела Рангелова, Росана Дуџак, постојана координаторка на ОН во Република Северна Македонија и претставник од Министерството за внатрешни работи.

MPPS: Rritje e disafishtë e buxhetit për parandalimin dhe mbrojtjen e dhunës në familje

Implementimi i Ligjit ekzistues për parandalimin, pengimin dhe mbrojtjen nga dhuna në familje ishte temë diskutimi në debatin publik që u zhvillua sot në Komisionin për mundësi të barabarta për gratë dhe burrat në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Përfaqësuesja e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, Sofija Spasovska në fjalimin e saj përshëndetës theksoi se Ministria e Punës dhe Politikës Sociale ka bërë disa hapa me të cilat përmirësohet pozita e grave në shoqëri. Prandaj disa herë janë rritur edhe mjetet në Buxhet dedikuar për ofruesit e shërbimeve. Për vitin 2019 janë paraparë 6.4 milionë denarë, kurse në vitin 2017 kanë qenë të parapara vetëm 1 milion denarë.

“Në vitin 2018 Maqedonia e Veriut e ratifikoi Konventën e Stambollit e më pas miratoi Planin e Veprimit për zbatimin e saj për periudhën deri në vitin 2023. Këtu janë paraparë aktivitete konkrete, kurse fokus i posaçëm në implementimin e planit të veprimit është vendosur në legjislacionin nacional dhe në zhvillimi e serviseve të specializuara për viktimave e dhunës së bazuar në gjini. Për të implementuar Konventën njëkohësisht zhvillojmë edhe shërbime. Kemi Qendrën e krizës në Shkup me qëndrim 24/48 orë, linjën SOS, 5 servise të specializuara për viktimat e dhunës në familje, ndërsa sivjet në përputhje me planin e veprimit janë vendosur 8 qendra në rajonet planore. Deri në fund të vitit është paraparë hapja edhe e dy qendrave. Deri në fund të vitit është paraparë edhe hapja e serviseve të specializuara në të gjitha rajonet planore të territorit të shtetit.

Deri më tani janë vendosur 8 servise, kurse deri në fund të vitit 2019 do të hapen edhe dy të tilla”, theksoi Spasovska.  Spasovska potencoi se në rrjedhë e sipër është përpilimi i Ligjit të ri, me të cilin do të përfshihen të gjitha format e dhunës ndaj grave dhe mendoj se për të njëjtin së shpejti do të hapen debate publike. Përpos përfaqësueses së Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale në debatin publik fjalim hyrës kishte edhe kryetarja e Komisionit për mundësi të barabarta për gratë dhe burrat Daniella Rangellova, koordinatorja e përhershme e KB-ve në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe përfaqësues nga Ministria e Punëve të Brendshme.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->