МТСП: Работиме на унапредувањето на родовата еднаквост

Делегација на Министерството за труд и социјална политика предводена од државната секретарка Јована Тренчевска и претставници на канцеларијата на UN Women во Скопје и Граѓанската Организација ХЕРА, во Женева, учествуваат на Регионалниот преглед на Извештајот Пекинг +25, во рамки на Пекингшката декларација и Платформа за акција, на кој Република Северна Македонија како лидер во регионот ги даде препораките за кои Владите од земјите на Западен Балкан и Турција ќе се залагаат да ги реализираат во периодот кој следи, а во насока на унапредување на родовата еднаквост. 

Државната секретарка Јована Тренчевска ги посочи унапредувањето на родовата машинерија, отстранувањето на родовите стереотипи, дискриминацијата и сексизмот врз жените и девојките, областа на безбедност и мир, родово базираното насилство, сексуалните и репродуктивни права, еднаквите права на жените на пазарот на трудот и зајакнувањето на учеството на жените на одлучувачките позиции како приопритетни области во кои треба да се унапреди положбата на жената во наредниот период во согласност со Агендата за одржлив развој 2030. 

MPPS: Punojmë në avancimin e barazisë gjinore

Delegacioni i Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, i kryesuar nga sekretarja shtetërore Jovana Trençevska dhe përfaqësues të Zyrës së UN Women në Shkup dhe Organizata Qytetare HERA në Gjenevë marrin pjesë në rishikimin rajonal të Raportit Pekin + 25, në kuadër të Deklaratës dhe Platformës për veprim, në të cilin Republika e Maqedonisë së Veriut si udhëheqëse në rajon ka dhënë rekomandime për të cilat qeveritë e vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë do të përpiqen të zbatojnë në periudhën e ardhshme, që kanë për qëllim promovimin e barazisë gjinore.

Sekretarja shtetërore Jovana Trençevska i ka nënvizuar avancimet e makinerisë gjinore, largimin stereotipave gjinore, diskriminimin dhe seksizmin ndaj grave dhe femrave, sferën e sigurisë dhe paqes, dhunën e bazuar në gjini, të drejtat seksuale dhe reproduktive, të drejtat e barabarta të grave në tregun e punës dhe përforcimin e pjesëmarrjes së grave në pozitat vendimmarrëse si sfera prioritare në të cilat duhet të avancohet pozita e gruas në periudhën e ardhshme në përputhjen me Agjendën për Zhvillim të Qëndrueshëm 2030.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->