МТСП: Со воведување на  Управување со случај во Центрите за социјални работи обезбедуваме полесен пристап до социјалните услуги за граѓаните 

Министерството за труд и социјална политика ја спроведува втората фаза од обуките за водење на случај и докуметација, којшто е нов метод на работа предвиден со социјалната реформа и во пракса треба да профункционира кон крајот на годинава. Во обуките се вклучени 650 вработени од сите центри за социјални работи и Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија.  

Воведувањето на управуавњето со случај и новата документација се дел од севкупната реформа на системот на социјалната заштита, со кој корисникот и неговото семејство се во центарот на вниманието и нивните индивидуални потреби ќе бидат основа за обезбедување на правата и услугите кои се предвидени во новиот Закон за социјална заштита. Дoполнително со овој принцип на работа се зајакнува соработката помеѓу Центрите за социјална работа и Центрите за вработување преку активацијата на корисниците на ГМП, каде со координирана и заедничка акција ќе  понудат мерки и активности за зголемување на вработливоста и како крајна цел вработување на корисниците на правата од социјална заштита, со што трајно треба да излезат од кругот на сиромаштијата.

Како дополнителна поддршка на новиот метод на работа на Центрите за социјална работа, а во насока на поголема пристапност и достапност до правата и услугите од социјалната заштита, односно сервиси блиски до граѓаните се отвараат и општински канцеларии за социјална работа во сите 80 општини во државата. Истовремено тече јавниот повик до општините во Република Северна Македонија за пројавување на интерес за развој на социјални услуги во локалните заедници , за што се обезбедени вкупно 10,8 милиони евра од заем на Светска Банка.

На овој начин обезбедуваме поквалитетна социјална и детска заштита и полесен пристап до правата и услугите за граѓаните.  Обезбедиме ефикасна и ефективна употреба на ресурсите на заедницата, професионална тимска работа, како и надминување на проблемите што произлегуваат од поделбата на услугите.

MPPS: Duke aplikuar Menaxhimin me rast në Qendrat e Punëve Sociale sigurojmë qasje më të lehtë në shërbimet sociale për qytetarët

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale është duke zbatuar fazën e dytë të trajnimeve për udhëheqjen e rastit dhe dokumentacionit, që është metodë e re e punës parashikuar me reformën sociale dhe në praktikë duhet të funksionojë deri në fund të vitit. Në trajnim janë përfshirë 650 të punësuar nga të gjitha Qendrat e Punëve Sociale dhe të Agjencisë së Punësimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

Aplikimi i menaxhimit me rast dhe dokumentacioni i ri – janë pjesë e reformës së përgjithshme të sistemit të mbrojtjes sociale, me të cilin përfituesi dhe familja e tij janë në qendër të vëmendjes dhe nevojat e tyre individuale do të jenë bazë për sigurimin e të drejtave dhe shërbimeve që janë paraparë me Ligjin e ri për mbrojtje sociale. Për më tepër, me këtë parim pune përforcohet bashkëpunimi ndërmjet Qendrave të Punës Sociale dhe Qendrave të Punësimit nëpërmjet aktivizimit të përfituesve të NGM, ku me aksion të koordinuar dhe të përbashkët do të ofrohen masa dhe aktivitete për rritjen e punësimit dhe si qëllim përfundimtar punësimi i përfituesve të të drejtave të mbrojtjes sociale, që duhet të dalin nga varfëria. 

Si mbështetje shtesë të modelit të ri të punës së Qendrave për Punë Sociale dhe në drejtim të qasjes më të madhe tek të drejtat dhe shërbimet e mbrojtjes sociale, respektivisht servise të afërta me qytetarët hapen edhe zyra komunale për punë sociale në të gjitha 80 komunat në shtet. Njëkohësisht është duke rrjedhur edhe thirrja publike për komunat në Republikën e Maqedonisë së Veriut për shfaqjen e interesit për zhvillimin e shërbimeve sociale në bashkësitë lokale, ku janë siguruar gjithsej 10.8 milionë euro hua nga Banka Botërore.

Në këtë mënyrë sigurojmë mbrojtje më cilësore sociale dhe të fëmijëve dhe qasje më të lehtë në të drejtat dhe shërbimet për qytetarët. Sigurojmë përdorim efikas dhe efektiv të resurseve në bashkësi, punë profesionale ekipore, si dhe tejkalim të problemeve që rrjedhin nga ndarja e shërbimeve.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->