Промовиран првиот Национален извештај за родов индекс со чија помош треба да се намали нееднаквоста во сите области во Северна Македонија

Државната секретарка во Министерството за труд и социјална политика Јована Тренчевска денеска се обрати на конференција за Националниот индекс за родова еднаквост и го претстави Националниот извештај за родов индекс на Република Северна Македонија.

„Со посебна чест се обраќам на денешниот многу значаен настан за нашата држава. Би сакала да потенцирам дека овој настан и претставувањето на првиот Национален извештај за родов индекс претставува можност уште еднаш да се потврдат заложбите и посветеноста на РСМ во унапредување на родовата еднаквост и еднаквите можности. Жените и мажите мора да имаат еднаков пристап до можности и услуги, кои се планирани и креирани во согласност со нивните специфични потреби. Статусот на жената во македонското општество бара напредок, а не само ветувања, бара  енергичен и јасно дефиниран пристап бидејќи за тоа не обврзуваат меѓународни стандарди, но и реалните потреби на жените“, истакна Тренчевска.

 Индексот на родовата еднаквост за Република Северна Македонија  е клучен индикатор за мерење на родовата еднаквост врз основа на кој во иднина ќе се развиваат мерки и политики за намалување на нееднаквоста во сите области на живеење.

„Го поздравуваме објавувањето на првиот индекс на родова еднаквост во Северна Македонија, кој покажува дека Северна Македонија не е исклучок: има место за напредок во сите области кои се мерат со индексот. Силниот резултат во областа на распределба на моќта во Северна Македонија заслужува пофалби, делумно заради родовата квота за членови на паралментот од пред  17 години. Генерално, ова дава солидна основа за споредба во регионот, што ќе ги води политичарите во планирањето на вистински мерки за унапредување на родовата еднаквост“, изјави Вирџинија Лангбак, директорка на Европскиот институт за родова еднаквост.

Иницијативата за воведување на Индексот на родова еднаквост во Северна Македонија е започната  од Министерството за труд и социјална политика преку Секторот за еднакви можности и Државниот завод за статистика, со голема поддршка од Европскиот институт за родова еднаквост во Вилнус, Литванија, и Канцеларијата на UN Women во Скопје.

Сумарната вредност на Индексот укажува дека во Република Северна Македонија сè уште постои значајна родова нееднаквост. Но, доколку се споредува сумарниот резултат на Индексот на родова еднаквост на Северна Македонија со другите земји членки на ЕУ, може да се констатира дека земјата е подобро рангирана од половина земји членки, кои се претежно дел од Балканот или од поранешниот советски блок.

Министерството за труд и социјална политика продолжува да работи на унапредување на родовата еднкавост. За следната година обезбедени се средства за подготовка на нов индекс во соработка со Државниот завод за статистика.

U promovua Raporti i parë nacional për indeks gjinor me ndihmën e të cilit duhet zvogëlohet pabarazia në të gjitha sferat në Maqedoninë e Veriut

Sekretarja shtetërore në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale, Jovana Trençevska, sot mbajti fjalim në konferencën për Indeksin nacional për barazi gjinore dhe e prezantoi Raportin nacional për indeksin gjinor në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

“Kam nderin që paraqitem në ngjarjen e sotme shumë të rëndësishme për shtetin tonë. Dua të potencoj se kjo ngjarje dhe prezantimi i Raportit të parë nacional për indeks gjinor paraqet mundësi që edhe një herë të konfirmohen përpjekjet dhe përkushtimi i RMV në avancimin e barazisë gjinore dhe shanseve të barabarta. Gratë dhe burrat duhet të kenë qasje të njëjtë në mundësitë dhe shërbimet, që janë planifikuar dhe krijuar në përputhje me nevojat e tyre specifike. Statusi i gruas në shoqërinë e Maqedonisë së Veriut kërkon avancim e jo vetëm premtim, kërkon qasje energjike dhe të definuar qartë sepse për këtë na obligojnë standardet ndërkombëtare, por edhe nevojat reale të grave”, theksoi Trençevska.  

Indeksi i barazisë gjinore për Republikën e Maqedonisë së Veriut është indikator kryesor për matjet e barazisë gjinore në bazë të të cilit në të ardhmen do të zhvillohet masa dhe politika për zvogëlimin e pabarazisë në të gjitha sferat e jetesës.

“E përshëndesim publikimin e indeksit të parë për barazi gjinore në Maqedoninë e Veriut, që tregon se Maqedonia e Veriut nuk është përjashtim: ka vend për përparim në të gjitha sferat që maten me indeksin. Rezultati i fuqishëm në sferën e shpërndarjes së fuqisë në Maqedoninë e Veriut meriton lëvdata, pjesërisht për shkak të kuotës gjinore për anëtarët e parlamentit që prej 17 viteve. Në përgjithësi, kjo është bazë solide për krahasim në rajon, që do t’i detyrojë politikanët në planifikimin e masave të vërteta për avancimin e barazisë gjinore”, deklaroi Virxhinija Langbak, drejtoreshë e Institutit Evropian për Barazi Gjinore.

Iniciativa për vendosjen e Indeksit për barazi gjinore në Maqedoninë e Veriut ka filluar nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale përmes Sektorit për shanse të barabarta dhe Enti Shtetëror i Statistikës, me mbështetje të madhe të Institutit Evropian për barazi Gjinore në Villnus, Lituani dhe Zyra e UN Women në Shkup.

Vlera përmbledhëse e Indeksit tregon se në Republikën e Maqedonisë së Veriut akoma ka pabarazi të rëndësishme gjinore. Por, nëse krahasohet me rezultatin përmbledhës të Indeksit për barazi gjinore në Maqedoninë e Veriut me shtetet tjera anëtare të BE-së, mund të konstatohet se shteti është i ranguar më mirë se gjysma e shteteve anëtare, që janë kryesisht pjesë e Ballkanit apo e ish-bllokut sovjetik.

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale vazhdon të punojë në avancimin e barazisë gjinore. Për vitin e ardhshëm janë siguruar mjete për përgatitjen e indeksit të ri në bashkëpunim me Entin Shtetëror të Statistikës. 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->