Пуштен во употреба проширениот дел на градинката Праскичка, Росоман доби простор за повеќе деца

Заменик министерот за труд и социјална политика Ѓонул Бајрактар, градоначалникот на Општина Росоман Бранко Јанев и извршната директорка на Фондацијата Отворено Општество Македонија Фани Каранфилова-Пановска, денеска присуствуваа на отворање на објект за згрижување и воспитание на децата во Општина Росоман. Објектот којшто е дел од ЈОУГД “Праскичка” од темел е реновиран со поддршка од Фондацијата отворено општество Македонија, средства од Министерството за труд и социјална политика и Општина Росоман. 

Просторот е наменет за хетерогена група на возраст од шест месеци до две години и со него се намалува бројот на деца коишто се на листа на чекање.

„Нашата цел како Влада е што поголем број деца до 6 годишна возраст да се опфатат во предучилишното образование, бидејќи раниот развој е најважен за понатамошниот развој на децата. Продолжуваме да инвестираме во детската заштита, посебно во другите градови и руралните места низ Северна Македонија бидејќи инвестицијата во квалитетно предучилишно образование значи инвестиција во човечки капитал и води до напредок на државата”, рече Бајрактар.

Фани Каранфилова-Пановска, извршна директорка на Фондацијата Отворено општество – Македонија истакна дека со оваа инвестиција ФООМ инвестира во иднината на државата.

“Инвестирањето во раниот детски развој е основа на која се гради едно отворено општество. Раните години од детскиот развој нудат единствена можност да се создадат образовани, успешни, свесни и активни идни генерации кои ќе придонесат кон градењето просперитетно општество. Обезбедувањето квалитетните услови за ран детски развој создава еднакви можности за сите деца и им овозможува во целост да си ги искористат своите потенцијали.

Фондацијата Отворено општество – Македонија продолжува и понатаму да ги поддржува Владата на Република Северна Македонија и општините во нивните напори да овозможат што поголеми шанси за подобар раст и развој на што повеќе дечиња”, изјави Фани Каранфилова-Пановска.

Министертвото за труд и социјална политика продолжува да инвестира во детската заштита со тоа што ги подобрува условите за престој и воспитување на децата, но ги јакнеме и професионалните компетенции на воспитувачите. Со последното зголемување на платите, кај вработените во градинките платите се зголемија за 21%. За две и пол години МТСП има инвестирано во изградба, опремување и реконструкција и опремување на вкупно 31 објект за детска заштита. Во тек е изградба и опремување на уште 12 објекти.

U lëshua në përdorim pjesa e zgjeruar e kopshtit “Praskiçka”, Rosomani me më shumë ambiente për më shumë fëmijë

Zëvendësministri i Punës dhe Politikës Sociale, Gjonul Bajraktar, kryetari i komunës së Rosomanit Branko Janev dhe drejtoresha ekzekutive e Fondacionit Shoqëri e Hapur  Maqedoni, Fani Karanfillova-Panovska, sot morën pjesë në hapjen e objektit për përkujdesje dhe edukim të fëmijëve në komunën e Rosomanit. Objekti, që është pjesë e IPK “Praskiçka” është rinovuar nga themeli me mbështetjen e Fondacionit Shoqëri e Hapur Maqedoni, mjetet nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale dhe komuna Rosoman.

Hapësira është dedikuar për grup heterogjen të fëmijëve moshës prej gjashtë muajve deri në dy vjet dhe me këtë zvogëlohet numri i fëmijëve që janë në listën e pritjes.

“Qëllimi ynë si Qeveri është që një numër sa më i madh i fëmijëve deri në moshën 6 vjeç të përfshihen në arsimin parashkollor, sepse zhvillimi i hershëm është shumë i rëndësishëm për mbrojtjen e fëmijëve, sidomos në qytetet tjera dhe në vendet rurale të Maqedonisë së Veriut, sepse investimi në arsimin cilësor parashkollor do të thotë investim në kapitalin njerëzor dhe çon në përparimin e shtetit”, theksoi Bajraktar.

Fani Karanfillova-Panovska, drejtoreshë ekzekutive e Fondacionit Shoqëri e Hapur -  Maqedoni theksoi se me këtë investim FSHHM investon në të ardhmen e shtetit. “Investimi në zhvillimin e hershëm fëmijëror është bazë në të cilën ndërtohet një shoqëri e hapur. Vitet e para të zhvillimit të fëmijëve ofrojnë mundësi të krijohet gjenerata të ardhshme të arsimuara, të suksesshme, të vetëdijshme dhe aktive që do të kontribuojnë në ndërtimin e një shoqërie prosperuese. Sigurimi i kushteve cilësore për zhvillim të hershëm të fëmijëve krijon mundësi të barabarta për të gjithë fëmijët dhe u mundëson në tërësi t’i shfrytëzojnë potencialet e tyre. Fondacioni Shoqëri e Hapur – Maqedoni vazhdon edhe më tej të mbështesë Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe komunat në përpjekjet e tyre për të mundësuar shanse më të mëdha për rritje dhe zhvillim të mirë të sa më shumë fëmijëve”, theksoi Fani Karanfillova-Panovska.

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale vazhdon të investojë në mbrojtjen e fëmijëve me atë që i përmirëson kushtet për qëndrim dhe edukim të fëmijëve, por jemi duke i përforcuar edhe kompetencat profesionale të edukatorëve. Me rritjen e fundit të pagave, tek punonjësit e kopshteve pagat janë rritur për 21%. Për dy vite e gjysmë MPPS-ja ka investuar në ndërtim, pajim dhe rikonstruim të gjithsej 31 objekteve për mbrojtjen e fëmijëve. Në rrjedhë e sipër është ndërtimi dhe pajimi edhe i 12 objekteve.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->