Регионот  треба да размислува за заедничка социјална платформа која ќе донесе благосостојба за сите

Регионот треба да размислува за заедничка социјална платформа и треба да размислува за заеднички политики за заеднички социјални политики кои ќе донесат до благосостојба за сите. Верувам дека ќе успееме сите заеднички да го направиме тоа. Денеска ја објавивме новата минимална плата таа сега ќе биде 14.500 денари. Обврска ни е да работиме на сите нивоа на подобрување на животот на најсиромашните работници и воопшто на сите граѓани. Ова го истакна министерката за труд и социјална политика Мила Царовска, во завршното обраќање на дводневната регионална конференција во Скопје „Ефективна социјална заштита: поддршка на деца, семејства и заедници во борбата против сиромаштијата“.

Во рамки на конференцијата денеска се одржаа три панел дискусии, со фокус на темите: јакнење на семејства, поликики, трансфери и услуги, грижа во заедницата: гласот на давателите и корисниците на услуги и бездомништво и социјално домување.

Меѓу заклучоците се издвои дека системите на социјалната и детската заштита треба да се фокусираат на зајакнување на семејството. Затоа треба да Градиме интегрирани социјални системи коишто овозможуваат достоинствен живот за нашите граѓани, а не само преживување.

Како прва и основна мерка на политиките кон семејствата е ГМП, која треба да биде доволно висока да им обезбеди на семејствата излез од апсолутната сиромаштија и да им даде подостоинствени услови за живот, а со тоа и мотивација и желба самите да направат нешто за себе си. Активацијата е основна економска алатка која единствено може трајно да го обезбеди излезот на семејството од магичниот круг на сиромаштија, но и да создаде чувство за самопочит, самодоверба и преземање на сопствената судбина во своите раце.

Во однос на бездомништвото и социјалното домување, се истакна дека различни земји се соочуваат со различни форми на бездомништво и различни ранливи групи се засегнати од овој проблем. Треба да се работи на интеграција на лицата бездомници и да се вклучат во општествениот процес и социјалниот живот. Токму затоа мобилните тимови на Центарот за социјални работи ги интензивираа работите на терен. Единствен начин да ги детектираме и да почнеме да ги решаваме проблемите со кои се соочуваат децата на улица е да работиме одблизу со нив и нивните семејства.

Rajoni duhet të mendojë rreth një platforme të përbashkët sociale që do të sjellë mirëqenie për të gjithë

Rajoni duhet të mendojë rreth një platforme të përbashkët sociale dhe duhet të mendojë rreth politikave të përbashkëta për politika të përbashkëta sociale që do të sjellin mirëqenie për të gjithë. Besoj se të gjithë do të kemi sukses ta bëjmë këtë së bashku. Sot e njoftuam pagën e re minimale, e cila tani do të jetë 14.500 denarë. Është detyra jonë të punojmë në të gjitha nivelet për të përmirësuar jetën e punëtorëve më të varfër dhe të gjithë qytetarëve në përgjithësi. Këtë e theksoi ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Mila Carovska, në fjalën e saj përmbyllëse në konferencën dyditore rajonale në Shkup “Mbrojtje efektive sociale: përkrahja e fëmijëve, familjeve dhe komuniteteve në luftën kundër varfërisë”.

Në kuadër të konferencës sot janë zhvilluar tre panel diskutime, me fokus në temat: përforcimi i familjeve, politikat, transferet dhe shërbimet, kujdesi në komunitet: zëri i ofruesve dhe përfituesve të shërbimeve dhe strehimi dhe strehimi social. 

Ndër konkluzionet u veçua se sistemet e mbrojtjes sociale dhe të fëmijëve duhet të fokusohen në përforcimin e familjes. Prandaj, duhet të ndërtojmë sisteme të integruara sociale që mundësojnë jetë dinjitoze për qytetarët tanë e jo vetëm mbijetesë.

Masa e parë dhe më themelorja e politikave familjare është NGM (Ndihma e Garantuar Minimale), e cila duhet të jetë mjaft e lartë për t’u siguruar familjeve dalje nga varfëria absolute dhe t’u ofrojë kushte më të përshtatshme për jetë dhe motivimin dhe dëshirë për të bërë vetë diçka për veten e tyre.  Aktivizimi është mjet themelor ekonomik që mund të sigurojë në mënyrë të përhershme daljen e familjes nga cikli magjik i varfërisë, por gjithashtu të krijojë ndjenjën e vetëvlerësimit, vetëbesimit dhe marrjes së fatit të vet në duart e veta.

Lidhur me strehimin dhe strehimin social, u theksua se shtete të ndryshme ballafaqohen me forma të ndryshme të mos-strehimit dhe grupe të ndryshme të rrezikuara ballafaqohen me këtë problem.  Duhet të punohet në integrimin e personave të pastrehë që ata të përfshihen në procesin shoqëror dhe jetën sociale. Pikërisht për këtë, ekipet mobile të Qendrës për Punë Sociale i kanë intensifikuar aktivitetet në terren. Mënyra e vetme për t’i detektuar dhe të fillojmë t’i zgjidhim problemet me të cilat ballafaqohet fëmijët e rrugës është që të punojmë nga afër me ta dhe familjet e tyre.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->