Со покачувањето на минималната плата на 14.500 денари ги враќаме парите кај граѓанитеи ја заштитуваме најранливите граѓани

Во свечената сала на Владата на Република Северна Македонија денеска се одржа состанок, на кој  премиерот Зоран Заев, заменикна претседателот во Владата задолжен за економските прашања Кочо Анѓушеви министерката за труд и социјална политика Мила Царовска, заедно со претставниците на Синдикатите, Организацијата на работодавачите и Стопанските коморидоговорија новата минимална плата во нашата земја да изнесува 14.500 денари.

„Пред точно две години, во 2017 година минималната плата ја покачивме за 3.500 денари и до денеска таа изнесува 12.507 денари, а од сега натаму таа ќе порасне за уште 2.000 денари и ќе изнесува историски највисоки 14.500 денари“, рече премиерот Заев, додавајќи дека од 2017 година, кога Владата започна со процесот на враќање на парите кај граѓаните, со постојана анализа на ефектите од првото покачување на минималната плата, се препознаваат добрите страни и се констатира трендот за економски раст, и дека оваа одлука е донесена по исклучително конструктивна дебата меѓу  партнерите за социјален дијалог.

Осврнувајќи се на Законот кој се усвои во 2017 година и со кој за прв пат се изедначи минималната плата и за работниците во текстилната и кожарската индустрија со другите гранки, премиерот Заев подвлече дека со тоа се исправи голема социјална неправда и се обезбедиеднаквоста и бенефитот, да важи за сите, пред државата.

Премиерот Заев оцени дека покачувањето на платите треба да се гледа и во координација со новиот Закон за субвенционирање на придонесите кој се наоѓа во Собранието и дека Владата продолжува да го одржува социјалниот дијалог со Синдикатите и работодавачите, сомерки кои обезбедуваат повеќе пари кај граѓаните, повисоки плати и подобар животен стандард. Тој додаде дека во овој правец за одржување на стабилен и позитивен тренд на раст на платите и за повеќе пари во семејните буџети, придонесува и приближувањето на Северна Македонија кон членството во НАТО и интеграцијата во Европската Унија.

Вицепремиерот за економски прашања д-рКочо Анѓушев посочи дека со ова покачување минималната плата ќе биде во рамките на минималната плата дефинирана со закон и во други земји во регионот, аспиранти за членството во Европската Унија. Минималната плата во Босна и Херцеговина во моментот е 208 евра, во Албанија изнесува 211 евра, во Црна Гора е 222 евра, додека во Србија е моментално 230 евра.

 „Растот на платите е предизвикан од реалната економија и од реалните економски состојби во државата. Минималната плата се дефинира од страна на Владата како законско решение, како и  во другите држави во регионот, а нивото на минимална плата коешто сега го дефинираме во висина од 14.500 денари е во принцип  ниво, кое е приближно исто со нивото на  државите од регионот. Дефинирање на оптимално ниво на минимална плата е нешто кое што секоја држава го прави, пред се да ги заштити најранливите категории, односно луѓето кои, од различни причини, немаат голем избор на работните места“, нагласи Анѓушев.

„Денеска навистина оваа одлука е важна не само за Владата туку и за граѓаните. Овие 2.000 денари ќе ја намалат сиромаштијата кај најсиромашните работници“, рече министерката Мила Царовска. 

Таа додаде дека дијалогот се води со оние кои ги креираат платите изразувајќи задоволство дека заеднички можат да се постигнат добри резултати за сите категории граѓани.

„Посебно ме радува што договорот го постигнавме во неделата за борба против сиромаштија и сите треба да бидеме горди што вработените со најниските примања ќе имаат плус 2.000 денари во џебот“, додаде Царовска.

Претставниците на Синдикатите, на Организацијата на работодавачи, на Стопанската Комора и на Стопанската комора на Северозападна Македонија ја поздравија одлуката на Владата, и најавија дека трипартитниот дијалог продолжува за подобрување на условите и правата за работа на работниците и дека дебатите за подобрување на стандардот на граѓаните ќе продолжат со оглед на интересот на Владата која покажува дека ги поддржува интересите на стопанствениците и работниците.

За време на настанот претседателката на МАСИТ, Анета Пешева  и извршната директорка на АмЧам, Дијана Десподовсе осврнаа на прашањата кои се однесуваат на политиките на поддршка на приватниот сектор и подобрување на условите на одделни професии.

Me rritjen e pagës minimale në 14.500 denarë qytetarëve ua kthejmë të hollat dhe i mbrojmë ata më të rrezikuarit 

Në sallën solemne të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut u mbajt takim, në të cilin Kryeministri Zoran Zaev, zëvendëskryeministri i Qeverisë i ngarkuar për Çështje Ekonomike, Koço Angjushev dhe ministrja për Punë dhe Politikë Sociale Mila Carovska, së bashku me përfaqësuesit e Sindikatave, Organizatën e Punëdhënësve dhe Odat Ekonomike, ranë dakord që paga minimale në vendin tonë të jetë 14,500.

“Saktë para dy viteve, në vitin 2017 rrogën minimale e rritëm për 3,500 denarë dhe deri më sot është 12,507 denarë, ndërkaq nga sot e tutje do të rritet për 2,000 denarë dhe historikisht do të jetë më e lartë 14,500 denarë”, tha Kryeministri Zaev, duke shtuar se nga viti 2017, kur Qeveria nisi me procesin e kthimit të parave te qytetarët, me analizë të vazhdueshme të efekteve nga rritja e parë e pagës minimale njihen anët e mira dhe konstatohet trendi i rritjes ekonomike dhe se ky vendim është sjellë pas një debati konstruktiv mes partnerëve për dialog social.

Duke iu referuar Ligjit i cili u miratua në vitin 2017 dhe që për herë të parë u barazua paga minimale edhe për punëtorët në industrinë e tekstilit dhe lëkurës me degët e tjera, Kryeministri Zaev nënvizoi se me të u korrigjua një padrejtësi e madhe sociale dhe u sigurua barazi dhe për barazi të vlejë për të gjithë para shtetit.

Kryeministri Zaev theksoi se rritja e pagave duhet të shikohet edhe në koordinim me Ligjin e ri për subvencionim të kontributeve i cili gjendet në Kuvend dhe se Qeveria vazhdon të ruajë dialogun social me Sindikatat dhe punëdhënësit, me masa të cilat sigurojnë më shumë para tek qytetarët, paga më të larta dhe standard jetësor më të mirë. Ai shtoi se në këtë drejtim për ruajtjen e trendit stabil dhe pozitiv të rritjes së pagave dhe të më shumë parave në buxhetin familjar kontribuon edhe afrimi i Maqedonisë së Veriut drejt anëtarësimit në NATO dhe integrimit në Bashkimin Evropian.

Zëvendëskryeministri për Çështje Ekonomike Dr. Koço Angjushev theksoi kjo rritje e pagës minimale do të jetë në një vijë me pagën minimale të definuar me ligj edhe në shtete tjera të rajonit, aspirate për anëtarësim në BE. Paga minimale në Bosnjë dhe Hercegovinë në moment është 208 euro, në Shqipëri 211 euro, në Mal të Zi 222 euro, ndërsa në Serbi është 230 euro.

“Rritja e pagave është shkaktuar nga ekonomia reale dhe nga gjendja reale ekonomike në vend. Paga minimale definohet nga ana e Qeverisë si zgjidhje ligjore, si në vendet e tjera të rajonit dhe niveli i pagës minimale që tani e definojmë në shumë prej 14,500 denarë është përafërsisht i njëjtë me shtetet e rajonit”, theksoi Angjushev.

“Sot me të vërtetë ky vendim është i rëndësishëm jo vetëm për Qeverinë por edhe për qytetarët. Këto 2,000 denarë do të zvogëlojnë varfërinë në mesin e punëtorëve më të varfër”, tha ministrja Mila Carovska.

 Ajo shtoi se dialogu po zhvillohet me ata të cilët i krijojnë pagat duke shprehur kënaqësinë që së bashku mund të arrihen rezultate më të mira për të gjitha kategoritë e qytetarëve.

“Veçanërisht më gëzon fakti që marrëveshjen e arritëm në javën e luftës kundër varfërisë dhe të gjithë duhet të jemi krenarë që të punësuarit me të ardhura më të ulëta do të kenë plus 2,000 denarë në xhep”, shtoi Carovska.

Përfaqësuesit e Sindikatave, të Organizatës së Punëdhënësve, të Odës Ekonomike dhe Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri-Perëndimore e përshëndetën vendimin e Qeverisë, dhe kanë paralajmëruar se vazhdon dialogu trepalësh për të përmirësuar kushtet dhe të drejtat për punës të punëtorëve dhe se do të vazhdojnë debatet për përmirësimin e standardit të qytetarëve, duke pasur parasysh interesin që e shpreh Qeveria për t’i mbështetur interesat e shoqërisë ekonomike dhe punëtorëve.   Gjatë kësaj ngjarje, kryetarja e MASIT Aneta Pesheva dhe drejtoresha ekzekutive e AmÇam, Dijana Despodovse, kanë rrahur çështjet që kanë të bëjnë me politikat për mbështetjen e sektorit privat dhe përmirësimin e kushteve për profesione të caktuara.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->