Со вкупен грант од 10,8 милиони евра од МТСП општините ќе развиваат социјални услуги на локално ниво 

Градоначалници и други преставници од локалните самоуправи денеска во просториите на ЗЕЛС учествуваа на презентација на “Проектот за подобрување на социјалните услуги“. Презентацијата ја организираше Министерството за труд и социјална политика во соработка со Заедницата на единиците на локалната самоуправа на Северна Македонија,  а целта на настанот беше локалните власти детално да се информираат за можности за развој на социјални услуги во локалната заедница, согласно со потребите на корисниците. 

„Една од главните цели на проектот е развој и подобрување на квалитетот на социјалните услуги во локалните заедници, согласно со потребите на граѓаните и зголемување на пристапот до социјалните услуги наменети за ранливите групи на граѓани, постарите лица, лицата со попреченост и други лица, за што се обезбедени вкупно 10,8 милиони евра, за период на имплементација од 5 години. 

„Општините ќе може да аплицираат за Грантови наменети  за проекти за развој на социјални услуги во локалните заедници, вклучувајќи непосредна социјална услуга, помош на индивидуа или семејство, домашна нега, лична асистенција, дневна нега, привремена грижа, мали групни домови, дневни центри и услуги за живеење со поддршка и други иновативни услуги во заедницата”, изјави Душан Томшиќ, од Министерството за труд и социјална полиика.

Душица Перишиќ, извршна директорка на ЗЕЛС истакна дека ова е една одлична можност за поддршка на локалната власт во обезбедувањето на социјалните услуги за своите граѓани. „Особено што доаѓа во момент кога ЗЕЛС заедно со Владата на Република Северна Македонија реализираат бројни активности за утврдување на можностите за продлабочување на процесот на децентрализацијата и пренесување на повеќе надлежности на локално ниво, меѓу кои и надлежности од областа на  социјалната заштита. Затоа ова го сметам како полезна обука за локалната администрација во насока на нивно подготвување како во иднина тие самостојно да  управуваат со овие  средствата и да реализираат проекти кои ќе обезбедат заштита на граѓаните од социјалните групи  во нивната средина“,  истакна Перишиќ.

Линк: https://wetransfer.com/downloads/a708274135374f4a069d3e4b644026f220191031115824/fcd947e5fbcf233decd73848e2dcad3e20191031115824/54f74d

Me grant prej gjithsej 10.8 milionë euro nga MPPS-ja, komunat do të zhvillojnë shërbime sociale në nivel lokal 

Kryetarët e komunave dhe përfaqësuesit tjerë të vetëqeverisjes lokale sot në ambientet e BNJVL morën pjesë në prezantimin e “Projektit për përmirësimin e shërbimeve sociale”. Prezantimin e organizoi Ministria e Punës dhe Politikës Sociale në bashkëpunim me Bashkësinë e Njësive të Vetëqeverisjes Lokale të Republikës së Maqedonisë së Veriut, ndërsa qëllimi i kësaj ngjarje ishte që autoritetet lokale të informohen në mënyrë detale për mundësitë për zhvillimin e shërbimeve sociale në komunitetin lokal, në përputhje me nevojat e përfituesve. 

Një nga synimet kryesore të projektit është zhvillimi dhe përmirësimi i cilësisë së shërbimeve sociale në komunitetet lokale, në përputhje me nevojat e qytetarëve dhe rritja e qasjes në shërbimet sociale dedikuar për kategoritë e ndjeshme të qytetarëve, më të moshuarve, personave me pengesa dhe persona të tjerë, për të cilën janë siguruar gjithsej 10.8 milionë euro, për periudhë implementimi për 5 vjet. 

“Komunat do të mund të aplikojnë për grante dedikuar për projekte për zhvillimin e shërbimeve sociale në komunitetet lokale, duke përfshirë edhe shërbimet e drejtpërdrejta sociale, ndihmë të individit apo familjes, përkujdesje në shtëpi, asistencë personale, trajtim ditor, përkujdesje e përkohshme, shtëpi të vogla në grup, qendra ditore dhe shërbime për jetesë më mbështetje dhe shërbime tjera inovative në komunitet”, deklaroi Dushan Tomshiq nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale.

Dushica Perishiq, drejtoreshë ekzekutive e BNJVL theksoi se kjo është një mundësi e mirë për përkrahjen e autoriteteve lokale në sigurimin e shërbimeve sociale për qytetarët e tyre.

“Posaçërisht që vjen në momentin kur BNJVL së bashku me Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut janë duke realizuar një numër të aktiviteteve për përcaktimin e mundësive për thellimin e procesit të decentralizimit dhe bartjes së më shumë kompetencave në nivel lokal, ndër të cilat edhe kompetencat nga sfera e mbrojtjes sociale. Prandaj, këtë e konsideroj si trajnim të dobishëm për administratën lokale në drejtim të përgatitjes së tyre se si në të ardhmen në mënyrë të pavarur të menaxhojnë me këto mjete dhe të realizojnë projekte që do të sigurojnë mbrojtje të qytetarëve nga grupet sociale në mjedisin e tyre”, theksoi Perishiq.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->