МТСП: Се одложува реализацијата на проектот бањско-климатската рекреација 

Согласно мерките за спречување на ширењето и сузбивањето на корона вирус инфекцијата, Министерството за труд и социјална политика информира дека реализацијата и спроведувањето на Проектот бањско - климатска рекреација се одложува, односно нема да се реализира во одредениот термин.За повторно упатување за користење на услугата, корисниците навремено и дополнително ќе бидат известени од страна на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија.

 

MPPS: Shtyhet realizimi i projektit “Rekreacion klimaterik në banjë”

Në pajtim me masat për parandalimin e përhapjes së sëmundjes së korona virusit, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale informon se realizimi dhe zbatimi i Projektit  “Rekreacion klimaterik në banjë” shtyhet, respektivisht nuk do të realizohet në orarin e caktuar. Për udhëzimin e sërishëm për shfrytëzimin e këtij shërbimi, shfrytëzuesit me kohë dhe në mënyrë plotësuese do të informohen nga Fondi për Sigurim Pensional dhe Invalidor i Republikës së Maqedonisë së Veriut.