Царовска: Со развојот на социјални услуги го менуваме моделот на поддршка за лицата со попреченост и прифаќањето на различностите 

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска денеска учествуваше на работен состанок на којшто беа презентирани донесените подзаконски акти за социјални услуги изработени од МТСП, а поддржани во рамките на проектот „Поддршка на модернизација и деинституционализација на социјалните услуги“,  финансиран од Европската Унија.

 „Како Влада којашто се грижи за унапредувањето и заштитата на човековите права на сите лица со попреченост, со развојот на социјалните услуги, го менуваме моделот на поддршката што ја добиваат нашите сограѓани и ја менуваме свеста кај граѓаните во прифаќањето на различностите. Исто така, Северна Македонија е прва земја во регионот која што го менува начинот на финасирање на услугите преку методологија за утврдување на цените и носење одлуки за висината на цените на услугите. Преку овој модел ќе придонесеме за воведување на мноштво услуги и ќе создадеме нови работни места во секторот за социјална заштита, а граѓаните ќе добијат квалитетена поддршка на локално ниво“, рече Царовска. 

Софи Бумо, претставничка на Делегацијата на Европската унија, истакна дека Делегацијата на Европската унија го признава високото ниво на посветеност на министерката Царовска во унапредувањето на услугите засновани во заедницата, процесот на децентрализација и градење на капацитет на локално ниво.

 „За социјалните услуги да се спроведуваат успешно, потребно е  сите професионалци во социјалниот сектор, како и корисниците на услугите, општините и граѓанските организации да бидат активно вклучени во процесот и мора да имаат целосно разбирање на правната рамка. Исто така, важно е за сите засегнати страни во овој процес да добиваат  информации од Владата за примената на Законот, односно за тоа како се спроведува, кои се предностите, а кои слабостите во имплментацијата. Делегацијата на Европската унија заедно со другите партнери за развој - особено УНИЦЕФ и Светската Банка заедно работат да ги зајакнат достапните ресурси за спроведување на условите на Законот. Голем дел од обврските беа преземени од страна на Министерството за труд и социјална политика, кои работеа заедно со експертите на составување на овие Закони”, истака Софи Бумо, претставничка на Делегацијата на Европската унија.

Роберт Кроис, тим лидер на проектот „Поддршка на модернизација и деинституционализација на социјалните услуги“ истакна дека ЕУ ги поддржува напорите на Владата во спроведувањето на Националната стратегија за деинституционализација.

„Целта на овој проект е да се поддржи воспоставувањето и достапноста на социјалните услуги во заедницата низ целата земја и да се намали бројот на деца и возрасни со попречености кои живеат во долгорочни станбени институции за социјална заштита, а особено да го поддржи развојот на соодветна правна и политичка рамка во примена на Стратегијата, да го зајакне капацитетот на државните и недржавните актери на национално и локално ниво за спроведување на Стратегијата, особено меѓу службените лица на институциите на локалната самоуправа”, рече Роберт Кроис, тим лидер на проектот.

Carovska: Me zhvillimin e shërbimeve sociale jemi duke e ndryshuar modelin e mbështetjes së personave me aftësi të kufizuara dhe pranimin e diversiteteve

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska, sot mori pjesë në takim pune ku u prezantuan aktet e miratuara nënligjore për shërbime sociale që i ka përpiluar MPPS-ja, ndërsa janë përkrahur në kuadër të projektit “Mbështetje për modernizimin dhe de-institucionalizimin e shërbimeve sociale”, financuar nga Bashkimi Evropian.  “Si Qeveri e cila kujdeset për avancimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut për të gjithë personat me aftësi të kufizuara, me zhvillimin e shërbimeve sociale po e ndryshojmë mbështetjen që e marrin bashkëqytetarët tanë dhe e ndryshojmë vetëdijen tek qytetarët për pranimin e diversiteteve. Po ashtu, Maqedonia e Veriut është shteti i parë në rajon që e ndryshon mënyrën e financimit të shërbimeve përmes metodologjisë për përcaktimin e kostove dhe vendimmarrjen për lartësinë e kostove të shërbimeve. Përmes këtij modeli do të kontribuojmë në aplikimin e më shumë shërbimeve dhe për krijimin e vendeve të reja të punës në sektorin e mbrojtjes sociale, ndërsa qytetarët do të kenë mbështetje cilësore në nivel lokal”, theksoi Carovska.

Përfaqësuesja e Delegacionit të Bashkimit Evropian, Sofi Bumo, theksoi se Delegacioni i BE-së e vlerësim nivelin e lartë të përkushtimit të ministres Carovska për avancimin e shërbimeve të bazuara në komunitet, procesin e decentralizimit dhe ndërtimin e kapaciteteve në nivel lokal. 

“Për t’u zbatuar me sukses shërbimet sociale duhet që, të gjithë profesionistët në sektorin social, si dhe përfituesit e shërbimeve, komunat dhe organizatat civile, të përfshihen në mënyrë aktive në proces dhe duhet të kenë mirëkuptim të plotë për kornizën juridike. Po ashtu, është me rëndësi për të gjitha palët në këtë proces që të marrin informacione nga Qeveria lidhur me zbatimin e Ligjit, respektivisht rreth asaj se si zbatohet i njëjti, cilat janë përparësitë dhe dobësitë në implementimin e të njëjtit. Delegacioni i Bashkimit Evropian së bashku me partnerët tjerë për zhvillim – sidomos UNICEF-i dhe Banka Botërore punojnë së bashku për t’i përforcuar resurset që janë në dispozicion për zbatimin e kushteve të Ligjit. Ministria e Punës dhe Politikës Sociale mori një numër të madh të obligimeve, ku punuan së bashku me ekspertët për përpilimin e këtyre ligjeve”, theksoi përfaqësuesja e Delegacionit të Bashkimit Evropian, Sofi Bumo.

Robert Krois, lider i ekipit të projektit “Mbështetje për modernizimin dhe de-institucionalizimin e shërbimeve sociale” theksoi se BE-ja i mbështetë përpjekjet e Qeverisë në zbatimin e Strategjisë Kombëtare për de-institucionalizim. 

“Qëllimi i këtij projekti është të mbështetet vendosja dhe qasja e shërbimeve sociale në komunitet në tërë shtetin dhe të ulet numri i fëmijëve dhe të rriturve me aftësi të kufizuara që jetojnë një kohë të gjatë në institucione banesore për mbrojtje sociale, dhe sidomos të mbështesë zhvillimin e kornizës adekuate juridike dhe politike në zbatimin e kësaj Strategjie, të përforcojë kapacitetin e organeve shtetërore dhe jo shtetërore në nivel nacional dhe lokal për zbatimin e Strategjisë, veçmas ndërmjet zyrtarëve të institucioneve të vetëqeverisjes lokale”, theksoi lideri i ekipit të projektit, Robert Krois.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->