Lista e dokumenteve strategjike
Sistematizimi i vendeve të punës në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale
Më shumë

 

Dokumente nga fusha e mbrojtjes sociale

I. STRATEGJI DHE PROGRAME SHUMËVJEÇARE PËR ZHVILLIM

Strategjia kombëtare për parandalimin dhe mbrojtjen e fëmijëve nga dhuna

Strategjia nacionale për deinstitucionalizimin

Programi për zhvillimin e mbrojtjes sociale

II.PROGRAMET VJETORE

Programi për realizimin e mbrojtjes sociale

Programi për ndërtimin, pajisjen dhe mirëmbajtje të objekteve për mbrojtje sociale dhe shtëpive të të moshuarve

Programi për refundimin e mjeteve

Programi për zbatimin e masave për dispozicion të pronës

III. VENDIMET

IV. PROTOKOLLET

V. STANDARDET DHE PROCEDURAT


Strategjia kombëtare për parandalimin dhe mbrojtjen e fëmijëve nga dhuna

 

Dokumente nga fusha e mbrojtjes së fëmijëve

Programi për zhvillimin e aktivitetit të mbrojtjes së fëmijëve

Programi për ndërtim, pajisje dhe mirëmbajtje të objekteve për mbrojtje të fëmijëve

Protokoll

 

Dokumente nga fusha e marrëdhënieve të punës dhe punësimit

I. STRATEGJIVE

Strategjia nacionale për punësim

Strategjia për siguri dhe shëndet në punë
Strategjia për formalizimin e ekonomisë joformale
Strategjia për promovimin dhe zhvillimin e punës vullnetare

Strategjia për zhvillimin e ndërmarrjeve sociale

III.PLANET

Plani operativ për programet aktive dhe masat për punësim dhe shërbimet në tregun e punës

Punësimi i të rinjve

Garancia për të rinjtë

Dokumente nga fusha e barazisë gjinore dhe mosdiskriminit

I. STRATEGJIVE
Strategjia për Barazi Gjinore

Strategjia për barazi dhe mosdiskriminim

II. PLANET

III. PROGRAMET
IV. KONVENTAT V. REKOMANDIME

 

Dokumente strategjike nga Dekada e romëve

Strategjia për inkluzionin e romëve

Strategjia e romëve

Plani Nacional i Veprimit për mbrojtjen, promovimin dhe përmbushjen e të drejtave të njeriut të grave dhe vajzave Rome

II. PROGRAMET

Programi për transformimin e punës së padeklaruar te romët
Raporte financiare 
Llogaritë përfundimtare të konsoliduara për vitin 2023
Raporte financiare për vitin 2023
Llogaritë përfundimtare të konsoliduara për vitin 2022
 Raporte financiare për vitin 2022
 Raporte financiare për vitin 2021
Raporte financiare për vitin 2020

Raporte financiare 2019
Raporte financiare 2018
Raporte financiare 2017
Llogari finale konsoliduese të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale për vitin 2018
Llogari finale konsoliduese të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale për vitin 2019
Llogari finale konsoliduese të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale për vitin 2020
Llogaritë përfundimtare të konsoliduara për vitin 2022

 

Raporti i revizionit

Raporte financiare për realizimin e mjeteve të planifikuara buxhetore

Dokumente nga fusha e financave

Buxheti 

Furnizime publike

 

Raport vjetor dhe Raport i gjysmëvjetorit

Programi për zhvillimin e aktivitetit të mbrojtjes së fëmijëve 

Raport vjetor për realizimin e programit për zhvillim të veprimtarisë për mbrojtjen e fëmijëve për vitin 2023

Raport vjetor për realizimin e programit për zhvillim të veprimtarisë për mbrojtjen e fëmijëve për vitin 2022

Raport vjetor për realizimin e programit për zhvillim të veprimtarisë për mbrojtjen e fëmijëve për vitin 2021  

Raport vjetor për realizimin e programit për zhvillim të veprimtarisë për mbrojtjen e fëmijëve për vitin 2020 

Raport vjetor për realizimin e programit për zhvillim të veprimtarisë për mbrojtjen e fëmijëve për vitin 2019  

Raport vjetor për realizimin e programit për zhvillim të veprimtarisë për mbrojtjen e fëmijëve për vitin 2018

Programi për realizimin e mbrojtjes sociale  

Raport vjetor për realizimin e programit për mbrojtje sociale për vitin 2023

Raport vjetor për realizimin e programit për mbrojtje sociale për vitin 2022

Raport vjetor për realizimin e programit për mbrojtje sociale për vitin 2021

Raport vjetor për realizimin e programit për mbrojtje sociale për vitin 2020

Raport vjetor për realizimin e programit për mbrojtje sociale për vitin 2019

Raport vjetor për realizimin e programit për mbrojtje sociale për vitin 2018

Programi për ndërtim, pajisje dhe mirëmbajtje të objekteve për mbrojtje sociale dhe shtëpitë e të moshuarve  

Raporti vjetor për realizimin e Programit për ndërtimin, pajisje dhe mirëmbajtje të objekteve për mbrojtje sociale dhe shtëpive të të moshuarve për vitin 2023 

Raporti vjetor për realizimin e Programit për ndërtimin, pajisje dhe mirëmbajtje të objekteve për mbrojtje sociale dhe shtëpive të të moshuarve për vitin 2022

Raport vjetor për realizimin e programit për ndërtim, pajisje dhe mirëmbajtje të objekteve për mbrojtje sociale dhe shtëpitë e të moshuarve për vitin 2021

Raport vjetor për realizimin e programit për ndërtim, pajisje dhe mirëmbajtje të objekteve për mbrojtje sociale dhe shtëpitë e të moshuarve për vitin 2020 

Raport vjetor për realizimin e programit për ndërtim, pajisje dhe mirëmbajtje të objekteve për mbrojtje sociale dhe shtëpitë e të moshuarve për vitin 2019

Raport vjetor për realizimin e programit për ndërtim, pajisje dhe mirëmbajtje të objekteve për mbrojtje sociale dhe shtëpitë e të moshuarve për vitin 2018

Programi për ndërtim, pajisje dhe mirëmbajtje të objekteve për mbrojtje të fëmijëve

Raport vjetor për realizimin e Programit për ndërtim, pajisje dhe mirëmbajtje të objekteve për mbrojtje të fëmijëve për vitin 2023

Raport vjetor për realizimin e Programit për ndërtim, pajisje dhe mirëmbajtje të objekteve për mbrojtje të fëmijëve për vitin 2022

Raport vjetor për realizimin e Programit për ndërtim, pajisje dhe mirëmbajtje të objekteve për mbrojtje të fëmijëve për vitin 2021

Raport vjetor për realizimin e Programit për ndërtim, pajisje dhe mirëmbajtje të objekteve për mbrojtje të fëmijëve për vitin 2020

Raport vjetor për realizimin e Programit për ndërtim, pajisje dhe mirëmbajtje të objekteve për mbrojtje të fëmijëve për vitin 2019

Raport vjetor për realizimin e Programit për ndërtim, pajisje dhe mirëmbajtje të objekteve për mbrojtje të fëmijëve për vitin 2018

 

Dokumente nga fusha e revizionit të brendshëm
Urdhër 

Plani strategjik

Plani vjetor

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.