Këshilli për siguri dhe shëndet gjatë punës është një trup i ekspertëve për këshill dhënie nga sfera, i themeluar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, në pajtim me nenin 43 dhe 44 të Ligjit për siguri dhe shëndet gjatë punës. Këshillin e përbëjnë 15 ditë, përfaqësues nga subjekte të ndryshme dhe palë të interesuara të sferës edhe atë:
  • 4 anëtarë – nga organizatat reprezentative të punëdhënësve;
  • 4 anëtarë – nga sindikatat reprezentative; 
  • 3 anëtarë të emëruar nga Qeveria e RMV;
  • 1 anëtar – përfaqësues i fakultetit që realizon veprimtarinë arsimore nga sfera e sigurisë gjatë punës;
  • 1 anëtar – përfaqësues i fakultetit që realizon veprimtarinë arsimore nga sfera e mjekësisë së punës;
  • 1 anëtar – përfaqësues i shoqatës së personave profesional për siguri gjatë punës dhe
  • 1 anëtar - përfaqësues i shoqatës së ekspertëve të mjekësisë së punës.
Këshilli për SSHP i shqyrton dhe jep mendim dhe rekomandime për gjendjet në sferën e SSHP, dokumente strategjike dhe operative të fushës, për politikat e parandalimit dhe uljes së lëndimeve në vendet e punës, sëmundjeve profesionale dhe sëmundjeve dhe lëndimeve tjera që janë të lidhura me punën, për bazat profesionale për përpilimin e ligjeve dhe rregullave tjera për SSHP, për dokumente të organizatave ndërkombëtare të sferës etj.
Anëtarët e Këshillit e-mail
Punëdhënës (OPM)
Qire Icev kicev@alkaloid.com.mk
Daniella Kitanova (Nënkryetare e Këshillit) Daniela.Kitanova@evn.mk
Sasho Korunovski sasokorunovski@yahoo.com
Todor Shendov todor.sendov@granit.mk
Sindikatat (LSM)
Igor Gerasov siermak@t.mk
Kire Trajkovski mps@mps.mk
Ivan Peshevski sgip@on.net.mk
Miqo Stojanovski mikostojanovski@yahoo.com
Qeveria e RMV-së    
Mirjanka Aleksevksa MAleksevska@mtsp.gov.mk
Darko Doçinski (Sekretar i Këshillit) DDocinski@mtsp.gov.mk
Toni Vojnovski TVojneski@mtsp.gov.mk
Fakultet / siguri në punë 
Jasmina Çallovska (Kryetare e Këshillit ) jasmina.chaloska@mf.edu.mk
Fakultet / Mjekësia e punës 
Jovanka Karaxhinska - Bislimovska bislimovska.j@gmail.com
Shoqata e personave profesional për siguri në punë
Borçe Stojçevski bstojcevski21@gmail.com
Shoqata e ekspertëve të mjekësisë së punës
Sasho Stoleski  sstoleski@yahoo.com

Dokumente:

Informacion lidhur me punën e Këshillit(27.12.2023) Pjesë nga procesverbali i seancës së Këshillit të SSHP, të mbajtur më 21.12.2023

(20.8.2022) Pjesë nga procesverbali I seancës së Këshillit të SSHP të mbajturmë 14.07.2022

(15.7.2022) Rekomandime për punëdhënësit për shërbimet dhe aktivitetet e SSHP (miratuar në seancën e Këshillit të SSHP më 14.7.2022)

(22.9.2021) Pjesë nga Procesverbali nga Seanca e Këshillit të SSHP, mbajtur më 11.6.2021 

(20.4.2021) Pjesë nga Procesverbali nga Seanca e Këshillit të SSHP, mbajtur më 30.3.2021 

(8.2.2021) Takimi i përfaqësuesve të Këshillit të SSHP me ministren e Punës dhe Politikës Sociale

(27.1.2021) Pjesë nga Procesverbali nga Seanca e Këshillit të SSHP, mbajtur më 18.12.2020 

(20.10.2020) Mirënjohje të ndara në Zgjedhjen e kompanisë me praktikën më të mirë për SSHP 2020

(11.8.2020) Pjesë nga Procesverbali nga Seanca e Këshillit të SSHP, mbajtur më 21.7.2020 

(3.4.2020) Rekomandimet e Këshillit të SSHP lidhur me detyrimet ligjore për sigurinë dhe shëndetin në punë, në kushtet e emergjencës dhe zbatimin e masave dhe aktiviteteve për mbrojtjen dhe parandalimin e përhapjes së koronavirusit.

(3.2.2020) Pjesë nga Procesverbali nga Seanca e Këshillit të SSHP, mbajtur më 24.12.2019 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.