PROVIMI PROFESIONAL PËR SIGURI GJATË PUNËS

Kushtet që duhet të plotësojë kandidati për të dhënë provimin profesional për siguri gjatë punës, mënyra dhe procedura e zbatimit, si dhe elementet e tjera në lidhje me dhënien e provimit janë të përcaktuara me Ligjin për siguri dhe shëndet gjatë punës (nenet 17-a dhe 17-x).

Provimi profesional për siguri gjatë punës realizohet së paku dy herë në vit.

Fletëparaqitje për provimin profesional për SSHP

Fletëparaqitja së bashku me dokumentet e tjera parashtrohen në arkivin e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale.

Kandidati, përkatësisht kandidatja, i/e cili/cila është i/e interesuar për dhënien e provimit, në çdo kohë mund të paraqesë kërkesë për dhënien e provimit, shoqëruar me dokumentet e nevojshme që vërtetojnë/konfirmojnë plotësimin e kushteve për dhënien e provimit profesional. Pas shqyrtimit të plotësimit të kushteve do të merret një Vendim përkatës, me të cilin kandidati do të aprovohet për të dhënë ose jo provim, pas së cilës ai/ajo do të njoftohet me kohë për datën e dhënies së provimit. Fletëparaqitja për dhënien e provimit mund të shkarkohet nga ueb-faqja e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale ose Inspektoratit Shtetëror të Punës (http://dit.gov.mk/). 

Detajet lidhur me kushtet për dhënien e provimit dhe mënyrën e zbatimit të tij përcaktohen në Ligjin për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë. Materialet, rregulloret dhe literatura që janë të nevojshme për përgatitjen e kandidatëve për dhënien e provimit profesional janë të shënuara në Programin për dhënien e provimit profesional për siguri në punë (“Gazeta Zyrtare e RM-së” nr. 206/15) dhe mënyra e notimit në provim rregullohet me Rregulloren për mënyrën e dhënies e pikave të para (pjesa teorike) dhe e dyta (shembull praktik) të provimit profesional për siguri në punë (“Gazeta Zyrtare e RM-së” nr. 164/15). Listën e të gjitha pyetjeve për pjesën teorike dhe praktike të provimit e gjeni në ueb portalin: http://prasanja.mk/QBank/PublishQuestions/

*          *          *

Njoftohen kandidatët që do t'i nënshtrohen provimit profesional se:

 • Që të mund të nisin provimin profesional duhet të kenë me vete letërnjoftimin, për kontroll dhe identifikim.
 • Për dhënien e provimit profesional për siguri në punë, në përputhje me Tarifën për shumën e shpenzimeve për dhënien e provimit profesional për siguri në punë nr.08-9377/1 nga 13.10.2015, është e nevojshme të paguhen 6.000,00 denarë në llogarinë e mëposhtme:
  • Emri i pranuesit: Llogaria e thesarit
  • Banka e pranuesit: Banka Popullore e RMV-së
  • Llogaria: 100000000063095
  • Llogaria e shfrytëzuesit të buxhetit: 150026229463118
  • Shifra e të ardhurave:    725939
  • Programi:  19
  • Qëllimi i dërgesës: Pagesë për provimin profesional për sigurinë në punë

 

Fletëpagesa duhet të dorëzohet në Inspektoratin Shtetëror të Punës në Bul. Partizanski Odredi 48A, Shkup, pas pranimit të Njoftimit, në mënyrë që kandidati të mund t'i nënshtrohet provimit profesional.

 • Procedura për mbajtjen e provimit profesional është në përputhje me Ligjin për siguri dhe shëndet në punë dhe me Programin për dhënien e provimit profesional për siguri në punë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 206/15).
 • Kohëzgjatja totale e kohës së përcaktuar për përgjigjen e pyetjeve nga pjesa e parë, pra nga pjesa e dytë e provimit është 120 minuta.
 • Konsiderohet se provimin profesional e ka dhënë kandidati i cili me përgjigje të sakta në pyetjet e testit ka arritur të paktën 70% të numrit të përgjithshëm të pikëve pozitive. 
 • Mënyra e vlerësimit është rregulluar me Rregulloren për mënyrën e vlerësimit të pjesës së parë (pjesa teorike) dhe të dytë (shembull praktik) të provimit profesional për siguri në punë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 164/15).
 • Gjatë pjesës së parë të provimit, kandidatit nuk i lejohet përdorimi i ligjeve, ligjeve me komente dhe shpjegime, telefon celular, pajisje kompjuterike portative dhe mjete të tjera teknike dhe informative, lëndë të përgatitura paraprakisht dhe të ngjashme.
 • Gjatë pjesës së dytë të provimit, kandidati lejohet të përdorë vetëm ligjet (pa komente dhe shpjegime) që janë në version elektronik në kompjuterin ku kandidati jep provimin.
 • Kandidati gjatë pjesës së parë dhe të dytë të provimit nuk lejohet të kontaktojë me kandidatë apo persona të tjerë, përveç specialistit të IT-së, nëse ka problem teknik me kompjuterin.
 • Nëse kandidati gjatë pjesës së parë dhe të dytë të provimit vepron në kundërshtim me paragrafët e mësipërm, nuk do të lejohet të japë provim më tej në atë afat të caktuar dhe do të konsiderohet se nuk e ka dhënë provimin. dhe e njëjta gjë do të konstatohet edhe në provimin e procesverbalit.
 • Përfaqësuesit e autorizuar që do të marrin pjesë në provimin profesional, gjatë provimit nuk duhet të qëndrojnë më shumë se pesë sekonda në afërsi të kandidatit që jep provimin, me përjashtim të rastit të heqjes së ndonjë problemi teknik kur nuk duhet të qëndrojnë më shumë se 5 minuta.
 • Në rast të pengimit të zhvillimit të pjesës së parë ose të dytë të provimit, për shkaqe që çojnë në pamundësi teknike të funksionimit të sistemit elektronik, provimi ndërpritet.
 • Nëse arsyet hiqen brenda 60 minutave nga ndërprerja e provimit, ai vazhdon menjëherë pas heqjes së tyre, në të kundërt provimi ricaktohet për një afat tjetër.

 

Për informata shtesë lidhur me dhënien e provimit profesional për siguri në punë:

Darko Doçinski, MPPS e-mail: ddocinski@mtsp.gov.mk

Nr. tel: 075/359-893

Grozdanka Tileva, ISHP  

Nr.tel: 075/402-868

Njoftime/informacione lidhur me provimin profesional

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.