Pushimore për fëmijë

Aktiviteti i pushimit dhe rekreacionit ofrohet dhe realizohet në një resort publik dhe privat për fëmijë. Pushimore komunal për fëmijë dhe resorti për fëmijë i Qytetit të Shkupit është themeluar nga Komuna dhe Qyteti i Shkupit. Këshilli i Komunës dhe Këshilli i Qytetit të Shkupit vendosin për themelimin e qendrës publike për fëmijë, pas mendimit të marrë paraprakisht nga Ministria. Pushimorja shtetërore për fëmijë e themelon Qeveria me propozim të Ministrisë. Fondet për ngritjen dhe funksionimin e pushimores për fëmijë sigurohen nga themeluesi.

Pushimorja publike për fëmijë themelohet nga Këshilli i Komunës dhe Këshilli i Qytetit të Shkupit dhe Qeveria, me vendim për themelimin e qendrës publike për fëmijë pas mendimit të marrë paraprakisht nga Ministria, përkatësisht me propozimin e Ministrisë, për kopsht publik të themeluar nga Qeveria.
 • Themeluesi, nga mënyra se si do të marrë vendim për themelimin e resortit publik për fëmijë, paraqet kërkesë në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale për marrjen e vendimit për kryerjen e veprimtarisë, për fillimin e punës së institucionit.
 • Kërkesa paraqet aktin e themelimit i cili në veçanti përcakton: emrin, përkatësisht emrin e themeluesit; emrin, përkatësisht emrin e kompanisë së institucionit dhe selinë e institucionit për fëmijë; llojin e veprimtarisë së institucionit për fëmijë; fondet për themelimin dhe fillimin e institucionit për fëmijë dhe mënyrën e sigurimit të mjeteve; koha për të cilën është themeluar institucioni; të drejtat dhe detyrimet e themeluesit në lidhje me kryerjen e veprimtarisë dhe të drejtat dhe detyrimet e ndërsjella të institucionit për fëmijë dhe themeluesit; menaxhimin e institucionit për fëmijë; të drejtat dhe detyrimet e institucionit për fëmijët në veprimet juridike; ushtrues detyre drejtor dhe afat për miratimin e statutit.
 • Miratimi për krijimin e një institucioni privat për fëmijë (pushim për fëmijë) jepet në bazë të kërkesës së paraqitur nga një person juridik ose fizik.
 • Kërkesa për marrjen e miratimit për themelimin e institucionit privat për fëmijë (pushimore për fëmijë) dorëzohet në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale.
 • Kërkesa për miratim për ngritjen e një institucioni privat për fëmijë (pushimore për fëmijë) shoqërohet me një raport për nevojat e këtij lloj institucioni dhe dokumentacionin e kushteve të nevojshme (të siguruara ambiente, pajisje dhe mjete të përshtatshme mësimore, në përputhje me standardet dhe normat për kryerjen e veprimtarisë, programet e miratuara për kryerjen e veprimtarisë, ofrohen punëtorë të përshtatshëm dhe profesional dhe të tjerë, në përputhje me standardet dhe normat e përcaktuara për kryerjen e veprimtarisë dhe nëse janë siguruar mjetet e nevojshme financiare). (Themeluesi me elaboratin për themelimin e institucionit përcakton llojin dhe objektin e veprimtarisë, kushtet hapësinore, pajisjet, numrin e nevojshëm të kuadrit profesional, programin për kryerjen e veprimtarisë dhe gjuhën në të cilën zhvillohen veprimtaritë nga realizohen programet, mënyra e sigurimit të fondeve për kryerjen e veprimtarisë, mbrojtja në punë e punonjësve dhe mbrojtja e përdoruesve të shërbimit publik).
 • Pas marrjes së Kërkesës, Ministri formon një komision që kontrollon drejtpërdrejt plotësimin e kushteve për dhënien e miratimit për themelimin dhe përgatit procesverbal nga ai.
 • Aprovimin për themelimin e institucionit privat për resortin për fëmijë e jep Qeveria pas mendimit të mëparshëm të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, nëse plotësohen kushtet e parashikuara në Ligjin për mbrojtjen e fëmijëve (me hapësira, pajisje të përshtatshme, në përputhje me standardet dhe normat e përcaktuara për kryerjen e veprimtarisë, programet e miratuara për kryerjen e veprimtarisë, ofrohen punëtorë të përshtatshëm dhe profesional dhe punëtorë të tjerë, në përputhje me standardet dhe normat e përcaktuara për kryerjen e veprimtarisë dhe nëse janë siguruar mjetet e nevojshme financiare) dhe nëse programet plotësojnë standardet dhe normat për kryerjen e veprimtarisë. (Vendimi i Qeverisë për dhënien e miratimit për themelimin e institucionit privat për pushimore për fëmijë përcakton: llojin e veprimtarisë për të cilën themelohet institucioni; personelin, pajisjet, hapësirën e nevojshme, sipas standardeve dhe normave për kryerjen e veprimtarisë; numri i planifikuar i fushëveprimit të fëmijëve; programi për kryerjen e veprimtarisë; gjuha në të cilën kryhen aktivitetet e përfshira në program dhe fillimi i punës së institucionit privat)
 • Pas marrjes së Vendimit për dhënien e miratimit për themelimin e institucionit privat për fëmijë – kopshte, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale ia dorëzon themeluesit duke informuar për mënyrën (procedurën) e marrjes së vendimit për kryerjen e veprimtarisë.
 • Themeluesi paraqet kërkesë në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale për marrjen e vendimit për kryerjen e veprimtarisë, për fillimin e punës së institucionit.
 • Kërkesa paraqet aktin e themelimit i cili në veçanti përcakton: emrin, përkatësisht emrin e themeluesit; emrin, përkatësisht emrin e kompanisë së institucionit dhe selinë e institucionit për fëmijë; llojin e veprimtarisë së institucionit për fëmijë; fondet për themelimin dhe fillimin e institucionit për fëmijë dhe mënyrën e sigurimit të mjeteve; koha për të cilën është themeluar institucioni; të drejtat dhe detyrimet e themeluesit në lidhje me kryerjen e veprimtarisë dhe të drejtat dhe detyrimet e ndërsjella të institucionit për fëmijë dhe themeluesit; menaxhimin e institucionit për fëmijë; të drejtat dhe detyrimet e institucionit për fëmijët në veprimet juridike; ushtrues detyre drejtorit dhe afati për miratimin e statutit. (Nëse institucioni themelohet nga dy ose më shumë themelues, ata paraqesin marrëveshje për themelimin e përbashkët të institucionit, e cila rregullon marrëdhëniet e ndërsjella si bashkëthemelues të institucionit, e veçanërisht të drejtat dhe detyrimet e tyre). Pushimorja për fëmijë mund të fillojë punën pasi ministri të konstatojë plotësimin e kushteve të përcaktuara nga ky ligj dhe rregullore të tjera dhe të marrë vendim për kryerjen e veprimtarisë.
 • Vendimi merret në bazë të mendimit të një komisioni të përbërë nga tre anëtarë, të emëruar nga ministri i Punës dhe Politikës Sociale.
 • Pas miratimit të vendimit për kryerjen e veprimtarisë, institucioni për fëmijë - pushimore për fëmijë regjistrohet në regjistrin përkatës të Regjistrit Qendror të Republikës së Maqedonisë.

Një pushimore për fëmijë ka një statut që përcakton organizimin, mënyrën e punës, menaxhimin dhe qeverisjen. Marrëveshja rregullon të drejtat dhe detyrimet e resortit të fëmijëve dhe përdoruesve të shërbimeve të kohës së lirë dhe rekreacionit, e cila rregullon veçanërisht marrëdhëniet e ndërsjella të ofruesit dhe përdoruesit të shërbimit, cilësinë e shërbimit, mënyrën e pagesës, zgjedhjen e programit, kohëzgjatja e qëndrimit të fëmijës në institucion dhe çështje të tjera në lidhje me mbrojtjen e fëmijës dhe veprimtarinë e resortit të fëmijëve.Për fëmijët me aftësi të kufizuara mund të organizohet pushim dhe rekreacion sipas programeve të veçanta.

Pushimi dhe rekreacioni në vendpushimin publik për fëmijë realizohet sipas programeve për realizimin e veprimtarisë që përgatit institucion profesional shkencor ose i specializuar, përkatësisht organ profesional ose organ tjetër, të cilat i miraton ministri.

Programet për veprimtarinë e pushimit dhe rekreacionit të fëmijëve përmbajnë në veçanti: emrin e programit, llojin dhe kohëzgjatjen, detyrat dhe aktivitetet bazë.Programi për pushim dhe rekreacion të pushimores private për fëmijë miratohet nga themeluesi pasi paraprakisht është marrë një mendim pozitiv nga Ministria.

Programi, në varësi të llojit, fushëveprimit dhe karakterit të veprimtarisë, përmban kushtet, kriteret dhe standardet për kryerjen e veprimtarisë të përcaktuara me këtë ligj, si dhe kohëzgjatjen, qëllimet dhe përmbajtjen e veprimtarive.Në një pushimore private për fëmijë, pushimi dhe rekreacioni i fëmijëve mund të realizohet në përputhje me programet për realizimin e veprimtarisë së resortit publik për fëmijë, që vendoset nga organi i resortit privat të fëmijëve në përputhje me aktin e themelimit. 

Resorti Publik i Fëmijëve organizon dhe zbaton programe për:

 • pushim dimëror;
 • pushim veror;
 • mësim në natyrë dhe
 • Programe të tjera (ekskurzione, kamping, pikniqe, shëtitje, seminare, mini-shkollë për ski, shkollë rekreative-ekologjike, ushqim për fëmijë dhe të tjera).
Programi i dimërimit është i dedikuar për fëmijët e moshës shkollore dhe parashkollore gjatë pushimeve dimërore, ndërsa në pjesën tjetër të dimrit pushimore për fëmijë mund të punojë si institucion, përkatësisht resort i llojit të hapur.

Programi veror është i destinuar për fëmijët parashkollorë dhe fëmijët e shkollës gjatë pushimeve verore.

Programi për mësim në natyrë është i dedikuar për fëmijët e moshës shkollore dhe do të realizohet në përputhje me kurrikulat e shkollave fillore.

Programe të tjera realizohen në varësi të nevojave të përdoruesve dhe kushteve falas në pushimore e fëmijëve.

Puna në resortin e fëmijëve organizohet në grupe, në varësi të moshës së fëmijëve, si më poshtë:

1) deri në 6 vjeç ..............nga  6– 8 fëmijë

1) mbi 6 deri 10 vjeç ..... nga 10 – 15 fëmijë

2) mbi 10 deri 13 vjeç ... nga 15 – 18 fëmijë

3) mbi 13 deri 15 vjeç... nga  18 – 20 fëmijë

4) mbi 15 deri 18 vjeç... nga 20 – 25 fëmijë.

Pushimore publike e fëmijëve miraton një program vjetor pune. 

Programi vjetor i punës përfshin në veçanti: organizimin dhe orarin e punës së resortit, ushqimin, llojin e programeve të pushimores për fëmijë, kohëzgjatjen e ndërrimeve të formave të caktuara të pushimit dhe rekreacionit, punën e drejtorit dhe punëtorëve të tjerë në resort, bashkëpunimin me institucionet arsimore, sportive, shëndetësore, kulturore, shkencore dhe të tjera, fondacionet dhe shoqatat, punën e organeve profesionale dhe gjëra të tjera për realizimin e veprimtarisë.

Programin, pushimorja për fëmijë është i detyruar ta sjellë më së voni deri më 30 shtator të vitit aktual për vitin e ardhshëm.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.