SHTESA FËMIJËRORE

Shtesa fëmijërore është e drejtë e fëmijës dhe sigurohet si kompensim në para për të mbuluar një pjesë të shpenzimeve gjatë ngritjes dhe zhvillimit të fëmijës, varësisht nga gjendja materiale e amvisërisë dhe i sigurohet fëmijës deri në moshën 18 vjeçare, si dhe për shfrytëzuesit e ndihmës së garantuar minimale, në pajtim me Ligjin për mbrojtje sociale.

Më shumë

SHTESË PËR ARSIM

Shtesa për arsim, sigurohet me qëllim të mbulimit të një pjese të shpenzimeve të amvisërisë në lidhje me arsimimin e fëmijëve, në varësi prej gjendjes materiale të amvisërisë si dhe për shfrytëzuesit e ndihmës së garantuar minimale, në pajtim me Ligjin për mbrojtje sociale.

Më shumë

NDIHMË E NJËHERSHME NË PARA PËR TË NJË TË PORSALINDUR

Ndihma e njëhershme në para për një të porsalindur sigurohet për një familje për të porsalindurin e parë dhe të dytë, në pajtim me ndryshimet e Ligjit për mbrojtjen e fëmijëve, të publikuar në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë” numër 104/19 më datë 23.05.2019, në pajtim me të cilin nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji sigurohet e drejta e lartpërmendur. Në pajtim me ndryshimet, për fëmijë të parë dhe të dytë të porsalindur, konsiderohet një fëmijë që është i parë dhe i dytë i lindur gjallë sipas rendit të lindjes nga nëna, që përcaktohet në të njëjtën mënyrë kur nëna do të lindë më shumë fëmijë përnjëherë.

Më shumë

PARTICIPIMI

Në varësi të gjendjes financiare të familjes, parashikohet participimi për shpenzimet e përkujdesjes dhe edukimit dhe pushimit e rekreacionit të fëmijëve në një institucion publik për fëmijë.

E drejta e participimit për shpenzimet e kujdesit dhe edukimit dhe pushimit dhe rekreacionit të fëmijëve në një institucion publik për fëmijë ushtrohet për një fëmijë, gjendja financiare e familjes së të cilit është e shqetësuar për shkak të një fatkeqësie natyrore (zjarri, përmbytja, tërmeti, etj.), i cili participim parashihet në çmimin e shërbimit për fëmijë të paguar nga prindi, dhe sigurohet nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

Participimi është lirimi i një pjese të çmimit që përballon prindi në shpenzimet e kujdesit, edukimit, pushimit dhe rekreacionit të fëmijëve në institucionet publike për fëmijë.

Më shumë

SHTESË E POSAÇME

Për një fëmijë me nevoja specifike i cili ka pengesa në zhvillimin trupor ose mental ose pengesa të kombinuara në zhvillim deri në moshën 26 vjeçare i sigurohet një shtesë e posaçme si kompensim në para. Konstatimi, vlerësimi dhe mendimi në lidhje me nevojën për realizimin e së drejtës për shtesë të posaçme jepet nga organi kompetent për llojin dhe shkallën e pengesës për personat në zhvillimin e tyre mental ose trupor.

Më shumë

SHTESA PRINDËRORE PËR FËMIJË

Shtesa prindërore për fëmijë realizohet nga nëna për fëmijën e sajë të tretë, që ka lindur gjallë. E drejta realizohet nga nëna kur ajo është shtetase e Republikës së Maqedonisë së Veriut me vendbanim të përhershëm në Republikën e Maqedonisë gjatë tre viteve të fundit para parashtrimit të kërkesës. E drejta e shtesës prindërore realizohet nga nëna e cila kujdeset drejtpërdrejt për fëmijën për të cilën ka parashtruar kërkesën, fëmijët e të cilës sipas radhës paraprake të lindjes nuk janë të vendosur në institucione për mbrojtje sociale, familje kujdestare ose nuk janë dhënë për adoptim, si dhe të cilës nuk i është marrë e drejta prindërore ndaj fëmijëve nga radha paraprake e lindjes.

Më shumë
Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.