Членови на Комисија за лиценцирање на стручни лица во установи за социјална заштита

Список на стручни работници кои го имаат положено теоретскиот дел од стручниот испит за стекнување со лиценца

Стручни работници кои го имаат положено теоретскиот дел од стручниот испит за стекнување со лиценца - ден 28.10.2020 година

 1. 1.   Драгана Гелева – ЈУ Детски дом 11 Октомври
 2. 2.   Ивана Владимирова – ЈУ Детски дом 11 Октомври
 3. 3.   Љубица Евросимоска – ЈУ МЦСР Скопје
 4. 4.   Амела Тутиќ – ЈУ МЦСР Скопје
 5. 5.   Лиридон Бафтији – ЈУ МЦСР Скопје
 6. 6.   Наташа Тноковска –  ЈУ за згрижување на деца со воспитно социјални проблеми и нарушено поведение
 7. 7.   Ермонд Мифатари – ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци-Скопје
 8. 8.   Ивица Ѓорѓиевски – ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци -Скопје
 9. 9.   Мартин Додевски – Црвен Крст на град Скопје (Даре Џамбаз)
 10. 10. Тихана Обрадовиќ Чингарова – Црвен Крст на град Скопје – Општина Центар
 11. 11. Душанка Златанова – живеење со поддршка Порака 
 12. 12. Елизабета Пецова –  живеење со поддршка Порака  
 13. 13. Елизабета Огњанова –  живеење со поддршка Порака 
 14. 14. Верица Ташева – живеење со поддршка Порака 
 15. 15. Валентина Тасева –  живеење со поддршка Порака 
 16. 16. Радмила Маркова – живеење со поддршка Порака 
 17. 17. Радица Стојкоска  – Црвен Крст на град Скопје 
 18. 18. Александра Божинова – Црвен Крст на град Скопје – Општина Центар 
 19. 19. Аљма Арслани – ЈУ МЦСР Струга 
 20. 20. Маријана Тошева – ЦК Струмица 
 21. 21. Ивона Стојковска – ЈУ МЦСР Делчево 
 22. 22. Гоце Николов – живеење со поддршка Порака 
 23. 23. Кристина Николов – живеење со поддршка Порака 
 24. 24. Андон Дамовски – живеење со поддршка Порака 
 25. 25. Буњамин Османи – ЈУ МЦСР Куманово 
 26. 26. Сунај Абази – ЈУ МЦСР Куманово 
 27. 27. Мартин Захариев – ЈУ МЦСР Куманово 
 28. 28. Седат Узеири – ЈУ МЦСР Велес 
 29. 29. Ѓорѓи Симов – СОС Детско село – организирано живеење со поддршка 
 30. 30. Катерина Пауновиќ – СОС  Детско село, организирано живеење со поддршка 
 31. 31. Иванка Стоименова –  СОС Детско село, организирано живеење со поддршка

Распоред за полагање на практичен дел од стручен испит за стручните работници кои го имаат положено теоретскиот дел од стручниот испит

11.11.2020 година  

1 група

Сала 1 / ДХО Даре Џамбаз  

Гоце Николов

правник

Центар за помош на лица со ментален хендикеп ,,ПОРАКА НЕГОТИНО,, НЕГОТИНО

09:00

Кристина Николов

социјален работник

Центар за помош на лица со ментален хендикеп ,,ПОРАКА НЕГОТИНО,, НЕГОТИНО

09:15

Андон Дамовски

социјален работник

Центар за помош на лица со ментален хендикеп ,,ПОРАКА НЕГОТИНО,, НЕГОТИНО

09:30

Буњамин Османи

правник

ЈУ МЦСР Куманово

09:45

Сунај Абази

правник

ЈУ МЦСР Куманово

10:00

Мартин Захариев

правник

ЈУ МЦСР Куманово

10:15

Седат Узеири

правник

ЈУ МЦСР Велес

10:30

Ѓорѓи Симов

психолог

СОС Детско Село

10:45

Катерина Пауновиќ

педагог

СОС Детско Село

11:00

Иванка Стоименова

педагог

 СОС Детско Село

11:15

 

11.11.2020 година

2 група

Сала 5 / ДХО Даре Џамбаз

Драгана Гелева

социјален работник

ЈУ Детски дом ,,11 Октомври,,

09:00

Ивана Владимирова

специјален едукатор и рехабилитатор

ЈУ Детски дом ,,11 Октомври,,

09:15

Љубица Евросимоска

правник

ЈУ МЦСР Скопје

09:30

Амела Тутиќ

социјален работник

ЈУ МЦСР Скопје

09:45

Лиридон Бафтији

социјален работник

ЈУ МЦСР Скопје

10:00

Наташа Тноковска

психолог

ЈУ За згрижување деца со воспитно социјални проблеми и нарушено поведение

10:15

Ермонд Мифтари

дефектолог

ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци

10:30

Ивица Ѓорѓиевски

дефектолог

ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци

10:45

Мартин Додевски

социјален работник

Црвен Крст на град Скопје

11:00

Тихана Обрадовиќ Чингарова

професор по филозофија

Црвен Крст на град Скопје – ОО - Центар

11:15

 

11.11.2020 година

3 група

Тренинг Центар/ ЈУ Завод за социјални дејности

Радица Стојкоска

социјален работник

Црвен Крст на град Скопје

09:00

Александра Божинова

социјален работник

Црвен Крст на град Скопје – ОО Центар

09:15

Елизабета Пецова

социјален работник

Центар за помош на лица со ментален хендикеп ,,ПОРАКА НЕГОТИНО,, НЕГОТИНО

09:30

Елизабета Огњанова

психолог

Центар за помош на лица со ментален хендикеп ,,ПОРАКА НЕГОТИНО,, НЕГОТИНО

09:45

Верица Ташева

професор по предучилишно воспитание

Центар за помош на лица со ментален хендикеп ,,ПОРАКА НЕГОТИНО,, НЕГОТИНО

10:00

Валентина Тасева

дефектолог

Центар за помош на лица со ментален хендикеп ,,ПОРАКА НЕГОТИНО,, НЕГОТИНО

10:15

Радмила Маркова

дефектолог

Центар за помош на лица со ментален хендикеп ,,ПОРАКА НЕГОТИНО,, НЕГОТИНО

10:30

Ивнона Стојковска

социјален работник

ЈУ МЦСР Делчево

10:45

Аљма Арслани

правник

ЈУ МЦСР Струга

11:00

Душанка Златанова

дефектолог

Центар за помош на лица со ментален хендикеп ,,ПОРАКА НЕГОТИНО,, НЕГОТИНО

11:15

Маријана Тошева

правник

Црвен Крст на РСМ – ОО Струмица

11:30

Распоред за полагање на теоретски дел од стручен испит за стручните работници кои имаат одобрени барања од Комисијата

Теоретскиот дел од стручниот испит ќе се одвива во просториите на ДХО ,,Даре Џамбаз,, Сала бр.1

 

28.10.2020 во 09:00 часот

 1. Драгана Гелева - ЈУ Детски дом 11 Октомври
 2. Ивана   Владимирова - ЈУ   Детски   дом   11 Октомври
 3. Љубица Евросимоска - ЈУ МЦСР Скопје
 4. Амела Тутиќ – ЈУ МЦСР Скопје
 5. Лиридон Бафтији – ЈУ МЦСР Скопје
 6. Наташа   Тноковска -  ЈУ   за   згрижување   на   деца   со   воспитно   социјални проблеми и нарушено поведение
 7. Ермонд Мифатари  - ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци-Скопје
 8. Ивица Ѓорѓиевски - ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци -Скопје
 9. Мартин Додевски - Црвен Крст на град Скопје (Даре Џамбаз)
 10. Тихана Обрадовиќ Чингарова - Црвен  Крст  на   град Скопје  - Општина Центар

 

 28.10.2020 во 11:00 часот

 1. Душанка Златанова  - живеење со поддршка Порака
 2. Елизабета   Пецова -  живеење   со   поддршка Порака
 3. Елизабета   Огњанова -  живеење   со   поддршка   Порака
 4. Верица Ташева - живеење со поддршка Порака
 5. Валентина   Тасева -  живеење   со   поддршка  Порака
 6. Радмила   Маркова - живеење со   поддршка  Порака
 7. Радица   Стојкоска  - Црвен Крст   на   град   Скопје
 8. Александра Божинова - Црвен Крст на град Скопје - Општина Центар
 9. Аљма Арслани - ЈУ МЦСР Струга
 10. Маријана Тошева - ЦК Струмица 
 11. Ивона Стојковска – ЈУ МЦСР Делчево

 

28.10.2020 во 13:00 часот

 1. Гоце Николов - живеење со поддршка Порака
 2. Кристина   Николов - живеење   со   поддршка  Порака
 3. Андон   Дамовски – живеење со поддршка Порака     
 4. Буњамин Османи - ЈУ МЦСР Куманово
 5. Сунај Абази - ЈУ МЦСР Куманово
 6. Мартин Захариев – ЈУ МЦСР Куманово
 7. Седат Узеири – ЈУ МЦСР Велес
 8. Марија Алексовска-Цветковска – ЈУ МЦСР Куманово
 9. Ѓорѓи Симов - СОС Детско село - организирано живеење со поддршка
 10. Катерина   Пауновиќ - СОС   Детско  село, организирано живеење со поддршка
 11. Иванка Стоименова -  СОС Детско село, организирано живеење со поддршка

Датум за теоретски и практичен дел за стручен испит

Сесија за аплицирање за стекнување со општа лиценца

Комисијата за лиценцирање Ве информира дека сесијата за аплицирање за стекнување со општа лиценца  за работа ќе се реализира во период од 23.09.2020 – 30.09.2020 година.

Сите заинтересирани кандидати барањето за полагање на стручен испит за стекнување со лиценца за работа, заедно со другите потребни документи во овој рок треба да ги достават на адресата на ЈУ Завод за социјални дејности, ул. 11 Октомври 42 - а, со назнака за Комисија за лиценцирање, по пошта или лично во архива. 

Потребни документи за аплицирање:

барање за полагање на стручен испит за стекнување со лиценца за работа (образец);

уверение за завршено високо образование со стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1степен;

доказ за државјанство на Република Северна Македонија;

доказ дека со правосилна одлука не му е изречена забрана за вршење на професија, дејност или должност се додека траат последиците од забраната;

потврда за помината почетна едукација спроведена согласно Програмата за континуирана професионална едукација на стручните работници во установите за социјална заштита и кај други даватели на социјални услуги (потврдите ќе бидат изготвени и ставени во прилог на досието од страна на ЈУ Завод за социјални дејности, за сите стручни работници кои ја имаат поминато почетната едукација);

решение за распоредување на работно место на давател на јавна услуга (за вработените во јавните установи) или договор за работа за вработените кај други даватели на социјални услуги и

доказ за платен надоместок за трошоците за издавање на лиценца за работа (уплатница).

Потребните документи се доставуваат во оригинал или копија заверена на нотар.

Покрај наведените документи за аплицирање согласно Правилник за начинот за издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценца за работа на стручните работници, формата и содржината на образецот на лиценцата за работа (Сл. весник на РСМ, бр.79/2020), кандидатите кон барањето согласно Програмата за полагање на стручен испит на ЈУ Завод за социјални дејности – Скопје, за полагање  на практичниот дел од стручниот испит треба да приложат и: 

приказ на студија на случај (образец) (во четири примероци).


Лица за контакт: Томислав Цветковски мобилен 075 209 002    

                           Ана Бошњак мобилен 076 284 660   

(ЈУ Завод за социјални дејности - Скопје) телефон 02/3230-401  e-mail:juzsd-sk@mtsp.gov.mk

Напомена: Лицата кои аплицираат за лиценца, да внимаваат за каква лиценца аплицираат и каде ги уплаќаат средствата. Погоре објавените податоци се однесуваат на лиценца за вршење стручна работа во дејноста социјална заштита. Овие податоци не се однесуваат на лица кои сакаат да извадат лиценца за работа во градинки.

Известување за обновување на лиценца за работа

Содржина на материјалите за подготовка на теоретскиот дел од стручниот испит

База на прашања за општ стручен испит за стручни работници за вршење на стручна работа во центар за социјална работа

Прашања

База на прашања за општ стручен испит за вршење на стручна работа во установа за вон-семејна заштита, центар за социјални услуги, центар за поддршка на згрижувачки семејства и други даватели на социјални услуги за вон-семејна заштита и услуги во заедницата

Прашања

Начин на полагање на стручен испит 

Програма за полагање на стручен испит

Правилник за начинот за издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценцата за работа на стручните работници, формата и содржината на образецот на лиценцата за работа (79/2020)

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->