Kompetencat e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale 

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale kryen punët që kanë të bëjnë me:

 • marrëdhëniet e punës dhe punësimin;
 • sigurimin pensional-invalidor;
 • mbrojtjen e punëtorëve në punë;
 • sigurimin material të të papunëve të përkohshëm;
 • pagat dhe standardin jetësor;
 • politikën sociale;
 • politikën popullore humane për zhvillim të harmonizuar ekonomik dhe social;
 • marrëdhëniet juridike në martesë, familje dhe bashkësi jashtëmartesore;
 • marrëdhëniet prind-fëmijë, kujdestari dhe birësim;
 • avancimin e barazisë gjinore;
 • mbrojtjen e fëmijëve dhe të miturve;
 • mbrojtjen e të rinjve dhe grave;
 • mbrojtjen e personave me aftësi të kufizuara;
 • mbrojtjen e invalidëve civilë nga lufta;
 • mbrojtjen e luftëtarëve nga lufta antifashiste dhe nga të gjitha luftërat nacionalçlirimtare të Maqedonisë, të invalidëve të luftës, të të përndjekurve dhe të burgosurve për idetë e pavarësisë së popullit maqedonas dhe shtetësisë së tij, si dhe të anëtarëve të familjeve të tyre që nuk kanë mundësi për ekzistencë materiale dhe sociale;
 • mbikëqyrjen brenda kompetencës së saj dhe
 • kryerjen e punëve të tjera të përcaktuara me ligj.

Misioni

Krijimi dhe zbatimi i politikave të tregut të punës, sigurimit social, mundësive të barabarta, mbrojtjes dhe parandalimit të diskriminimit në përputhje me standardet dhe parimet ndërkombëtare.

Vizioni

Sigurimi i një tregu fleksibil i punës, i ndjekur nga siguria sociale gjithëpërfshirëse proaktive, mundësitë e barabarta për qytetarët dhe zbatimi i garantuar i standardeve dhe parimeve ndërkombëtare përmes dialogut social.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.