Царовска: Ги развиваме услугите за заштита од родово насилство, специјализирани сервиси се отвораат во уште 5 региони 

Министерката за труд си социјална политика Мила Царовска денеска присуствуваше на Конференција на ХЕРА- Асоцијација за здравствена едукација и истражување,  на тема „Финансиските импликации за обезбедување допстапни и пристапни специјализирани сервиси за жртви на родово засновано и семејно насилство“. Целата на конференцијата е да се отвори дискусија за ова прашање и истата да биде во согласност со стандардите на конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и семејното насилство.

„Родово базираното насилство е нешто што и во моментот го работиме како развој на услуги. Министерството со Градот Скопје ги покрива сите услуги во скопскиот регион коишто се менаџирани и спроведувани дел од Центрите за социјална работа, дел од здруженијата на граѓани“, изјави Царовска.

Во моментот во скопскиот регион има воспоставено СОС линија, кризен центар за 24-48 часа сместување, долгорочно сместување до 6 месеци во шелтер центар, психо-социјална поддршка во прв семеен центар за жртви сторители и деца и правно зајакнување. 

„Дополнително до октомври месец е планиран развој на психо-социјални советувалишта во уште 5 градови во други региони, затоа што е важно услугите да се блиску до граѓаните и ќе работиме на развој на истиот овој пакет на услуги во другите региони. Јас сум сигурна дека до 2025, како што е утврдено во Акцискиот план од Истанбулската конвенција, којашто ја ратификувавме како држава, ќе ги исполниме стандардите и ќе добиеме позитивно светло од оние кои треба да ја оценат државата“, дополни Царовска.

Република Северна Македонија на 30 декември 2017 ја ратификуваше Европската Конвенција за спречување борба против насилство врз жените вклучително и семејно насилство (Истанбулска конвенција) која стапи на сила на 1 јули 2018. На 9-ти октомври 2018 година го усвои Акцискиот план за нејзино спроведување за период до 2023 година. Тука предвидени се конкретни активности и временска рамка за реализирање. Посебен фокус во имплементацијата на акцискиот план е во националната легислатива и развивање на специјализирани сервиси за жртви на родово базирано насилство.

Во Законот за социјална заштита, освен што се унапредуваат социјалните права и трансфери кон граѓаните, се дава основа за плурализација или развој на социјалната заштита. Ова се постигнува преку пренесување на услугите на локално ниво и вклучување на социјални партнери, како здруженија на граѓани или приватни компании коишто можат да нудат услуги во име на државата.

Carovska: Zhvillojmë shërbime për mbrojtje nga dhuna gjinore, servise të specializuara hapen edhe në 5 rajone

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska, sot mori pjesë në Konferencën e HERA – Asociacioni i edukimit shëndetësor dhe hulumtimit në temën “Implikimet financiare për sigurimin e qasjes së serviseve të specializuara për viktimat e dhunës së bazuar së gjini”. Qëllimi i kësaj konference është të hapet debati lidhur me këtë çështje dhe e njëjti të jetë në përputhje me standardet e konventës së Këshillit të Evropës për parandalimin dhe luftën kudër dhunës ndaj grave dhe dhunës familjare.

“Dhuna e bazuar në gjini është çështje që aktualisht jemi duke e punuar si zhvillim i shërbimeve. Ministria me Qytetin e Shkupit i mbulon të gjitha shërbimet në rajonin e Shkupit që menaxhohen dhe zbatohen nga një pjesë e Qendrave për Punë Sociale, ndërsa një pjesë nga shoqatat e qytetarëve”, deklaroi Carovska. 

Aktualisht, në rajonin e Shkupit është vendosur linja SOS, qendra e krizave për vendosje 24-48 orë, vendosja afatgjate deri 6 muaj në shelter qendrat, mbështetja psiko-sociale në qendrën e parë familjare për viktima, kryerës dhe fëmijë dhe përforcimi ligjor. 

“Për më tepër deri në muajin tetor është planifikuar zhvillimi i këshillimores psiko-sociale edhe në 5 qytete në rajone tjera, sepse është me rëndësi që shërbimet të jenë më afër qytetarëve dhe do të punojmë për zhvillimin e pakos së njëjtë të shërbimeve edhe në rajonet tjera. Unë jam e sigurt që deri në vitin 2025, siç është përcaktuat në Planin e veprimit nga Konventa e Stambollit – të cilën e ratifikuam si shtet, do t’i përmbushim standardet dhe do të marrim dritë jeshile nga ata që duhet ta vlerësojnë shtetin”, ka shtuar Carovska. 

Republika e Maqedonisë së Veriut më 30 dhjetor të vitit 2017 e ratifikoi Konventën Evropiane për parandalimin e luftës kundër dhunës ndaj grave, duke përfshirë edhe dhunën familjare (Konventa e Stambollit), e cila hyri në fuqi më 1 korrik të vitit 2018. Më 9 tetor të vitit 2018 e miratoi Planin e Veprimit për zbatimin e saj për periudhën deri në vitin 2023. Këtu janë paraparë aktivitete konkrete dhe korniza ligjore për realizim. Fokus i posaçëm në implementimin e Planit të Veprimit është vënë në legjislacionin nacional dhe zhvillimin e serviseve të specializuara për viktimat e dhunës së bazuar në gjini.

Në ligjin për mbrojtje sociale, përveç se avancohen të drejtat sociale dhe transfertat ndaj qytetarëve, jepet bazë për pluralizmin apo zhvillimin e mbrojtjes sociale. Kjo arrihet përmes bartjes së shërbimeve në nivel lokal dhe përfshirjen e partnerëve socialë, si shoqata të qytetarëve apo kompani privat që mund të ofrojnë shërbime në emër të sh

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->