Царовска: Со реформите директно ја намалуваме сиромаштијата во државата

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска на синоќешната дебата посветена на две години Влада рече дека изминатите две години Министерството за труд и социјална политика го води во интерес на граѓаните и со работење на реформи со кои релативната сиромаштија треба да се намали за 3%, а апсолутната да се сведе на нула. “Сиромаштијата за прв пат се третира во текот на целото живеење од раѓање до крајот на животот и тоа дефинитивно ќе даде ефект”, рече министерката Царовска.

Царовска истакна дека со социјалната реформа за прв пат како универзално право за сите домаќинства со ниски приходи се воведува детски и образовен додадок и сите посиромашни семејства ќе можат да обезбедат еднаков старт за своите деца. Исто така се воведува социјална сигурност за стари лица. Овој надоместок од 6.000 денари, месечно се очекува да го земаат околу 6.000 повозрасни лица. Истовремено работоспособните примателите на социјална помош ќе се активираат на пазарот на трудот.

„Поентата на социјалната реформа е да ги внесе најранливите во системот и да им обезбеди шанса за пазарот на трудот. Спроведуваме социјална реформа која концептуално го трансформира општеството“, рече Царовска.

За намалувањето на сиромаштијата, истакна Царовска, Владата допринесе и со решaвањето на над 10.000 стечајци кои со години ја чекаа правдата од оваа држава. Тие месечно добиваат по 8.000 денари надоместок од државата се до нивното пензионирање. “Ќе следат и дополнителни законски измени, со што ќе се зголеми бројот на стечајци коишто сме ги обезбедиле финансиски. Тоа значи дека таа група исто така ја извлекуваме од сиромаштија“, рече Царовска.

Министерката истакна дека пензиите се стабилни и продолжуваат да растат со усогласување два пати годишно со инфлацијата. Економскиот раст од 4,1% во првиот квартал од годината е добар показател дека е можни и дополнително трето усогласување, ако ваквиот раст продолжи до крајот на годината.

Во Отвореното студио на тема услуги за граѓаните, социјална заштита, здравство и реформи во јавната администрација и информатичкото општество, говореа и премиерот Зоран Заев и министрите за здравство и за информатичко општество и администрација, Венко Филипче и Дамјан Манчевски.

Carovska: Me reformat drejtpërdrejtë e ulim varfërinë në shtet

 Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska, në debatin e mbrëmshëm kushtuar dy viteve Qeveri, theksoi se në dy vitet e kaluara Ministria e Punës dhe Politikës Sociale është udhëhequr nga interesi i qytetarëve dhe punës së reformave me të cilat varfëria relative duhet të ulet për 3%, kurse ajo absolute të bie në zero.

“Varfëria për herë të parë trajtohet gjatë tërë jetës që nga lindja deri në fund të jetës dhe kjo definitivisht do të japë efekt”, theksoi ministrja Carovska.

Carovska theksoi se me reformën sociale, për herë të parë si e drejtë universale për të gjitha amvisëritë me të hyra të ulëta, vendoset shtesa arsimore dhe e fëmijëve dhe të gjitha familjet më të varfra do të sigurojnë start të barabartë për fëmijët e tyre. Po ashtu, vendoset edhe siguria sociale për më të moshuarit. Nga ky kompensim, prej 6.000 denarëve në muaj, pritet të përfitojnë rreth 6.000 të moshuar. Njëkohësisht, përfituesit e ndihmës sociale që janë të aftë për punë do të aktivizohen në tregun e punës.

“Qëllimi i reformës sociale është që kategoritë e rrezikuara t’i fusë në sistem dhe t’u sigurojë shans për tregun e punës. Zbatojmë reformë sociale e cila konceptualisht e transformon shoqërinë” theksoi Carovska.

Për uljen e varfërisë, theksoi Carovska, Qeveria ka kontribuuar edhe me zgjidhjen e mbi 10.000 të falimentuar të cilët me vite e pritnin drejtësinë nga ky shtet. Ata në muaj marrin kompensim nga 8.000 denarë nga shteti deri në pensionimin e tyre. 

 “Do të pasojnë edhe ndryshime ligjore shtesë, me çka do të rritet numri i personave të falimentuar që i kemi siguruar financiarisht. Kjo do të thotë se, po ashtu, edhe këtë grup e kemi nxjerrë nga varfëria”, theksoi Carovska.

Ministrja më tej theksoi se pensionet janë të qëndrueshme dhe vazhdojnë të rriten duke i harmonizuar dy herë në vit me inflacionin. Rritja ekonomike prej 4.1% në tremujorin e parë është tregues i mirë dhe ka mundësi të ndodhë edhe harmonizimi i tretë, nëse një rritje e tillë vazhdon deri në fund të vitit.

Në Studion e hapur bë temën shërbimet për qytetarët, mbrojtjen sociale, shëndetësinë dhe reformat në administratën publike dhe shoqërinë informatike, kanë folur edhe kryeministri Zoran Zaev dhe ministrat e Shëndetësisë dhe Shoqërisë Informatike dhe Administratëa, Venko Filipçe dhe Damjan Mançeski.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->