МТСП: Јунската плата за вработените во градинките повисока за 16 %

Растат платите за сите вработени во градинките. Со измените и дополнувањата на Законот за заштита на децата за 16 % се зголемуваат платите на воспитувачите/ките, негователите/ките, стручните работници/чки и соработници/чки. Се зголемуваат и платите на помошно-техничкиот пероснал со Колективен договор потпишан со синдикатот. Исплатата на зголемените плати започнува со исплатата на јунската плата во текот на месец јули.

Градинката е место каде штовзапочнува развојот на детето. Тука децата го осознаваат светот, тука ги градат темелите на нивниот понатамошен развој и напредок. Токму затоа, ние продолжуаме да инвестираме во нови објекти, но и во кадрите кои се грижат за нашите најмлади и целокупниот квалитет на предучилишното образование.

Со ова уште еднаш Министерството за труд и социјална политика, потврдува дека посветено работи на подобрување и унапредување на условите во детската заштита и на враќање на достоинството на персоналот којшто се грижи за децата во градинките.

MPPS: Paga e qershorit për punonjësit në kopshte rritet për 16%

Rriten pagat për të gjithë punonjësit në kopshte. Me ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për mbrojtjen e fëmijëve, për 16% rriten pagat e edukatorëve/edukatoreve, përkëdhelësve/përkdheleseve, punonjësve/punonjëseve profesionalë dhe  bashkëpunëtorëve/bashkëpunëtoreve. Rriten edhe pagat e personelit teknik-ndihmës me Marrëveshjen kolektive të nënshkruar me Sindikatën. Pagesa e pagave të rritura fillon me pagesën e pagës së qershorit gjatë muajit korrik.

Kopshti është vendi ku fillon zhvillimi i fëmijës. Këtu fëmijët fillojnë ta njohin botën, këtu i ndërtojnë themelet e zhvillimit dhe progresit të tyre mëtejshëm. Prandaj, ne vazhdojmë të investojmë në objekte të reja, por edhe në kuadro që kujdeset për më të vegjlit tanë dhe cilësinë e përgjithshme të arsimit parashkollor.

Me këtë, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale konfirmon se punon me përkushtim në përmirësimin dhe avancimin e kushteve në mbrojtjen e fëmijëve dhe në kthimin e dinjitetit të personelit që kujdeset për fëmijët në kopshte. 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->