МТСП се стекна со ИСО стандардот MKC EN ISO 9001:2015, продолжуваме да го подобруваме квалитетот на услугите

Министерството за труд и социјална политика се стекна со ИСО сертификат со кој што се потврдува дека го применува Системот за менаџмент согласно барањата на стандардот MKC EN ISO 9001:2015.

Со овој стандард е опфатено приготвување, креирање и спроведување на политики и надзор на законската регулатива од областа на работните односи, социјалната заштита, права и заштита на децата и нивните семејства, социјална сигурност на пензионерите, еднакви можности на жените и мажите и заштита од дискриминација. Успешната примена на овој систем значи дека процесите во МТСП и институциите кои ги опфаќа, како и услугите кои ги нуди на граѓаните се во согласност со нивото на квалитет кој го одредува стандардот MKC EN ISO 9001:2015.

Како дел од системот за управување со квалитет опфатени се повеќе органи под Министерството за труд и социјална политика, како што се Управата за прашања на борците и воените инвалиди со сите свои подрачни единици и Заводот за социјални дејности, како стручна и развојна установа во рамките на системот на социјалната заштита. Тука е вклучен и  ЈУ Завод за социјални дејности, што се особено важно, бидејќи тој ги следи и проучува социјалните појави и проблеми, врши надзор над стручната работа на установите за социјална заштита и вработените во нив. Конкретно, врши увид и унапредување на начинот и квалитетот на стручната работа и ефикасноста во остварувањето на функциите во установите за социјална заштита, организира и спроведува облици на едукација на стручните работници во областа на социјалната заштита за потребите на процесот на лиценцирање и активности во рамки на функционирањето на Комисијата за лиценцирање. Заводот во насока на унапредување на социјалните дејности, во своето работење е насочен кон зголемување на задоволството на корисниците.

Министерството за труд и социјална политика и понатаму продолжува да работи на зголемување на квалитетот на понудените услуги. Наша цел и одговорност е да го олесниме и подобриме животот на граѓаните, кои секојдневно ги користат овие услуги. 

MPPS pajiset me ISO standardin MKC EN ISO 9001:2015, vazhdojmë të përmirësojmë cilësinë e shërbimeve 

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale u pajisë me  ISO certifikatën me të cilën konfirmohet se e zbaton Sistemin për menaxhim në përputhje me kërkesat e standardit MKC EN ISO 9001:2015.

Me këtë standard është përfshirë përgatitja, krijimi dhe zbatimi i politikave dhe mbikëqyrja e rregullativës ligjore nga sfera e marrëdhënieve të punës, mbrojtjes sociale, të drejtat dhe mbrojtja e fëmijëve dhe familjet e tyre, siguria sociale e pensionistëve, shanset e barabarta të grave dhe burrave dhe mbrojtja nga diskriminimi. Aplikimi i suksesshëm i këtij sistemi nënkupton se proceset në MPPS dhe institucionet që i përfshinë, si dhe shërbimet që ua ofron qytetarëve janë në përputhje me nivelin e cilësisë që e përcakton standardi MKC EN ISO 9001:2015.

Si pjesë e sistemit për menaxhim me cilësi janë përfshirë shumë organe pranë Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, siç është Drejtoria për Çështjet e Luftëtarëve dhe Invalidëve të Luftës me të gjitha njësitë rajonale dhe Enti i Veprimtarive Sociale, si institucion profesional dhe zhvillimor në kuadër të sistemit të mbrojtjes sociale. Këtu është përfshirë edhe IP Enti i Veprimtarive Sociale, që është veçanërisht i rëndësishëm, sepse ky i përfshinë dhe i analizon fenomenet sociale dhe problemet, kryen inspektimin mbi punën profesionale të institucioneve të mbrojtjes sociale dhe punonjësve në këto institucione. Konkretisht, kryen këqyrjen dhe avancimin e mënyrës dhe cilësisë së punës profesionale dhe efikasitetin në realizimin e funksioneve në institucionet e mbrojtjes sociale, organizon dhe zbaton forma të edukimit të punonjësve profesionalë në sferën e mbrojtjes sociale për nevojat e procesit të licencimit dhe aktivitete në kuadër të funksionimit të Komisionit për licencim. Në drejtim të avancimit të veprimtarive sociale, ky Ent  në veprimtarinë e vet është i orientuar edhe  të rrisë nivelin e kënaqësisë së përfituesve. 

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale edhe më tej vazhdon të punojë në rritjen e cilësisë së shërbimeve të ofruara. Synimi dhe përgjegjësi e jona është të lehtësojmë dhe përmirësojmë jetën e qytetarëve që rregullisht i shfrytëzojnë këto shërbime. 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->