Објавено на: 14.11.2022

Врз основа на член 56 став 5 и член 57 став 4 од Законот за прекршоците (,,Службен весник на РСМ,, бр.96/2019), Комисиите за одлучување по прекршок од областа на работните односи при Министерството за труд и социјална политика врши објава на веб страницата на Министерството за труд и социјална политика: 

ЈАВНА ОБЈАВА ЗА ДОСТАВУВАЊE

Министерството за труд и социјална политика, Комисиите за одлучување по прекршок од областа на работните односи , му соопштува на наведеното правно лица сторители на прекршок по Законот за работните односи, дека направи два последователни обиди за доставување на РЕШЕНИЕ со број 20- 2707/3-22 од 17.08 .2022 година по поднесено барање за поведување на прекршочна постапка од страна на овластен подносител кое не е во состојба да ги достави со лична достава и тоа на:

Друштво за производство, трговија, услуги и туризам ВИВА ГРУП МАРКЕТИ ДООЕЛ СКОПЈЕ со седиште на ул. ,,Качанички пат” бр. 198 -А Скопје со ЕДБ 4038016510639 со ЕМБС 7101082 со жиро сметка бр 000210071010820144, депонент во Тутунска Банка АД Скопје, како одговорно правно лице .

Се повикува горенаведенoто правно лице, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на ова соопштение да се јават во просториите на Министерството за труд и социјална политика, Комисија за одлучување по прекршок на улица „Даме Груев,, бр.14, Скопје, во својство на странка за прием на горенаведените решенија, секој работен ден од 7:30- 16:30 часот, на кои може да се поднесе тужба за поведување на Управен спор, во рок од 30 дена од денот на приемот на решението, согласно член 70 од Законот за прекршоците.

Предупредување: Доколку горенаведените лица не се јават, ова соопштение со јавна објава ќе се смета за уредно доставување што е согласно член 56 ства5 и член 57 став 4 од Законот за прекршоците, а негативните последици кои можат да настанат ги сноси самата странка.

 

Комисии за одлучување по прекршок од  областа на работните односи 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }