Објавено на: 24.01.2023

Врз основа на член 56 став 5 и член 57 став 4 од Законот за прекршоците (,,Службен весник на РСМ,, бр.96/2019), Комисиите за одлучување по прекршок од областа на работните односи при Министерството за труд и социјална политика врши објава на веб страницата на Министерството за труд и социјална политика:     

ЈАВНА ОБЈАВА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ         

Министерството за труд и социјална политика, Комисиите за одлучување по прекршок од областа на работните односи, му  соопштува на наведеното  правно лица сторители на прекршок по Законот за работните односи, дека направи два  последователни обиди за доставување на РЕШЕНИЕ со број 20- 5665/3-22  од 02.11 .2022 година по поднесено барање за поведување на прекршочна постапка од страна на овластен подносител и  не  успеа да го достави со лична достава  на:

1. Друштво за угостителство, услуги и трговија ДУ ДЕТЕЛИНКА ДОО ШТИП со седиште на ул. ,,Кузман Јосифовски ” бр.12  Штип со ЕДБ 4029020523738 со ЕМБС 7419023 со жиро сметка бр. 4000270074190230182, депонент во Халк  Банка АД Скопје, како одговорно правно лице.    

Се повикува  горе наведенoто  правно лице, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на ова соопштение да се јави  во просториите на Министерството за труд и социјална политика во  Комисија за одлучување по прекршок на улица „Даме Груев,, бр.14, Скопје, во својство на странка за прием на горе наведеното  РЕШЕНИЕ , секој работен ден од 7:30- 16:30 часот, на кои може да се поднесе тужба за поведување на Управен спор, во рок од 30 дена од денот на приемот на решението, согласно член 70 од Законот за прекршоците.

Предупредување: Доколку горенаведените лица не се јават, ова соопштение со јавна објава ќе се смета за уредно доставување што е согласно член 56 став 5 и член 57 став 4 од Законот за прекршоците, а негативните последици кои можат да настанат ги сноси самата странка.                                                                                       

Комисии за одлучување по прекршок од  областа на работните односи


Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }